You are here

ORKESTRA VE YÖNETİMİ DERSİNDE ORKESTRA YÖNETME BECERİLERİNE İLİŞKİN ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Share
THE EVALUATION OF THE CONDUCTING CAPABILITIES AND ACTIVITIES OF THE STUDENTS IN THE COURSE OF ORCHESTRA OF ORCHESTRA AND CONDUCTING
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-28

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları “Orkestra ve Yönetimi” dersinde Orkestrayı ve Okullarda Oluşturulabilir Çalgı Toplulukları ‘Yönetme Becerileri’ne ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerini saptayıp değerlendirmektir. Araştırmanın yürütülmesinde bütüncül bir yaklaşımla nitel ve nicel betimsel araştırma yöntemi birlikte kullanılmıştır. Araştırma probleminin çözümü için gereken veriler, literatür taraması, anket ve yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki “Orkestra ve Yönetimi” dersi öğretim elemanları ve bu dersi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma, Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda 2006-2007 eğitim-öğretim yılında görev yapıp “Orkestra ve Yönetimi” dersini yürütmekte ve daha önceden yürütmüş olan öğretim elemanlarından ve bu dersi almış olan son sınıf öğrencilerinden oluşturulan örneklem üzerinden yürütülmüştür. Elde edilen veriler farklı değişkenler açısından karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Yapılan çözümlemeler sonucunda, dersi yürüten öğretim elemanlarının yönetme becerileriyle ilgili etkinliklere oldukça az yer verdikleri ortaya çıkmıştır.
Abstract (2. Language): 
The aim of the research is to find out and evaluate the opinions of the lecturers and students regarding the “conducting skills” for the orchestra and possible instrument ensembles in the schools fort he course of “Orchestra and Conducting” in the music education branches of the education faculties. The method of the research is descriptive research with quantitative and qualitative dimensions that are based on an eclectic approach. The data which is needed for the analysis of the research problem is gathered by literature survey ,questionnaires, and constructed interview. The population of the research is the students and lecturers of “Orchestra and Conducting” courses in Music Education Branches of Fine Arts Education Departments in Education Faculties of the universities in Turkey. The sample of the research is composed of the lecturers who taught “Orchestra and Conducting” courses in 2006-2007 academic year and who taught these courses in the previous years, and last year students who attended this courses in Music Education Branches of Education Faculties. The data gathered from this study are compared and evaluated according to different variables. The analysis within this research find that the lecturers devote too less time for activities of conducting techniques and skills.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Bryman, A. (2001). Social Research Methods. New York: Oxford Univerity Pres Inc.
Demirel, Ö. (1999). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Pegem Yayıncılık, Ankara.
Denzin, N. & Lincoln, Y. (2005). The Sage Handbook Of Qualitative Research (Third edition). London: Sage publications.
Ely, M.; Anzul, M.; Friedman, T.; Garner, D. ve Steinmetz, A. (1998). Doing qualitative research: circles within circles. London: The Falmer.
Günay, E., & Özdemir, M.A. (2003). Müzik öğretimi teknolojisi ve materyal geliştirme. Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
Gündoğdu, P. (2006). Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Hamann, D.L. , & Gillespie, R. (2004). Strategies For Teaching Strings Building A Successful String And Orchestra Program. New York, Oxford University Press.
Kalyoncu, N. (2004). Müzik Öğretmeni Yeterlikleri ve Güncel Müzik Öğretmenliği Lisans Programı. 1924–2004 Musiki Muallim Mektebi’nden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (4), Isparta.
Kıvrak, Y. (2003). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarımızda Toplu Çalma/Söyleme Derslerindeki Repertuar Sorunu, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Patton, M.Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park. CA: Sage
Robson, Colin (2001). Real world research. Oxford: Blackwell.
Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
Varış, Y.A. (2007). Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Orkestra Ve Yönetimi Dersi Öğretim Sürecinin Betimlenmesi ve Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com