You are here

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN OKUL-İÇİ FAKTÖRLER

Share
IN SCHOOL FACTORS AFFECTED UNIVERSITY STUDENTS' SUCCESSES
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
72-81

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen okul içi faktörlerin neler olduğunu değerlendirmektir. Araştırma 2004-2005 Öğretim yılında Ağrı İl merkezinde bulunan Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Resim İş Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde okuyan 650 öğrenciden elde edilen verilere dayalı olarak yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzdelik değerlere göre değerlendirme yapılmıştır. Araştırma bulguları, öğretim etkinliklerinin düzenlenmesinde akademisyen ve okul idarecilerinin olumsuz yaklaşımlarının öğrencilerin başarı düzeylerini etkilediklerini göstermektedir
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to identify what in school factors are that effected the successes of university students. Data acquired from the 650 students who attend the departments of Physical Education Teaching, Art Teaching, Class Teaching and Science Teaching of the university of Atatürk Ağrı Education Faculty in the provincial centre of Ağrı in 2004-2005 educational Term. Data were collected using a questionnaire developed for the study and administered at university. Frequencies, were calculated. The findings indicate that the level of students' successes were effected from the negative approaches of instructions activities of the arrangement of academicians and school managers

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Alkan, Cevat, "Eğitim Ortamları", A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, No:85, Ankara,1979
Aydın, Mustafa. "Eğitim Yönetimi" geliştrilmiş 2. Baskı, Ankara, Hatipoğlu Yayınevi, 1989.
Binbaşıoğlu,Cavit,"Eğitime Giriş" Binbaşıoğlu Yayınevi,Ankara,1988, s.4.
DUMAN, Tayyip, "Türkiye'de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme", MEB,
Yay.2322,İstanbul1991,s.2.
Fidan,Nurettin-E.Münire,Eğitime Giriş,Alkım Kitapçılık,Ankara,1996, s.18.)
Oğuzkan, T. (1981). Türkiye'de Ortaöğretim ve Sorunları. İstanbul: Altın Matbaacılık.
Özgüven, İ.Ethem, "Üniversite öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler", Ankara, Hacettepe Ün. Basımevi, 1974.
Özyürek, Leyla. "Öğretim İlke ve Yöntemleri",Ankara, Ankara Ün. Eğt. Bil. Fak.Yay. No: 124,1983.
Taymaz, Haydar. "Okul Yönetimi", Ankara, Ankara Ün.Eğt. Bil.Fak. Yay. ,1987.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com