You are here

Birleştirilmiş Sınıflı Okulların Yönetim Problemleri

Share
OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi ISSN: 2146-5177 The Management Problems Experienced in Schools with Multigrade Classes

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
157
Page Number-Last: 
182

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Birleştirilmiş sınıflar, Türk Eğitim Sistemi’nin öğretmen, öğrenci ve fiziki mekan eksikliklerinden dolayı oluşmuş olan bir sınıf biçimidir. Birleştirilmiş sınıflı okullarla ilgili yapılan çalışmaların ço-ğunda öğretimin sağlanmasından kaynaklanan problemlere değinilmiştir. Birleştirilmiş sınıflı okul-larda görev yapan öğretmenleri öğretimin yanı sıra okul yönetimiyle ilgilenmesi, okulun idari ve resmi işlemlerini sağlaması ve okulda bulunan maddi-manevi ve insan kaynaklarını milli eğitimin belirlediği amaçlar dahilinde kullanılması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı; birleştirilmiş sı-nıflı okullarda görev yapan müdür yetkili öğretmenlerin okullarda karşılaşılan yönetim problemlerini ortaya koymaktır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafın-dan geliştirilerek geçerlik ve güvenirliği sağlanan anketle elde edilmiştir. Araştırma, Elazığ il gene-linde bulunan 209 birleştirilmiş sınıflı okul müdürü üzerinde uygulanmıştır. Verilerin çözümlen-mesinde, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, bağımsız gruplar “t” testi testleri kullanılmıştır. Araş-tırmada; kadın öğretmenler ile erkek öğretmenler arasında öğrenci işleri ve mevzuat bilgisi boyutla-rındaanlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır, müdür yetkili öğretmenlerin en az fiziksel mekan boyutuna problem yaşadıkları tespit edilmiştir. En yüksek katılım ise okul çevre ilişkilerinde olmuştur. Stajyer müdür yetkili öğretmenlerin okul çevre ilişkilerinde stajyerliği kalkmış öğretmenlere oranla daha yüksek katılımda bulundukları tespit edilmiştir. Stajyerliği kalkmamış öğretmenler ile diğer öğret-menler arasında öğrenci boyutu, öğretim boyutu, okul çevre ilişkileri ve mevzuat boyutunda anlamlı farklılıklar oluştuğu tespit edilmiştir. Okul çevre ilişkilerinde stajyer öğretmenler daha üst düzeyde katılımda bulunurken diğer boyutlarda stajyerliği kalkmış öğretmenlerin daha üst düzeyde katılımda bulundukları tespit edilmiştir. Müdür yetkili öğretmenlerin özellikle mevzuat bilgisi ve okul çevre ilişkileri boyutunda daha fazla katılımda bulundukları tespit edilmiştir. Öğretmen sayısı değişke-ninde ise tek öğretmenli okulda görev yapan müdür yetkili öğretmenlerin mevzuat, öğrenci ve öğre-tim boyutlarında zorlansıkları görülmüştür.
Abstract (2. Language): 
Multigrade classes are a type of class that grow out of the lack of teacher and physical infrastructure of Turkish Educational System. Most studies carried out concerning multigrade classes have focused on the problems emerging out the implementation of instruction. Teachers who have multigrade clas-ses also have to deal with issues concerning school administration as well as having responsibilities regarding the effective use of moral and material resources including human resources of the school in the light of goals set out by the Ministry of Education. This study attempts to find out administ-rative problems faced by teachers who serve in multigrade classes and are also authorised as head teachers. A descriptive survey method is used in the study. Data is collected by a questionnaire that is developed and tested by the researcher. The sample consists of 209 multigrade teachers who are also authorised as head teachers working in various places of province of Elazığ. Data is analysed by finding out frequency, percentage, arithmetic mean, independent groups “t” test. There is a signifi-cant difference between female and male teachers in terms of works related to students’ affairs and the knowledge of legislation. The area that teachers have the least problem appears to be with physical infrastructure. Intern teachers appear to be involving more with school environment compared to those who finished their internships. However, in the areas of student, instruction and legislation, significant difference exist in the favour of the latter group (non-intern group). Overall the sample appears to be involving more with legislation and school environment relationship. When an analysis carried out with respect to variation of the number of teacher in the school, those working in a school that only one teacher works have problems in the areas of legislation, student and instruction

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akpınar, B., Turan, M. & Gözler, A. (2006) Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, (Gazi Üniversi-tesi Gazi Eğitim Fakültesi 14–16/Nisan/2006, Ankara) Bildiri Kitabı 2. Cilt, 403–414, Kök Yayıncılık, Ankara
Aksoy, N. (2008) Multigrade Schooling in Turkey: An Overview. Interna-tional Journal of Educational Development 28 (2008) 218–228
Aksoy, N. (2008). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim-Öğretim: Genç ve
Deneyimsiz Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Eğitim Bi-lim Toplum Dergisi. Cilt 6, Sayı 21, Kış 2007-2008
Binbaşıoğlu, C. (1999). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Ankara: Anı Ya-yıncılık
Birleştirilmiş Sınıflı Okulların Yönetim Problemleri
OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi  181
Buğday, M. (2003). Birleştirilmiş Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretiminin İn-celenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum
Çınar, İ. (2004). Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Bir Araştırma, İnönü Üniversitesi Eği-tim Fakültesi Dergisi, Sayı:7
Dalka, S. (2006). Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarının Problemleri ve Du-rum Tespiti: (Doğu Beyazıt Örneği) Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 14–16/Ni-san/2006, Ankara). Bildiri Kitabı 2. Cilt, 415–420, Ankara, Kök Ya-yıncılık.
Doğan, A. R. (2000). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Öğretim, Trabzon, Se-lim Ofset
DPT. (2001). Beş Yıllık Kalkınma Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Yayın-ları Ankara
Erdem, A. R. (2002). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Ankara, Anı Yayın-cılık
Erdem, A. R., Kamacı, S. & Aydemir, T. (2005). Birleştirilmiş Sınıfları Oku-tan Öğretmenlerin Karsılaştıkları Sorunlar (Denizli Örneği). Eği-timde Kuram ve Uygulama, 1 (1–2): 3–13.
İzci, E. (2008). İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencile-rinin Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretime İlişkin Görüşleri, Electro-nic Journal of Social Sciences. Summer-2008 (111-122) V.7 N.25 ISSN:1304-0278
Köklü, M. (2000). Birleştirilmiş Sınıfların Yönetimi ve Öğretim, Beta Ba-sım, İstanbul
Köksal, K. (2002). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Ankara, Pegem A Ya-yıncılık
Mıhçı, C. (1983). Birleştirilmiş Sınıf Uygulamalarını Olumsuz Yönde Et-kileyen Durumlar. Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı:74, Tekışık Mat-baası.
Oğuzkan, F. (1987). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Özben, K. (1997). Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasında Karşılaşılan Sorun-lar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli
Alpaslan Gözler – Vehbi Çelik
182  OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi
Öztürk, H.İ. (2005). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. İstanbul: Lisans Ya-yıncılık
Şahin, A. (2003). Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğretmen Gö-rüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25:166-175
İnternet adresleri
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001038/103817e.pdf 06.03.2008 ta-rihinde indirildi
http://granite.medlib.iupui.edu/bam/?cat=97 05.03.2008 tarihinde indi-rildi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com