You are here

Postmodern Siyaset Anlayışı ve Çokkültürlülük

Share
Postmodern Political Understanding and Multiculturalism
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
164-174

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Çokkültürlülük teorik açıdan farklı düşünsel arka planlara sahiptir. Bu düşünsel arka planlardan biri postmodernizmdir. Postmodernizmin çoğulculuk, farklılık vb. söylemleri çokkültürlülük düşüncesinin şekillenmesine katkıda bulunmuştur. Bu anlamda, bu makalede, çokkültürlülük ile postmodernizm arasındaki aynılıklar ve farklılıklar üzerinde durulduğu gibi, farklılık söyleminin nasıl ve ne şekilde değerlendirildiği ele alınacaktır.
Abstract (2. Language): 
Multiculturalism has theoretically different intellectual backgrounds. This is one of the philosophical backgrounds of postmodernism. Postmodernism’s pluralism, difference, and so on discourse has contributed to the shaping the idea of multiculturalism. In this sense, in this article will be discussed, sameness and differences between multiculturalism and postmodernism, the discourse of difference and how the assessment such as what was mentioned.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

AKAY A. (2002) “Yapısalcılık Sonrasına Yeniden Bir Bakış”, Doğu-Batı Dergisi, Y. 5,
S. 19, (Temmuz 2002), ss. 65-78.
BAUMAN Z. (2002) “Modernite Postmodernite ve Etik”, çev. Aytaç Yıldız, Doğu-Batı
Dergisi, Y. 5, S. 19, (Temmuz 2002), ss. 51-61.
BAUMANN G. (2006) Çokkültürlülük Bilmecesi, çev. Işıl Demirakın, Ankara: Dost
Kitabevi.
DOYTCHEVA, M. (2009) Çokkültürlülük, çev. Tuba Akıncılar Onmuş, İstanbul: İletişim
Yayınları.
EAGLETON T. (2002) “Beş Çeşit Aynılık ve Farklılık”, çev. M. Ali Soruklu, Doğu-Batı
Dergisi, Y. 5, S. 19, (Temmuz 2002), ss. 203-208.
GELLNER E. (1994) Postmodernizm, İslam ve Us, çev. Bülent Peker, Ankara: Ümit
Yayınları.
HELER, A. - FEHER F. (1993) Postmodern Politik Durum, çev. Şükrü Argın, Ankara:
Öteki Yayınları.
HOLLINGER R. (2005) Postmodernizm ve Sosyal Bilimler, çev. Ahmet Cevizci, İstanbul:
Paradigma Yayınları.
JOPPKE C. (2001) “Multicultural Citizenship: A Critique”, Arch.Europ.Sociol., XLII, 2,
pp. 431-447.
KALE N. (2002) “Modernizmden Postmodernist Söylemlere Doğru”, Doğu-Batı Dergisi,
Y. 5, S. 19, (Temmuz 2002), ss. 29-49.
LOO Hans Van Der; REIJEN Williem Van (2003) Modernleşmenin Paradoksları, çev.
Kadir Canatan, İstanbul: İnsan Yayınları.
MURPHY J. W. (2000) Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, çev.
Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları.
ROSENAU P. M. (1998) Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, çev. Tuncay Birkan,
Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
RYAN M. (1999) “Postmodern Siyaset”, Modernite versus Postmodernite, der. Mehmet
Küçük, Ankara: Vadi Yayınları.
SAID E. (1998) Oryantalizm, çev. Nezih Uzel, İstanbul: İrfan Yayınevi.
SERDAR Z. (2001) Postmodernizm ve Öteki: Batı Kültürünün Yeni Emperyalizmi, çev.
Gökçe Kaçmaz, İstanbul: Söylem Yayınları.
WEST D. (1998) Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, çev. Ahmet Cevizci, İstanbul:
Paradigma Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com