You are here

Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesinin Değerlendirilmesi

Share
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
366
Page Number-Last: 
377

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada okul müdürlerin, müdür yardımcılarının, öğretmenlerin okul yöneticiliği seçimi, yetiştirilmesi (hizmet öncesi ve hizmet içi), özlük haklarıyla ilgili görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma sürecinde, yöneticiliğin meslekleşmesiyle ilgili alanyazın taraması yapılmış ve daha sonra okul yöneticisi ve öğretmenlere 26 maddelik bir ölçek uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini, Konya ilindeki merkez ilçelerdeki (Karatay, Meram, Selçuklu) ilköğretim okullarında 2010/2011 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan okul yöneticileri ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, Konya ilindeki ilköğretim okullarında 2010/2011 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan ve tesadüfi (random) yöntemle seçilmiş, 418 okul yöneticisi ve öğretmendir. Çalışma tesadüfi şekilde seçilen örneklem grubu üzerinde yürütülmüştür. Bu yolla elde edilen veriler analiz edilmiştir, ayrıca okul yöneticilerinin seçilme, atanma-yetiştirilme ve görevözlük alt boyutları incelenmiş ve bunlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Abstract (2. Language): 
Evaluation of Professionalisation of School Administration AccordingtoThe School Administrator, TeacherPerceptions. In this study, it is aimed to determine school administarators, teachers perceptions related to school administrator selection, training (preservice and in-service), employee rights. In research process, literature about school administration is searched thoroughly and then a survey having 26 items is applied to school administarators and teachers.There search population consists of the school administrators and teachers that work center in the province of Konya district (Karatay, Meram, Seljuks) at primary schools in 2010/2011 academic year. The sample of the study are 418 school administrators and teachers who work at primary schools in Konya in 2010/2011 academic year and are selected random method. This study is carried on sample group that is randomly selected. The data obtained from in this way was analyzed, also selection of school administrator, appoinment-training and emploeerights sub-dimensions are searched and suggested about these.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Açıkalın, A. (1998). Toplumsal Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği (4.Baskı). Ankara: Önder
Matbaacılık.
Akbaşlı, S. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarının Etkili Yönetimine İlişkin Görüşleri,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2-4
Mayıs 2008, Çanakkale.
Aksu, M. B. (2004). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yöneticilik eğilimleri: Malatya İli Örneği, İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 8.
Aydın, M. (2000). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık,
Balcı, A. (2002). Türkiye’de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi. 21.Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin
Yetiştirilmesi Sempozyumu. Ankara.
Başaran, İ. E. (1993).Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: Yargıcı Matbaası
Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış (11. Basım, Ankara). PegemA Yayıncılık.
Bursalıoğlu, Z. (2003). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama (7.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Çelik, V. (2002). Okul Kültürü ve Yönetimi (3.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Drucker, P. F. (2000). Yeni Gerçekler, (Çev. BirtaneKaranakçı). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları.
Gürsel, M. (2003). Okul Yönetimi, Konya: Mikro Yayınları.
Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2007). (Edit: Selahattin Turan) Educationaladministration: Theory, research,
abdpractice. New York: McGraw-Hill.(7. Baskıdan Çeviri). Ankara: Nobel Yayın dağıtım
Kartal, S. (2009). Türk Eğitim Sisteminde Eğitim Yönetiminin İlk Aşaması: Müdür Yardımcılığı (Bir
Model Önerisi), Birinci Uluslar arası eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs 2009 Çanakkale
Kaya, Y. K. (1991). Eğitim Yönetimi Kuram ve Türkiye’deki Uygulama (4. Basım). Ankara: Set Ofset
Matbaacılık.
Memduhoğlu, H. B. ve Yılmaz, K. (2010). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (1. Baskı). Ankara:
PegemA Yayıncılık.
Özdemir, S. (2009). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2.Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Rosen R. H. (1998). İnsan Yönetimi, (Çev. Gündüz Bulut). İstanbul: MESS Yayın.
Şişman, M. (2010). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (3. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Turan, S. ve Şişman, M. (2000). Okul yöneticileri için standartlar: Eğitim yöneticilerinin bilgi temelleri
üzerine düşünceler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 68-87.
Yılmaz, K. (2008). Eğitim Yönetiminde Değerler. 1.Baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık.
İnternet Kaynakları
http://digm.meb.gov.tr/uaorgutler/OECD/TALIS_tr_Rapor.pdf. (Erişim Tarihi: 22.01. 2011)
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html. (Erişim Tarihi: 22. 01. 2011)
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html. (Erişim Tarihi: 22. 3. 2011)
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27318_0.html. (Erişim Tarihi: 14. 02. 2011)
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/56.html. (Erişim Tarihi: 12.3. 2011)
http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/10_sura.pdf. (Erişim Tarihi: 23. 3. 2011)
http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/14_sura.pdf. (Erişim Tarihi: 02. 04. 2011)
http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/18_sura.pdf (Erişim Tarihi: 22. 03. 2011).
http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/7_sura.pdf. (Erişim Tarihi: 22. 3. 2011)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com