You are here

İlkokul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre 4+4+4 Eği-tim Modeline Yönelik Öğretmen, Öğrenci Ve Velile-rin Geribildirimleri1

Share
According to Primary School Directors’ Views Teachers’, Students’ and Parents’ Feedbacks About 4+4+4 Education Model

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
7
Page Number-Last: 
21

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı ilkokul yöneticilerinin görüşlerine göre 4+4+4 değişikliğine yönelik öğretmen, öğrenci ve velilerin geribildirimlerini ortaya koymaktır. Araştırma, Denizli merkezi ve ilçelerinde ger-çekleştirilmiştir. Denizli il merkezinden 14 ilkokul, ilçelerinden ise her ilçeden 2 ilkokul olmak üzere 36, toplam 50 ilkokulda görev yapan 168 yönetici örnekleme alınmıştır. Bu çalışmada verilerin elde edilme-sinde araştırmacılar tarafından hazırlanan “4+4+4 Modeline Yönelik İlkokul Yöneticileri İçin Açık Uçlu Yazılı Anket” kullanılmıştır. İlkokul yöneticilerine araştırma konusuyla ilgili 3 açık uçlu soru sorul-muştur. Anket formunun uygulanmasıyla elde edilen nitel veri seti araştırmacılar tarafından içerik analizine tabii tutulmuştur. İlkokul yöneticilerinin görüşlerine göre 4+4+4 eğitim modeline yönelik öğ-retmenlerin geribildirimleri % 68 “olumsuz” ve % 16 “olumlu”, öğrencilerin geribildirimleri % 56 “olumsuz” ve % 19 “olumlu”, velilerin geribildirimleri % 64 “olumsuz” ve % 17 “olumlu” dur.
Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to express teachers’, students’ and parents’ feedbacks about 4+4+4 education model based on primary school directors’ views. The study was done in the city center and counties of Denizli. The sampling was consisted of 168 primary school directors from 50 primary schools in which 36 of them were from counties and 14 of them from city center. An open-ended questionnaire developed by researchers was used to collect the data. 3 open-ended questions were asked to primary school teachers in this questionnaire. Content analysis was used to analyze the qualitative data by the researchers. The results showed that 68% of teachers gave positive feedbacks about 4+4+4 model whereas 16 of them gave negative feedbacks. Additionally, 56% of students’ feedbacks were negative whereas 19% of them were positive and 64% of parents’ feedbacks were negative but 17% of them were positive.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Atıl, H. (1998). İstatistik. İzmir: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
Başaran, İ. E. (2006) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık ve Basım Yayın
Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1), 123-135
Çelikten, M. & Şanal, M. & Yeni, Y. (2005) Öğretmenlik mesleği ve özellik-leri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 207-237
Çiftçi, S. & Alemdar, M. & Maden, B. & Baykan, A. A. & Yıldırım Çiftçi, M. & Özkök, D. (2013) Alan değiştiren sınıf öğretmenlerinin du-rumlarının kendi görüşlerine göre değerlendirilmesi, , XII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 23-25 Mayıs 2013, Bildiri Kitabı, 328-334
Demirtaş, Z. (2005) İlköğretim okulu yöneticilerinin performanslarını de-ğerlendirme ölçütleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 489-506
Ekiz, D. & Altun, T. & Siyambaş, P. B. (2013) 4+4+4 zorunlu eğitim siste-mindeki uygulamalar ve karşılaşılan sorunların öğretmen görüş-leri açısından değerlendirilmesi, XII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 23-25 mayıs 2013, Bildiri Kitabı, 335-346
Ali Rıza Erdem – Hüseyin Kıran
20  OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi
Erdem, A. R. (2008) Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi, Ruhi Sarpkaya (Edi-tör), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (241–274) An-kara: Anı Yayıncılık
Gülşen, C. & Gökyer, N. (2011) Türk Eğitim Sistemi ve okul yönetimi, 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık
İnandı, Y. (2008) Okula toplumsal katılım, Ruhi Sarpkaya (Editör), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (351–380) Ankara: Anı Ya-yıncılık
Karadeniz, C. B. (2012) Öğretmenlerin 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine iliş-kin görüşleri, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 10 (40), 34-53
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi, 14. Baskı, Ankara: Nobel Ya-yıncılık.
Karip, E. & Köksal K. (1999) Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 193-207
Kaya, Y. K. (1993) Eğitim yönetimi (Kuram ve Türkiye'deki uygulama), Geliş-tirilmiş Beşinci Baskı, Ankara: Bilim Yayınları
MEB (2012) 12 Yıllık zorunlu eğitim: Sorular-cevaplar, Ankara
Özden, Y. (2005). Eğitimde yeni değerler, Geliştirilmiş 6. Baskı, Pegem A Ya-yıncılık, Ankara
Semerci, N. & Demiralp, D. & Koç, S. & Kerimgil, S. (2009) Geçmişte (1942) ve günümüzde (2003) göreve başlamış sınıf öğretmenlerine göre öğretmenlik, C. Ü Sosyal Bilimler Dergisi, 33 (1), 37-60
Seyidoğlu, H. (1997). Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı, 7. Baskı, İstanbul: Güzem Yayınları.
Yetim, A. A. & Göktaş, Z. (2004) Öğretmenin mesleki vw kişisel nitelikleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (2), 541-550
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Seçkin Matbaası
6287 sayılı “İlköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com