You are here

ÇALıŞANLARıN FARKLıLıKLARıN YÖNETIMINE ILIŞKIN ALGıLARıNDA DEMOGRAFIK DEĞIŞKENLERIN ETKISI: ÖZEL SEKTÖRDE BİR ARAŞTIRMA

Share
THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC VARIANCES ON EMPLOYEES' PERCEPTION OF DIVERSITY MANAGEMENT: A RESEARCH ON A PRIVATE SECTOR ORGANIZATION

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
111
Page Number-Last: 
126

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı hem çalışanların farklılıkların yönetimi ile ilgili algı düzeylerini hem de cinsiyet, yaş, medeni durum gibi demografik değişkenlerin çalışanların farklılıkların yönetimine ilişkin algı düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık meydana getirip getirmediğini belirlemektir. Bu amaçla Mersin ilinde faaliyet gösteren bir işletmede görev yapan 73 mavi ve beyaz yakalı çalışan üzerinde yapılan araştırmadan elde edilen veriler çeşitli istatistikî yöntemlerle analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Erkek çalışanların kadın çalışanlara göre, işyerindeki örgütsel değerler ve normları farklılıkların yönetimine daha fazla katkı sağladığını düşündükleri; çalışanlar arasında yaş ve öğrenim durumu ile farklılıkların yönetimi algı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı, medeni durum ile farklılıkların yönetimi algı düzeyleri arasında ise sadece örgütsel değerler ve normlar boyutunda anlamlı bir farklılığın bulunduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışanların kıdemleri ile farklılıkların yönetimini algılama düzeylerinin karşılaştırılmasına ilişkin Anova testi sonuçlarına göre farklılıkların yönetimini oluşturan alt boyutlar çalışanların kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, çalışanlar arasında statü ile farklılıkların yönetimi algı düzeyleri arasında sadece örgütsel değerler ve normlar boyutunda anlamlı bir farklılık bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Abstract (2. Language): 
The object of this study is both to determine the perception level of the employees on diversity management and whether the demographic variances as gender, age and marital status have difference on the employee perception about diversity management or not. So the datas obtained from the research on 73 blue and white collared employees who work at an organization in Mersin are analyzed with statistical methods. It is found out that male employees think they contribute to the diversity management more than the female employees because of their organiational values and norms, no meaningful difference between the employees' age and educational statues on diversity management and perception level is found, but it is found out that there is only a meaningful difference on organizational values and norms about their perception level between their marital status and educational level. According to the AnovaTest results on employees' perception level of diversity management from the point of their seniority, the subdimemsions of diversity management make no meaningful difference according to employees' seniority, but there is a meaningful difference from the point of organizational values and norms between the employees'statutes and diversity management perception level.

Keywords (Original Language):

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ARMSTRONG, C., FLOOD, C.P., GUTHRIE, P.J., LIU, W., MACCURTAIN, S., & MKAMWA, T. (2010). The Impact of Diversity and Equality Management on Firm Performance: Beyond High Performance Work Systems. Human Resource Management, 49, 6, 977-998.
BOZKURT, S., DOĞAN, A., & KARAEMİNOĞULLARI, A. (2013). An Investigation of Job And Career Counseling Candidates from The Perspective of Diversity Management. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 4, 589-606.
BÖHM, C.
(2013)
. Cultural Flexibility in ICT Projects: A New Perspective on Managing Diversity in Project Teams. Global Journal of Flexible Systems Management, 14, 2, 115-122.
CHOI, S., & RAINEY, G.H. (2010). Managing Diversity in U.S. Federal Agencies: Effects of Diversity and Diversity Management on Employee Perceptions of Organizational Performance. Public Administration Review, 70, 1, 109-121.
COLE, M.B., & SALIMATH, S.M. (2013). Diversity Identity Management: An Organizational Perspective. Journal of Business Ethics, 116, 151-161.
COOKE, F.L., & SAINI, S.D. (2010). Diversity Management in India: A Study of Organizations in Different Ownership Forms and Industrial Sectors. Human Resource Management, 49, 3, 477-500.
EGEROVA, D. (2012). Diversity Management as a Crucial Issue of Management in 21st Century. Problems of Management in The 21st Century, 3, 5-7.
HARDY, C., & TOLHURST, D. (2014). Epistemological Beliefs and Cultural Diversity Matters in Management Education and Learning: A Critical Review and Future Directions. Academy of
Management Learning & Education, 13, 2, 265-289.
LANGHOLZ, M. (2014). The Management of Diversity in U.S. and German Higher Education. Management
Revue, 25, 3, 207-226.
LAURING, J. (2013). International Diversity Management: Global Ideals and Local Responses. British Journal of Management, 24, 211-224.
LI, C-R. (2014). Top Management Team Diversity in Fostering Organizational Ambidexterity: Examining TMT Integration Mechanisms. Innovation: Management, Policy & Practice, 16, 3, 303-322.
MARTI'N-ALCA'ZAR, F., ROMERO-FERNA'NDEZ, M.P., & SA'NCHEZ-GARDEY, G. (2012). Transforming Human Resource Management Systems to Cope with Diversity. Journal of Business
Ethics, 107: 511-531.
MİLENA,
J
. (2013). Potential Future Managers and Their Opinion on The Issue of Diversity, Inclusion and Their Possible Use in Management. Journal of Competitiveness, 5, 2, 37-50.
OGUNTEBI, J., SHCHERBAKOVA, M., & WOOTEN, P.L. (2012). Applying Diversity Management
Concepts to Improve The Minority Educational Pipeline. Decision Sciences Journal of Innovative
Education, 10, 4, 473-494.
OKÇU,
V
. (2014). Relation Between Leadership Styles of High School Administrators, Diversity Management, and Organizational Commitment of Teachers. International Journal of Academic Research, 6, 5, 9-22.
POLAT, S. (2012). Farklılıklar Yönetimi İçin Gerekli Örgütsel Değerler. Educational Sciences: Theory & Practice, 12, 2, 1397-1418.
PITTS, W.D., HICKLIN, K.A., HAWES, P.D., & MELTON, E. (2010). What Drives The Implementation of Diversity Management Programs? Evidence From Public Organizations. Journal of Public Administration Research Theory, 20, 4, 867-886.
POPESCU, S., & RUSKO, R. (2012). Managing Diversity in Public Organizations. Global Business and Management Research: An International Journal, 4, 3&4, 235-247.
REPECKIENE, A., KVEDARAITE, N., & JANKAUSKIENE, V. (2011). Intercultural Competence as Precondition for Cultural Diversity Management. Ekonomika Ir Vadyba, 16, 882-891.
Mehmet İnce, Hasan Gül ve Oya Korkmaz
| 125
QIRKO, N.H. (2012). Applied Anthropology and Business Diversity Management. International Journal of Business Anthropology, 3, 2, 107-129.
RICHARD, C.O., ROH, H., & PIEPER, R.J. (2013). The Link Between Diversity and Equality Management Practice Bundles and Racial Diversity in The Managerial Ranks: Does Firm Size Matter?. Human Resource Management, 52, 2, 215-242.
SABHARWAL, M. (2014). Is Diversity Management Sufficient? Organizational Inclusion to Further Performance. Public Personnel Management, 43, 2, 197-217.
SHEN, J., CHANDA, A., D'NETTO, B., & MONGA, M. (2009). Managing Diversity through Human Resource Management: An International Perspective and Conceptual Framework. The International Journal of Human Resource Management, 20, 2, 235-251.
SONNENSCHEIN, W. (1997). The Diversity Toolkit: How You can Build and Benefit from a Diverse Workforce. New York: McGraw Hill Companies.
SÜRGEVİL, O., & BUDAK, G. (2008). İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 10, 4, 65-96.
SÜRGEVİL, O. (2008). Farklılık Kavramına Ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan Sosyo-Psikolojik Kuramlar Ve Yaklaşımlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 20,
111-124.
TATLİ, A. (2011). A Multi-Layered Exploration of The Diversity Management Field: Diversity Discourses, Practices and Practitioners in The UK. British Journal of Management, 22, 238-253.
TOZKOPARAN, G., & VATANSEVER, Ç. (2011). Farklılıkların Yönetimi: İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Farklılık Algısı Üzerine Bir Odak Grup Çalışması. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 21, 89¬109.
WYATT-NICHOL, H., & ANTWI-BOASIAKO, K.B. (2012). Diversity Management: Development,
Practices, and Perceptions among State and Local Government Agencies. Public Personnel Management, 41, 4, 749-772.
WZIATEK-STASKO, A. (2012). Diversity Management as a Key Factor in The Regional Development Process. Regional Formation and Development Studies, 8, 3, 265-274.
WZIATEK-STASKO, A. (2013). Diversity Management-A Tool to Improve a Metallurgic Enterprise. Metabk, 52, 1, 123-126.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com