You are here

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE ÖZSERMAYENİN EKONOMİK KATMA DEĞERİ (Ö-EKD): İMKB’DE İŞLEM GÖREN BANKALAR ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Share
ECONOMIC ADDED VALUE OF EQUITY IN PERFORMANCE MEASUREMENT: AN EMPIRICAL APPLICATION ON BANKS LISTED ON ISE

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
19
Page Number-Last: 
38

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, İMKB’de işlem gören on üç bankanın değere dayalı yönetim kapsamında hissedar değeri yaratıp yaratmadığını tespit etmektir. Bunun için geleneksel Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added) performans ölçütünün yerine banka performans ölçümlerinde daha doğru bilgi veren Özsermayenin Ekonomik Katma Değeri (Equity Economic Value Added) ölçütü kullanılmıştır. Araştırmanın veri seti 31.12.2002– 31.06.2008 dönemini kapsamaktadır. Özsermayenin ekonomik katma değerini tespit etmek için geleneksel ekonomik katma değer’den farklı olarak düzeltilmiş özsermaye ve özsermayenin maliyeti kalemleri kullanılmıştır. Genel olarak sonuçlar değerlendirildiğinde Türk bankacılık sektöründe yer alan kamuya açık bankaların değişik düzeylerde hissedar değeri yarattığı ve yaratılan bu hissedar değeri ile firma değeri arasında düşük düzeyde bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine whether or not the thirteen banks traded in Istanbul Stock Exchange within the frame of the value based management create shareholder value. For this purpose, instead of the traditional EVA performance metrics, Equity of Economic Value Added which is providing more accurate information on the measurement of the bank performances was used. Research data set covers the period of 31.06.2008-31.12.2002.To determine equity’s the economic value, equity and cost of equity items having been adjusted in a different way from the traditional EVA was used. Overall, when the results were evaluated, it was identified that the public banks created different levels of shareholder value in the Turkish banking sector and there was a slight resemblance between created shareholder value and the firm value.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akel, V, (2006),“Türkiye’deki A Tipi ve B Tipi Yatırım Fonları Performansının
Devamlılığının Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi”,
10. Ulusal Finans Sempozyumu, İzmir.
Arıcı, B, (2004), Bankacılıkta Performans Değerlendirme: Ekonomik Katma Değer
Yaklaşımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Atan, M, (2005), “Bankacılıkta Etkinlik ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine
Etkisi”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 237, Aralık.
Bauer, P.W., A. N. Berger; G.D. Ferrier ve D.B. Humphrey, (1998), “Consistency
Conditions for Regulatory Analysis of Financial Institutions: A Comparison of
Frontier Efficiency Methods”, Journal of Economic and Business, No: 50.
Beccalli, E, (2007), “Does IT Investment Improve Bank Performance? Evidence From
Europe”, Journal of Banking & Finance, No: 31, 2205-2230.
Belmont, D, P, (2004), Value Added Risk Management in Financial Institutions:
Leveraging Basel II & Risk Adjusted Performance Measurement, Singapore: John
Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
Canbaş, S., A. Çabuk ve S. B. Kılıç, (2007), “Bankaların Finansal Yapısının Çok
Değişkenli İstatistiksel Yönteme Dayalı Analizi ve Mali Başarısızlık
Tahmini:Türkiye Uygulaması”, http://idari.cu.edu.tr/suleyman/mali.pdf.
Cates, D, C, (1998), “Turning Share-Holder Value Into Stock Price”, American
Bankers Association. ABA Banking Journal, 90, (5), May, 59-64.
KOSBED (21) 2011/1 35
Cingi, S, ve Ş. A.Tarım, (2000), “Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü: DEAMALMQUIST
TFP Endeksi Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma
Tebliğleri.
Çukur, S, (2005), “Türk Ticari Bankacılık Sisteminde Ekinlik Analizi”, İktisat İşletme
ve Finansa Dergisi, Yıl 20, Ağustos.
Damien, P, (1997), “Economic Value Added Model to Asses Bank Performance”,
University of Michigan Business School Working Paper, May, 5-18.
Damodaran, A, (2002), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining
The Value of Any Assets, New York: John Wiley & Sons Inc.
Davidson, S, (2003), “Analysis Tools Help Improve Bank Performance And Value”,
Community Banker, 12: 2.
Demir, Y, ve M. Astarcıoğlu, (2007), “Finansal Tahmin Yoluyla Banka Perdormansının
Belirlenmesi: İMKB’de Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF
Dergisi, 12:1, 273-292.
Denizer, C., M, Dinç ve M. Tarımcılar, (2000), “Measuring Bank Efficiency In The
Preand Post Liberalization Environment: Evidence From The Turkish Banking
System”, World Bank Policy Research Working Paper, No: 2476.
Ercan, M, K., B, Öztürk ve Diğerleri, (2006), Firma Değerlemesi: Banka Uygulaması,
İstanbul: Literatür Yayınları.
Erdem, M, S., M, Coşkun, N, Yörük, (2005), “Türk Bankacılık Sektöründe Kurumsal
Yönetim Uygulamalarının Bankaların Finansal Performansı Üzerine Etkilerinin
Ölçülmesi”, 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, TOOB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi.
Ergincan, Y, (2001), EVA ve MVA: İMKB’deki Hisse Senedi Fiyatları Üzerine
Ekonometrik Bir Analiz, Yayımlanmamış Doktora Tezi Marmara Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
Fiordelisi, F, (2002), “Shareholder Value And The Clash in Performance
Measurement: Are Banks Special?” http://www.economia.uniroma. pdf
Güven, S ve E. Persentili, (1997), “A Linear Programming Model for Bank Balance
Shett Management”, Omega, 25, 449-459.
Henry C, D, (1996), “EVA & Bank Stock Valuation”, SmithBarney, December 13.
36 Ali BAYRAKDAROĞLU ve Famil ŞAMILOĞLU
Hilton, M, R, (1997), “Centura Banks Promote Sales Culture, Measure Performance by
Economic Value Added”, Journal of Retail Banking Services, Winter, 33-36.
Hopkins, W. E., ve A. S. Hopkins, (1997), “Strategic Planning-Financial Performance
Relationships In Banks: A Causal Examination”, Strategic Management Journal, 18,
635-652.
Inan, E, A, (2002), “Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde
Bankacılıkta Etkinlik”, Bankacılar Dergisi, 34, 95-96.
Kaya, Y, T, (2001), Türk Bankacılık Sektöründe CAMLES Analizi, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu MSPD Çalışma Raporu, No: 2001/6.
Kimball, R, C, (1998), “Economic Profit and Performance Measurement in Banking”,
New England Economic Review, July-August 35-53.
Klinkerman, S, (1997), “Case Study: EVA at Centura Banks”, Banking Strategies,
January-February, 58-59.
Klinkerman, S, (1998), “Meeting Wall Street’s Expectations”, Banking Strategies,
May-June, 14-18.
Li, S., F. Liu, S. Liu ve G. A. Whitmore, (2001), “Comparative Performance of Chinese
Commercial Banks, Findings and Policy Implications”, Reviews of Quantative
Finance and Accounting, No: 16, 149-170.
Lin, X, ve Y. Zhang, (2009), “Bank Ownership Reform and Bank Performance In
China”, Journal of Banking & Finance, vol.33, No.1, 20-29.
Mercan, M., A. Reisman, R, Yolalan ve A, B, Emel, (2003), “The Effect of Scale and
Mode of Ownership on the Financial Performance of Turkish Banking Sector:
Result of A DEA-Based Analysis”, Socio-Economic Planning Sciences, No: 37, 185-
202.
İşeri, M, (2003), “Ekonomik Katma Değer (EVA) Nedir? Ne Değildir?”, Banka–Mali ve
Ekonomik Yorumlar, 469, Nisan, 75-83.
Pekkaya, S., E. M. Aydoğan ve A. Tosuner, (2002), “Türk Bankacılık Sisteminde
Finansal Risk Analizi”, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı: 197, 47-67.
Rakshit, D, (2006), “EVA Based Performancemeasurement: A Case Study of Dabur
India Limited”, Vidyasagar University Journal of Commerce, Vol.11, 40-59.
KOSBED (21) 2011/1 37
Ravi, V., H. Kurniawan, P, N, Kok Thai ve P, R, Kumar (2008), “Soft Computing System
for Bank Performance Prediction”, Applied Soft Computing, No: 8, 305-315.
Siskos, Y., C, Zopounidis ve A. Pouliezos, (1994), “An Integrated DSS For Financing
Firms By An Industrial Development Bank In Greece”, Decision Support Systems,
No: 12, 151-168.
Sümer, S, (2005), “Dünya ve Türkiye Uygulamasında Bankacılıkta Fon Transfer
Fiyatlaması”, Active Banka, Eylül-Ekim, 6-13.
Tözüm, H, (2002), “Bankalarda Performans Değerlendirmesi”, Active Bankacılık,
Kasım-Aralık, 1-19.
ÜNSAL, A. ve S, Duman, (2005), “Türkiye’deki Bankaların Performanslarının Temel
Bileşenler Yaklaşımı İle Karşılaştırmalı Analizi”, VII. Ulusal Ekonometri ve
İstatistik Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi.
Zopounidis, C., A. Pouliezos ve D. Yannacopoulo, “Designing Adss for the Assessment
of Company Performance and Viability”, Computer Science in Economics and
Management, No: 5, 41-56.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com