You are here

4+4+4 Eğitim Modeline Yönelik İlkokul Yöneticileri-nin Görüşleri

Share
Opinions of the Primary School Principals about 4+4+4 Education Model

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
27
Page Number-Last: 
49

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı ilkokul yöneticilerinin 4+4+4 değişikliğine yönelik görüşlerini ortaya koy-maktır. Araştırma, Denizli merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. Denizli il merkezinden 14 il-kokul, ilçelerinden ise her ilçeden 2 ilkokul olmak üzere 36, toplam 50 ilkokulda görev yapan 168 yönetici örnekleme alınmıştır. Bu çalışmada verilerin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından ha-zırlanan “4+4+4 Modeline Yönelik İlkokul Yöneticileri İçin Açık Uçlu Yazılı Anket” kullanılmıştır. İlkokul yöneticilerine araştırma konusuyla ilgili 3 açık uçlu soru sorulmuştur. Anket formunun uy-gulanmasıyla elde edilen nitel veri seti araştırmacılar tarafından içerik analizine tabii tutulmuştur. İlkokul yöneticilerinin görüşlerine göre 4+4+4 eğitim modeli eğitim sistemimizi olumsuz yönde etki-lemiştir (% 63); 4+4+4 eğitim modeline önümüzdeki yıllarda bu şekliyle devam edilmelidir (% 38); 4+4+4 eğitim modelinin uygulanmasıyla birlikte okulda önemli değişiklikler yapılmıştır (% 69); 4+4+4 eğitim modelinin uygulanmasıyla birlikte yönetici olarak sorunlar yaşanmıştır (%87) ve en çok yaşanan sorun öğrencilerle ilgilidir (% 26); 4+4+4 eğitim modeli için hizmet içi eğitim almışlar-dır (% 70 ) ve alınan hizmet içi eğitim yetersizdir (% 48); 4+4+4 eğitim modelinin uygulanması için okulun fiziki koşulları çok uygundur (%48).
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to reveal the opinions of the primary school principals about the change in 4+4+4 education model. The research was held in the center of Denizli and its districts. It consists of 14 schools from the center of Denizli and 36 primary schools that 2 each from the districts. In total, there are 168 principals from 50 primary schools. In order to get the data of the research, the survey prepared by the researchers “An Open Ended Survey for the Primary School Principals in 4+4+4 Model” was applied. The primary school principals were asked 3 open ended questions. The qualita-tive data of the survey was analyzed within its content. According to the primary school principals, the 4+4+4 education model has negative effects on our education system (%63); 4+4+4 education model should continue in the same way in the following years (%38); 4+4+4 education model leads to important changes at school (%69); for the principal there were problems after applying 4+4+4 education model at school (%87) and most of the problems were about the students (%26); in-service-training was applied for 4+4+4 education model (%70) and the in-service-training was inadequate (%48); the physical structure of the school is appropriate to apply 4+4+4 education model (%48).

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Atıl, H. (1998). İstatistik. İzmir: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
Aydagül, B. (2007) Eğitim: Türkiye’nin Avrupa yolunda “olmazsa olmaz”ı, Eğitim reformu Girişimi (ERG) Yayınları
Cemaloğlu, N. (2005) Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Varolan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar, Gazi Üni-versitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 249-274
Cerit, Y. & Akgün, N. & Yıldız, K. & Soysal, M. R. (2014) Yeni eğitim sis-teminin (4+4+4) uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm öne-rileri (Bolu il örneği), Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD), 4 (1), 59-82
Doğan, S. & Uğurlu, C. T. & Demir, A. (2014) 4+4+4 Eğitim sisteminin okul paydaşlarına olumlu ve olumsuz etkilerinin yönetici görüşlerine göre incelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 115-138
Epçaçan, C. 82014) İlkokul ve ortaokul öğretmen ve yöneticilerinin 4+4+4 eğitim sistemine ilişkin görüşleri (Siirt ili örneği), EKEV Akademi Dergisi, 18 (58), 505-522
Gültekin, M. (2006) Eğitimde güncel bir kavram: Gelecek, Kuram ve Uygu-lamada Eğitim Yönetimi, 45, 61-83
4+4+4 eğitim modeline yönelik ilkokul yöneticilerinin görüşleri
OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi  49
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi, 14. Baskı, Ankara: Nobel Ya-yıncılık.
Korkmaz, M. (2005) Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: sorunlar – çözüm-ler ve öneriler, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3), 237-252
MEB (2012) 12 Yıllık zorunlu eğitim: Sorular-cevaplar, Ankara
Memişoğlu, S. P & İsmetoğlu, M. (2013) Zorunlu eğitimde 4+4+4 uygula-masına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 14-25
Örs, Ç. & Erdoğan, H. & Kipici, K. (2013) Eğitim yöneticileri bakış açısıyla 12 yıllık kesintili zorunlu eğitim sistemi, Iğdır Üniversitesi Sos-yal Bilimler Dergisi, 4, 131-154
Özden, Y. (2005). Eğitimde yeni değerler, Geliştirilmiş 6. Baskı, Pegem A Ya-yıncılık, Ankara
Özmen, F. & Kömürlü, F. (2010) Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve ata-mada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2 (1), 26-33
Seyidoğlu, H. (1997). Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı, 7. Baskı, İstanbul: Güzem Yayınları.
Taşdelen, V. (2003) Eğitimde kuram ve uygulama bağının kurulmasına yönelik felsefi bir araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fa-kültesi Dergisi, 36 (1-2), 151-166
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Seçkin Matbaası
6287 sayılı “İlköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com