You are here

Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Share
The Investigation of High School Students’ Learning Styles In Terms Of Certain Variables

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
138-159

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin öğrenme stilleri ile cinsiyet, bilgisayar oyunu oynama durumu ve öğrenim görülen lise türü değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel tarama modeline göre düzenlenen bu çalışmaya 3 ilden 4 farklı lise türünden 2295 öğrenci katılmıştır. Örneklemin seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 892’si (%38.9) kız ve 1402’si (%61.1) erkektir. Araştırmada Kolb (1984) tarafından geliştirilen ve Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye çevrilip geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan lise öğrencilerinin yarıdan fazlasının (%55,2) öğrenme stili değiştirendir. Öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrenim gördükleri okul türü ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki anlamlı çıkmıştır. Bununla birlikle, öğrencilerin en çok oynadıkları bilgisayar oyun türü ile öğrenme stilleri arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı görülmüştür.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to investigate the relationship between high schools students’ learning styles and some variables such as gender, playing computer games and type of high school. The method of this study was correlational research. In this context, 2295 students in 3 different provinces and 4 different type of high school participated in this study. Purposive sampling method was used to determine of participation. 892 (38.9%) of the participants were female and 1,402 (61.1%) were male. The Kolb Learning style inventory which was developed by Kolb in 1984 and translated in to Turkish by Aşkar and Akkoyunlu (1993) was administered in this study. Chi-squared test was used to analyze obtained data. According to the results, more than half of surveyed high school students learning style were diverger. Besides, there are statistically significant differences between not only gender and learning styles but also type of school and learning styles. However, the relationship between students’ learning style and their most played computer game type were not significant.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Aktaş, İ. P. & Mirzeoğlu, D. E. (2009). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin okul başarılarına ve beden eğitimi dersine yönelik tutumlarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(8), 173-188
Anderson, C. A. & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. Journal of Personality and Social Psychology, 78 (4), 772-790
Arslan, B. & Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 21, 35–48
Aşkar, P. & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim 87, 37- 47.
Atay S., İbiş T. & Kartal F. (2007). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SağlıkYüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi” ,www.eab.org.tr/eab/oc/egtconf/pdfkitap/pdf/662.pdf. adresinden 10 Ekim 2011 tarihinde indirilmiştir.
Ateş, A. & Altun, E. (2008). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğrencilerinin öğrenme biçimleri ve öğrenme tercihleri. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 1- 16.
Auyeung, P. & Sands, J. (1996). A crosscultural study of the learning style of accounting students. Accounting and Finance, 36, 261–274.
Babalı Ö. (2010). Kız meslek liseleri ve genel liselerdeki öğrencilerin öğrenme strateji ve stillerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk üniversitesi, Konya
Bacanlı, H. (2006). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel.Yayın Dağıtım
Barmeyer, C. I. (2004). Learning styles and their impact on cross-cultural training: An international comparison in France, Germany and Quebec. International Journal of Intercultural Relations. 28,577–594.
Bechter, C. & Esichaikul, V. (2008). Using KOLB's learning style inventory for e-learning personalization. Paper presented at IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2008), October, 13-15, 2008.
Becta Report, (2006). Engagement and motivation in games development processes. www.becta.org.uk adresinden 10 Aralık 2011 tarihinde indirilmiştir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 25, Mart 2013, 138 - 159
153
Buerck, J., Malmstrom, T. & Peppers, E. (2003). Learning environments and learning styles: nontraditional student enrollment and success in an internet-based versus a lecture-based computer science course. Learning Environments Research, 6, 137-155.
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, (14. Baskı). Pegem Akademi, Ankara
Castro, O. & Peck, V. (2005). Learning Styles and Foreign Language Learning Difficulties. Foreign Language Annals. www.highbeam.com/DocPrint.aspx?DocId=1P3:1024233331 adresinden 14 Haziran 2011 tarihinde indirilmiştir.
Cheryl J., Reichard, C. & Kouider M. (2003). Are students’ learning styles discipline specific? Community College Journal of Research and Practice. 27, 363–375
Cox, T. (2008). Learning styles and students’ attitudes toward the use of technology in higher and adult education classes. Institute for Learning Style,1,3-13
Cummings, M. M. & Ballance C. T. (2009). Computer-related stress and learning styles among elementary school teachers. Institute for Learning Styles Journal, 1, 20-26
Çaycı, B. & Ünal, E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Üniversite ve Toplum Dergisi, 7 (3). http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=328 adresinden 15 Haziran 2011 tarihinde indirilmiştir
Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1(4), 129-148
Demir, T. & Şen, Ü. (2009). Görme engelli öğrencilerin çeşitli değişkenler açısından öğrenme stilleri üzerine bir araştırma. Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 154-161
Demirbaş, Ö. O. (2001). The relation of learning styles and performance scores of the students in interior architecture education. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi Eğitim ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Demirgil, H. (2008). Parametrik olmayan hipotez testleri, (Ed. Seref Kalaycı). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayınları.
DeTure, M. (2004). Cognitive style and self-efficacy: Predicting student success in online distance education. The American Journal of Distance Education, 18(1), 21–38.
Durdu, P. O., Tüfekçi, A. & Çağiltay, Ç.(2005). Üniversite öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi öğrencileri arasında karşılaştırmalı bir çalışma. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 66-76
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 25, Mart 2013, 138 - 159
154
Ergür, D. O. (1998). Hacettepe üniversitesi dört yıllık lisans programlarındaki öğrenci ve öğretim üyelerinin öğrenme stillerinin karşılaştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Ergür, D. O. (2000). Hacettepe Üniversitesi dört yıllık lisans programlarındaki öğrencilerin kişisel özellikleri ile öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 19, 234-241.
Ergür, D. O. (2010). Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin kişisel özelliklerinin öğrenme stillerine etkisi ve öğretim sürecine yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 39, 173-184
Felder, R. M. (1996). Matters of style. ASEE Prism, 6(4), 18-23. http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/LS-Prism... adresinden 11.Ekim 2011 tarihinde indirilmiştir.
Fridland, G. H. (2002). Adult learning styles and cultural background: A comparison of the learning style preferences of American teachers of English as a second language and Chinese teachers of English as a foreign language. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Memphis, TN.
Gunawardena, C. N. & Boverie, P. E. (1993). Impact of learning styles on instructional design for distance education. Paper presented at the World Conference of the International Council of Distance Education, November, Bangkok, Thailand
Hasırcı Kaf, O. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2,(1), 15-25
Harris, R. N., Dwyer, W. O. & Leeming, F. C. (2003). Are learning styles relevant in web-based instruction. Journal of Educational Computing Research. 29(1), 13–28.
Hizmetçi, S. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin ödev stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
Joy, S. & Kolb, D. A. (2009). Are there cultural differences in learning style? International Journal of Intercultural Relations 33, 69–85
Karacabey, A. & Gökgöz, F. (2012). Kategorisel veri analizi. Ki kare. http://acikders. ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=42 adresinden 30 Aralık 2011 tarihinde indirilmiştir.
Karasar, N. (2010). Bilimsel arastırma yöntemi, (21. Basım ), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 25, Mart 2013, 138 - 159
155
Kaya, F. (2007). İlkoğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine dayalı fen ve teknoloji dersi öğretim düzeylerinin incelenmesi,Yayınlanmamış Yuksek Lisans Tezi, Eskisehir Osmangazi Universitesi, Fen Bilimleri Enstitusu: Eskisehir.
Kolb, D. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Kolb, D. A. (1999). The Kolb learning style inventory, Hay Resources Direct.
Kolb, A. Y. & Kolb, D. (2005). Learning styles and learning spaces: enhancing experiential learning in higher education. Academy of Management Learning & Education. 4(2), 193-212
Kurbanoğlu, S. S. & Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi yönetimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Türk Kütüphaneciliği, 22(3), 296-307.
Lukow, J. (2002). Learning styles as predictors of student attitudes toward the use of technology in recreation courses. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Bloomington (UMI No. 3054366).
Matthews, D. B. (1996). An investigation of learning styles and perceived academic achievement for high school students. Clearing House. 69,4, 249-255.
McCarthy, B. (1997). A tale of four learners: 4MAT's learning styles. Educational Leadership, 54 (6), 46-52.
Mitchell, A. & Smith, C. S. (2004). The use of computer and video games for learning. A review of the literature Learning and Skills Development Agency. http://crm.lsnlearning.org.uk/user/order.aspx?code=041529 adresinden 20 Ekim 2011 tarihinde indirilmiştir.
Mutlu, M. (2005). Öğrenme stiline dayalı fen bilgisi öğretimi. YU, Elektronik Eğitim Fakultesi Dergisi, 2( 2), 1-24
Oral, B. (2003). Ortaögretim ögrencilerinin ögrenme stillerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi, 35, 418-435.
Pala, F. K. & Erdem, M. (2011). Dijital oyun tercihi ve oyun tercih nedeni ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenme stili arasindaki ilişkiler üzerine bir çalışma. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 53-71.
Peker, M. (2003). Kolb öğrenme stili modeli, Milli Eğitim Dergisi. (157), 185-192.
Robotham, D. (1999). The application of learning style theory in higher education teaching. Lecture presented at Wolverhampton Business School, University of Wolverhampton, United Kingdom
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 25, Mart 2013, 138 - 159
156
Schaller, D. T., Allison-Bunnell, S., Borun, M., & Chambers, M. (2007). One size does not fit all: Learning style, play, and on-line interactives. In J. Trant and D. Bearman (eds). Museums and the Web 2007: Proceedings. Toronto: Archives & Museum Informatics,
http://www.archimuse.com/mw2007/papers/schaller/schaller.html adresinden 24 Eylül 2011 tarihinde indirilmiştir.
Şenyuva, E. A. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin öğrenme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (58), 247-271
Sherry, J. L. & Lucas, K. (2001). Video game uses and gratifications as predictors of use and game preference. http://web.ics.purdue.edu/~sherryj/videogames/OriginalU&G.pdf adresinden 15 Eylül 2011 tarihinde indirilmiştir.
Tabanlıoğlu, S. (2003). The relationship between learning styles and language learning strategies of pre-intermediate EAP students. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, OrtaDoğu ve Teknik Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara
Terrel, S. R. (2002). The effect of learning styles on doctoral course completion in a web-based learning environment. Internet and Higher Education, 5, 345–352.
Wang, K. H., Wang, T. H., Wang, W. L. & Huang, S. C. (2006). Learning styles and formative assessment strategy: enhancing student achievement in web-based learning, Journal of Computer Assisted Learning, 22, 207-217
Yamazaki, Y. (2005). Learning styles and typologies of cultural differences: A theoretical and empirical comparison. International Journal of Inter-Cultural Relations, 29, 521–548.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com