You are here

80’li Yaşlarda Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yaşam Kalitesinin “Karnofsky Skoru” ile Analizi

Share
The Analysis of Quality of Life With Karnofsky Scoring System in Octogenerians After Open Heart Surgery

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
5
Page Number-Last: 
12

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Amaç: Günümüzde ileri yaşta açık kalp cerrahisi gereken hastaların sayısı giderek artmaktadır. Birçok bildiri kalp cerrahisinin yaşlılarda güvenli ve kısa dönemsonuçlarınınyararlıolduğunugöstermektedir. Bu retrospektif çalışmada; kliniğimizde açık kalp ameliyatı yapılan 80 yaş ve üzeri hastaların erken vegeçdönemsonuçlarıincelenmişvehastalarınameliyatsonrası yaşamkaliteleri; birperformansveyaşamkalitesideğerlendirmeyöntemiolan Karnofsky skorlama yöntemi kullanılarak analiz edildi. Yöntem: Kliniğimizde Eylül 2005 ile Şubat 2008 yılları arasında açık kalp ameliyatı yapılan 424 hastadan 32’sinin 80 yaş ve üzerinde (ortalama 86,78±2.6) olduğu belirlendi. Elde edilen kayıtlar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastalarımızın 19’u erkek , 13’ü ise kadındı. Hastalarımızdan 3’üne izole aortik valv replasmanı, 1 hastaya kombine koroner bypass + aortikkapakreplasmanı, 28hastayaiseizolekoronerbypasoperasyonuyapıldı. Sonuç: 80 yaş ve üzerindeki hasta grubunda açık kalp cerrahisi hastanede kalış süresinin uzaması ve normalden biraz daha yüksek ancak kabul edilebilir bir mortalite ve morbidite oranları göz önüne alınarak uygulanabilir. Bu hastaların erken safhada ameliyata yönlendirilmesi ve kardiyopulmoner bypass (KPB) tekniğinde yapılan hastaya özgü modifikasyonlar sonuçların iyileşmesinde etkili olmaktadır.
Abstract (2. Language): 
Objective: Number of elderly patients who underwent open heart surgery increasesdaybyday. Also therearemany articles mentioning aboutthesafety and effi ciency of open heart surgery in elderly patients. That retrospective study aims to execute the quality of life by using “Karnofsky Performance Status Scale” for octogenarian patients underwent open heart surgery. We analyzed theperformancestatusof 32 patients todeterminetheirKarnofsky scorewhichcanshowtheirexactperformancestatuswithalgebraicresults. Methods: There were 32 octogenarian patients (mean age 86,78 ±2.6) of totally424patients whounderwentopen heartsurgerybetweenthedatesof September 2005 and February 2008. Hospital records were analyzed retrospectively and compared with the current results. Results: There were 19 male and 13 female patients. Three of our patients underwentaortic valvereplacementoperation, onepatientwasunderwent coronary artery bypass grafting surgery combined with aortic valve replacement and 28 of all patients were underwent isolated coronary artery bypass grafting surgery. Conclusions: For octogenarian patients open heart surgery requires a little longer staysin hospital comparingwithyoungergroups. Butopen heart surgery can be performed with acceptable morbidity and mortality rates. For these patients early evaluation and admission to surgery improves the outcomes whereasimportantmodifi cations of cardiopulmonary bypass techniques are also eff ective.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. 1.Ivanov RN, Weisel RD, David TE, Naylor D: Fifteen-
year trends in risk severity and operative mortality
in elderly patients undergoing coronary artery bypass
graft surgery.Circulation 1998;97:673-680.
2. Katz NM, Hannan RL, Hopkins RA, Wallace RB:
Cardiac operations in patients aged 70 years and over.
Ann Thorac Surg 1995;60:96-101.
3. Tsai TP, Chaux A, Matloff JM: Ten year experience
of cardiac surgery in patients aged 80 years and over.
Ann Thorac Surg 1994;58:441-451.
4. Yorgancıoğlu C, Tezcaner T, Tokmakoğlu H, ve ark.:
İleri yaş grubunda koroner bypass deneyimi. GKDC
Dergisi 1999;7:30-35.
5. Katz NM, Chase GA: Risks of cardiac operations
for elderly patients: reduction of the age factor. Ann
Thorac Surg 1997;63:1309-1314.
6. Holman WL: Long term results of coronary artery
bypass grafting. Current Opinion in Cardiology 1992;
7:990-996.
7. Estafanous FG, Higgins T, Loop F: A severity score
for preoperative risk factors as related to morbidity
and mortality in patients with coronary artery disease
undergoing myocardial revascularization surgery. Current
Opinion in Cardiology 1992;7:950-958.
8. Rosenfeld FL, Wong J: Current expectations for
survival and complications in coronary artery bypass
grafting. Current Opinion in Cardiology 1993;8:910-
918.
9. Wei JY. Heart disease in the elderly. Cardiovasc.
Med 1984;9:971-982.
10. Horvath KA, DiSesa VJ, Peigh PS, Couper GS,
Collins JJ, Cohn LH. Favorable results coronary artery
bypass grafting in patients older than 75 years. J Thorac
Cardiovasc Surg 1990;99:92-96.
11. Tsai TP,Nessim S,Kass RM,Chaux A,Gray RJ,Khan
SS,Blanche C,Utley C,Matloff JM.Morbidity and mortality
after coronary artery bypass in octogenerians.
Ann Thorac Surg 1991;51:983-986.
12. Aranki SF,Rizzo RJ,Couper GS,Adams DA,Collins
JJ,Gildea JS,Kinchla NM,Cohn LH.Aortic valv replacement
in the elderly.Eff ect of gender and coronary artery disease
on operative mortality Circulation 1993;88:17-23.
13. Cane ME,Chen C,Bailey BM,Fernandez J,Laub
GW,Anderson WA.McGrath LB.CABG in octogenerians:early
and late events and actuarial survival in comparison
with a matched population.Ann Thorac Surg
1995;60:1033-1037.
14. Elayda MA,Hail RJ,Reul RM,Alanzo DM,Gilette
N,Reul GJ,Cooley DA.Aortic valv replacement in patients
80 years and older.Operative risks and long term
results. Circulation 1993;88:11-16.
15. Fernandez J,Chen C,Anolik G,Brdlik OB,Luub
GW,Anderson WA,McGrath LB.Perioperative risk factors
aff ecting hospital stay and hospital costs in open
heart surgery for patients 65 years old. Cardio-thoracic
Surg 1997;11:1133-1140.
16. Freeman WK,Schaff HV,Brı PCO,Orszulak
TA,Naessens J M, Tajik AJ:Cardiac surgery in the
octogenerian:Perioperative outcome and clinical follow-
up.J Am Coll Cardiol 1991;18:29-35.
17. Ko W,Gold JP,Lazzaro R,Zelano JA,Lang S,Isom
OW,Krieger KH Survival analysis of octogenerian patients
with coronary artery disease managed by elective
coronary artery by pass surgery versus conventional
medical treatment. Circulation 1992;86:191-197.
18. Tsai TP,Nessim S,Kass RM,Chaux A,Gray RJ,Khan
SS,Blanche C,Utley C,Matloff JM. Morbidity and mortality
after coronary artery bypass in octogenerians.
Ann Thorac Surg 1991;51:983-986.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com