You are here

Türkiye'deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Share

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
114
Page Number-Last: 
147

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Türkiye'deki emeklilik fonları ile yatırım fonlarının Ocak 2004 - Aralık 2006 dönemindeki performanslarının karşılaştırılması ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, finans literatüründe farklı risk türlerini esas alan performans ölçütleri ile portföy yöneticilerinin zamanlama yetenekleri¬nin tespitinde kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Daha sonra uygulamadan elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda, analiz döneminde, emeklilik fonlarının yatırım fonlarına göre daha iyi performans sergilediği tespit edilmiştir. Ayrıca analiz edilen yatırım fonlarının hiçbiri zamanlama yeteneği gösteremezken, emeklilik fonlarında bir adet fon zamanlama yeteneği göstermiştir.
Abstract (2. Language): 
This paper aims to compare the performances of the pension and the mutual funds for the period January 2004 to December 2006 in Turkey and to determine the timing abilities of the fund managers. For this purpose, performance criteria based on the different risk types in finance literature and the methods that are used to deter¬mine the timing abilities of the portfolio managers are explained. Then the results that are obtained by the application are interpreted. As a result of the study, the pension funds present better performance than the mutual funds in the analysis period. More¬over, not any analyzed mutual funds have shown timing ability, whereas one of the pension funds has shown timing ability.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akalın, Gülsüm ve Ferdi Kesikoğlu (2007), "Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi ve Büyüme İlişkisi",
ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi (5) 2007: 71-87. Akel, Veli (2006), "Türkiye'deki A ve B Tipi Yatırım Fonları Performansının Devamlılığının Para-
metrik ve Parametrik Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi", 10. Ulusal Finans Kongresi,
Kuşadası-Aydın, ss. 1-26. Aksoy, Hakan ve Nur Yavuz (2005), "Türkiye'deki A Tipi Fonların Performansının Risk Yapısına
Göre Değerlendirilmesi ve SPK Tarafından Uygulanmaya Konulan Bant Kriteri'nin Önemi",
http://bsy.marmara.edu.tr/TR/konferanslar/2005/2005 tebligleri /8. doc, (Erişim Tarihi:
15.01.2007).
Arslan, Mehmet (2005), "A Tipi yatırım Fonlarında Yöneticilerin Zamanlama Kabiliyeti ve Per¬formans İlişkisi Analizi: 2002-2005 Dönemi Bir Uygulama", Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2) 2005: 1-23.
Barışık, Salih ve Elmas Demircioğlu (2006), "Türkiye'de Döviz Kuru Rejimi, Konverbilite, İhra-cat-İthalat İlişkisi (1980-2001)", ZKÜ Sosyal Biiimler Dergisi(3) 2006: 71-84.
Türkiye'deki Emeklilik Fonları İle Yatırım Fonlarının Performans Kar... 145
Basso, Antonella ve Stefania Funari (2001), "A Data Envelopment Analysis Approach to Measure the Mutual Fund Performance", European Journal of Operational Research (135) 2001: 477¬492.
Blake, Christopher R., Edwin J. Elton ve Martin J. Gruber (1993), "The Performance of Bond
Mutual Funds", The Journal of Business 66(3) 1993: 371-403. Blake, David (2000), Financial Market Analysis, Second Edition, John Wiley & Sons Ltd,
Chichester.
Bodie, Zvi, Alex Kane ve Alan J. Marcus (2005), Investments, Sixth Edition, New York: McGraw-Hill,.
Bolak,
Mehmet (2001), Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, 4. Baskı, İstan¬bul: Beta.
Bollen, Nicolas P. B. ve Jeffrey A. Buse (2001), "On the Timing Ability of Mutual Fund Managers", The Journal of Finance56(3) 2001: 1075-1094.
Christensen, Michael (2005), Danish Mutual Fund Performance; Selectivity, Market Timing and Persistence, Working Paper, Department of Accounting, Finance and Logistics, Aarhus School of Business.
Chunhachinda, Pornchai, Krishnan Dandapani, Shahid Hamid ve Arun J Prakash (1994), "Efficacy of Portfolio Performance Measures: An Evaluation", Quarterly Journal of Business and
Economics33(4) 1994: 74-87.
Coşkun, Yener (1999), Portföy Performansının Ölçülmesi ve Sunulması, No: 176, Ankara: SPK. Dahlquist, Magnus, Stefan Engström ve Paul Soderlind (2000), "Performance and
Characteristics of Swedish Mutual Funds", The Journal of Financial and Quantitative
Analysis35(3) 2000: 409-423. Detzler, Miranda Lam (1999), "The Performance of Global Bond Mutual Funds", Journal of
Banking
& Finance, (23) 1999: 1195-1217. Dowd, Kevin (2000), "Adjusting for Risk: An Improved Sharpe Ratio", International Review of
Economics and Finance (9) 2000: 209-222. Engström, Stefan (2003), "Costly Information, Diversification and International Mutual Fund
Performance", Pacific-Basin Finance Journal(11) 2003: 463-482.
Erçekin, Aslı (1997), Yatırım Fonları ve Performans Değerlendirmesi (yayınlanmamış yüksek li¬sans tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Gehin, Walter (2004), "A Survey of the Literature on Hedge Fund Performance", Edhec Risk
and Asset Management Research Centre, http://www.edhec-risk.com/edhec publications,
(Erişim
Tarihi
: 15.01.2007).
146Turhan Korkmaz ve Hasan Uygurtürk
Gökgöz, Elif (2006), Riske Maruz Değer (VaR) ve Portföy Optimizasyonu, Yayın No: 190, Ankara: SPK.
Gökgöz, Fazıl (2005), A Tipi Karma Yatırım Fonlarının Stil Analizi ve Performans Değerlendirmesi, Yayın No: 188, Ankara: SPK.
Grinblatt, Mark ve Sheridan Titman (1994), "A Study of Monthly Mutual Fund Returns and Performance Evaluation Techniques", The Journal of Financial and Quantitative Analysis
29(3) 1994: 419-444.
Gürsoy,
Cudi Tuncer ve Y. Ömer Erzurumlu (2001), "Evaluation of Portfolio Performance of Turkish Investment Funds", Doğuş Üniversitesi Dergisi (4) 2001: 43-58.
Jensen, Michael C. (1968), "The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964", The Journal of Finance 23(2) 1968: 389-416.
Henriksson, Roy D. (1984), "Market Timing and Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation", The Journal of Business, 57(1) 1984: 73-96.
ÎMKB
(2006), http://www.imkb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 22.06.2006).
Karacabey, Ali Argun (1999), "A Tipi Hisse Senedi Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi", Kara Harp Okuuu Biiim Dergisi (2) 1999: 84-99.
Karacabey, Ali Argun ve Fazıl Gökgöz (2005), Emeklilik Fonlarının Portföy Analizi, Ankara: Siya¬sal.
Kılıç, Saim (2002), Türkiye'deki Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi, Ankara:
İMKB.
Kon, Stanley J.
(1983)
, "The Market-Timing Performance of Mutual Fund Managers", The Journal of Business, 56(3) 1983: 323-347.
Korkmaz, Turhan ve Ali Ceylan (2006), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, 3. Baskı, Bur¬sa: Ekin.
KYD(2006), http://www.kyd.org.tr, (Erişim Tarihi: 15.06.2006).
McDonald, John G. (1973), "French Mutual Fund Performance; Evaluation of Internationaly -
Diversified Portfolios", The Journal of Finance, 28(5) 1973: 1161-1180.
Moy, Ronald L. (2002), "Portfolio Performance: Illustrations From Morningstar", Journal of
Education for Business77(4) 2002: 226-229. Pedersen, Christian S. ve Stephen E. Satchell (2002), "On The Foundation of Performance
Measures Under Asymmetric Returns", www.sortino.com/htm/satchell.pdf, (Erişim Tarihi:
05.08.2006).
Rao, Narayan ve Ravındran Madava (2003), "Performance Evaluation of Indian Mutual Funds", http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abstract id=433100, (Erişim Tarihi: 18.01.2007).
Türkiye'deki Emeklilik Fonları İle Yatırım Fonlarının Performans Kar... 147
Rumsey, John
(2000); "Can We Detect Market Timing Ability Using an Option Model?",
Canadian Journal of Administrative Sciences, 17(3), 2000: 269-279. Scholz, Hendrick ve Marco Wilkens (2005), "A Jigsaw Puzzle of Basic Risk Adjusted
Performance Measures", The Journal of Performance Measurement 2005: 57-64. Sharpe, William F. (1966), "Mutual Fund Performance", The Journal of Business, 39(1), Part 2:
Supplement on Security Prices 1966: 119-138. SPK(2006), http://www.spk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 10.06.2006).
Taner,A. Tuna ve Koray Kayalıdere (2002), "1995-2000 Döneminde İMKB'de Anomali Araştır¬ması", Yönetim ve Ekonomi9(1-2) 2002: 2-24.
Teker, Suat, Emre Karakurum ve Osman Tav (2006), "Yatırım Fonlarının Risk Odaklı Performans Değerlemesi", 10. Ulusal Finans Kongresi, Kuşadası-Aydın, ss. 1-34.
Vuran, Bengü (2002), Türkiye'de Yatırım Fonları ve Performans Değerlendirmesi ile İlgili Bir Uygulama (yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Yıldız, Ayşe (2006); "Aktif Portföy Yönetim Stratejilerinin Değerlendirilmesi: A Tipi Yatırım Fonları Üzerine Uygulama", Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi, Cilt: 6, Yıl: 15, Sayı: 15, 2006: 117-130.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com