You are here

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA ALANINA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği)

Share
THE SELF-EFFICACY BELIEVES OF PRE-SERVİCE TEACHERS OF SOCIAL SCIENCES RELATED TO GEOGRAPHY

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
23-30

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının aldıkları eğitim sonucunda coğrafya alanındaki yeterlik inançlarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada öz yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim ve Amasya Eğitim Fakültelerinde uygulanan çalışma sonucunda fakülteler ve cinsiyet açısından anlamlı bir fark görülmemiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya alanında öz yeterlik inançlarının ise orta düzeyde olduğu görülmüştür.
Abstract (2. Language): 
In this study self-efficacy scale is used to determine the self-efficacy perception of student teachers of Social Studies for Geography at the end of their education. At the end of the study that has been applied in Ondokuz Mayıs University, Samsun and Amasya Faculties of Education, no significant differences are seen according to schools and sex groups. It has been seen that self-efficacy believes of student teachers of Social Studies are in a moderate level for Geography.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B.,Orhan,F. (2003) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Böte) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki, The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET July 2003 ISSN: 1303-6521 Volume 2, Issue 3, Article 11
Ashton,P.T.(1984) Teacher efficacy: A motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Education,
35(5),28-32
Atıcı,M.(2000) İlkokul Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Yetkinlik Beklentisi Rolünün İngiltere ve Türkiye'de seçilen Bir Araştırma Grubu Üzerinde İncelenmesi. www.yok.gov.tr/egtfak/meral.htm
Bandura,A. (1977)Self_Efficacy:Toward A Unifyling Theory of Behavioral Change,Psychogical Rewiew.84(2), 191-215
Bandura,A.(1993)Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning, Educational Psychologist, 28(2),117-148
Bandura,A. (1994)Self-efficacy,in V.S. Ramachaudran(Ed).Encyclopedia of Human Behavior.(4), 71-81. Newyork:Acedemic Press
Bergman, P., McLaughlin,
M.Bass,(1977
) Federal Programs supporting Educational Change VII, Factors affecting Implementation and continuation, Santa Monica CA: Rand (ERIC Document Reproduction Service No. 140
432)
Büyüköztürk, Ş.( 1997)"Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştiril-mesi",Eğitim Yönetimi Dergisi, 3, 453-464,1-3
Büyüköztürk,Ş.(2005) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı,Pegem Yayıncılık, Ankara Enochs L.G.,Riggs, I.M.(1990)Further Development of an Elementary Scence Teaching EfficacyBelief Instrument: A Preservice Elementary Scale, School Science
and Mathemarics. 90 (8),694-706
Enochs L.G.,Riggs, I.M.(1990)Further Development of an Elementary Scence Teaching Efficacy Belief Instrument: A
Preservice Elementary Scale, School Science and Mathemarics, 90 (8),694-706
Friedman, L.A.,Kass,E (2002) Teacher self efficacy: A classroom organization conceptu¬alization. Teaching and Teacher Education, 18,,
675-686.(2004)
Gerçek, C., Yılmaz, M. Köseoğlu, P.Soran,-H.(2004)Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Biyoloji Öğretiminde Öz- Yeterlik İnançları, Uluslararası 2. Balkan Eğitim Bilimleri Kongresi, 08-10 Ekim,Edirne
Gibson,S.,Dembo,M.H.(1984)Teacher
Efficacy
: A construct validation. Jurnal of Educational
Psychology. 76, 569-582
Hazı,B.F.(2004) "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlik İnancı" Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Milli eğitim Dergisi, sayı 161
Hazı, B.F. (2002) Fen Öğretiminde Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği, Eğitim BilimleriUygulama, 1(2),
197-210
Henson Robin K.(2002) From adolescent angst to adulthood:Substantive Implications and Measurement Dilemmas in the Development of Teacher Efficacy Researc, Educational
Psychologist,37(3),137-150
Karadeniz, B.C.(2005) "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Alanına İlişkin Öz Yeterlik İnancı" Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Eğitim Fakültesi Dergisi, sa:20, 63 -69
Kaufman,S.E.,Brook E.S.(2004) Primary-Grade Teachers' Self-Efficacy Beliefs, Attitudes toward Teaching, and Discipline and Teaching Practice Priorities in Relation to the ResponsiveClassroom Approach,The Elemen¬tary School Journal,vol.104,no.4,321-341
Lampe,S.E.(2002) Enpowerment: Teacher Perceptions and efficacy, Journal of Instructional Psychology, vol.29. no:3,139-146
Lewitt,K.E. (2001)An Analysis of Elementary Teachers' Belief Regarding The Teaching and Learning of Science education,86(1),122 MEB.(2005) Öğretmenlik Mesleği Genel YeterliklerTaslağı
http://oyegm.meb.gov.tr/yet/index.htm
29
Cemile Karadeniz... / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006),23-30
Morgil,İ.Seçken,N.Yüce l, S. (2004) Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi,BAÜ. Fen Bil.Enst. Dergisi, 6.1
Özkan,Ö,Tekkaya, C.Çakıroğlu ,J (2002) Fen Bilgisi Aday Öğretmenlerin Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Fen Öğretimine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterlik İnançları,V.Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,ODTÜ, Ankara ,16-18 Eylül
Öztürk, Ç. (2003) Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Yapma Yeterlikleri (Kırşehir İli Örneği).Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Master
Tezi
Öztürk, Ç. (2004)Ortaöğretim Coğrafya Öğret¬menlerinin Yöntem ve Teknikleri Kullanabilme Yeterlilikleri. Kırşehir Eğitim Faergisi, clt 5,
sayı 2, 75-83
Pajares,F.(1996)Self-efficacy beliefs in acedemic settings. Rewiew of Educational
Resarch,66,543-578
Pajares ,F. (1997) Current directions in self-efficacy research. In M.Maehr&P.R. Pintrich (Eds), Advences in motivation and achievement
Rimm,E.S.,Sawyer, B.E.(2004) Primary-Grade Teachers' Self- Efficacy Beliefs, Attitudes toward Teaching,and Discipline Practice Priorities in relation to the Responsive Classroom Approach, The Elemantary School Journal, vol.104,nu. 4,marc,322,321-341.
Saklofske,D.H., Michayluk, C.O.et.(1988)
Teacher efficacy and teaching behaviors. Psychological Reports, 63, 407-414(vol.10,pp.1-49. Greenwich
Savran,A. Çakıroğlu,J.(2006)Biyoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Öğretimine İlişkin Öz Yeterlikİnançlarıhttp://www.efdergi.hacettepe.e du.tr/html/dergibilgi/21/a14.htm
Schmitz,G.S.(2000) Zur Stuructur und Dynamik der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrern. Ein Protektiver Faktor Gegen Belastung und Burnout? Diggitale Dissertation. FU Berlin,http://darwin.inf.fu-berlin.de/2000/29
Tschannen- Moran, M,Woolfolk- Hoy,A. (1998)"Teacher efficacy: its meaning and measure", Review of Educational Researc 68
(2), 2002-48
Tschannen-Moran,M.,Woolfolk Hoy,A.(2001) Teacher efficacy:capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education,17,783-805
Umay,A.(2002)İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Öğrencilerin Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısına Etkisi, V.Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara ,16-18 Eylül
Yılmaz,M.,Köseoğlu,P.vd.(2004)Öğretmen Öz-Yeterlik İnancı,Bilim ve Aklın Aydınlığında EğitimDergisi,yıl;5,sa:58,www:yayim. meb. gov. tr/dergiler/sayi58/yilmaz-koseoglu.htm - 71k

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com