You are here

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM ARAÇLARININ KULLANILMA SIKLIKLARINA İLİŞKİN LİSE VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Share

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
99-105

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Erzurum il merkezindeki 14 lise ve 11 meslek lisesinde yapılmıştır. Biyoloji dersi alan 351 lise ve 234 meslek lisesi öğrencisine anket uygulanarak biyoloji öğretiminde kullanılan teknoloji araçlarına ilişkin görüşleri alınmıştır. Verilerin analizinde X2 ''uyum kontrol testi'' uygulanmıştır. Alınan sonuçların istatistiksel açıdan önemlilik dereceleri verilmiştir (p<0,05 ve p<0,01). Neticede lise ve meslek lisesi öğrencileri, biyoloji derslerinde öğretmenleri tarafından en çok kullanılan eğitim teknolojisi araçlarının sırasıyla ''yazı tahtası'', ''yardımcı kitaplar'' ve ''düz resim ve şemalar'' olduğunu belirtmişlerdir.
Abstract (2. Language): 
This study has been carried out in fourteen high school and eleven vocational high school located in the center of Erzurum. A questionnaire has been administered to 351 high school and 234 vocational high school students' view on regarding technology equipments used in biology courses. The data have been analysed by using the X2 test and given their significancy degrees (p<0,05 and p<0,01). According to the views of the both high school students and vocational high school students, the most used instructional technology equipments in biology courses have been blackboard, auxiliary books and figures and schemes respectively.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akaydın, G., Güler, M. H. ve Mülayim, H., (2000). Liselerimizin Biyoloji Laboratuar Araç ve Gereçleri Bakımından Durumu, Hacettepe Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi. 19: 1-4.
Andris, M. E.,
(1995)
. An examination of computing styles among teachers in elementary schools. Educational Technology Research and Development,
43(2), 15-31.
Baggot, L. ve Wright B., (1996). The Use of Interactive Video in Teaching About Cell Division, Journal of Biological Education, Vol.30, Issue 1.
Başar A. ve Oktay E., (1998). Uygulamalı İstatistik-1,2, Şafak Yayınevi, Erzurum.
Büyükkaragöz S. ve Çivi C., (1999). Genel Öğretim Metotları, 9. Baskı, Öz Eğitim Yayınları, İstanbul.
Collins, A., (1996, Kasım 18). The Role of Computer Technology in Restructuring schools http://www.edc.org./CCT/ccthome/reports/tr9.html (2001Haziran 15)
Çağıltay, K., Askar, P., ve Özgit, A., (1995). Setting up a Computer Mediated Commumnication Network for secondary school. INET-95. toplantısında sunulmuştur. Hawai
Dindar, H., (1995). Ortaöğretim Kurumlarında Biyoloji Öğretiminin Yapı ve Sorunları, Doktora tezi, Gazi Üniv., Fen Bilimleri Enst., Ankara. (yayınlanmamış)
Dindar, H., (2000). Ankara İli Lise Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimindeki Araç ve Gereçleri Kullanma Sıklıklarına İlişkin Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 8(1), 89-94.
Ely. D., Blair, P., Lichvar, P., Tyksinski, D., ve Martinez, M. (1996). Trends in educational technology 1995 (ED396717). Syracuse, NY: ERIC Clearinghouse on Information and Technology.
Erten, S., (1993). Biyoloji Laboratuarlarının Önemi ve Laboratuarlarda Karşılaşılan Problemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 9, s.315-
330.
Hunt, N.P., ve Bohlin, R.M., (1993). Teacher Education Students'Attitudes toward Using Computers. Journal of Research on Computing in Education, 25(4),
487-497.
İşman A., ve Eskicumalı A., (2000). Eğitimde Plânlama ve Değerlendirme, Değişim
Yayınları, Adapazarı.
.
Jonassen, D., ve Reeves, T., (1996). Learning with technology: Using computers as
cognitive tools. In D.H. Jonassen (E.d), Hand book of research on
educational communications and technology. (pp.693-719).New York :
Macmillan.
Jordan, W.R ve Follman. J.M., (1992). Using technology to improve teaching and
learning. Hot topics: Usable research (Report. Palatka, FL: South Eastern
Regional Vision for Education.
Karabulut
, A. (2000). Erzurum İlinde Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji
Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniv., Fen
Bilimleri Enst., Erzurum,. (yayınlanmamış) Kaya E., (2001). Ortaöğretimde Biyoloji Öğretiminin Yapı ve Sorunları (Erzurum
Örneği), Doktora Tezi, Atatürk Üniv., Fen Bilimleri Enst., Erzurum,.
(yayınlanmamış)
Küçükahmet L., (1999). Öğretimde Plânlama ve Değerlendirme, 10. Baskı, Alkım Yayınevi, İstanbul,
Lyons, V. J ve Carlson, R.D., (1995). Technology in teacher education faculty: attitude knowledge and use. In D.A.Willis, B.Robin ve J. Willis (Eds) Technology and teacher education annual 1995. (pp. 753-757). Charlottesville, VA: AACE.
MacArthur, C.A ve Malouf. D.B., (1991). Teachers' beliefs, plans and decision about computer-based instruction. The Journal of Special Education, 25(5),4472.
Marcinkiewicz, H.R., (1993). Computers and teachers: Factors influencing computer use in the clasroom, Journal of Research on Computing in Education,
26(2),220-237.
Means, B., (1994). Using technology to advance educational goals.In B.Means (Ed), Technology and education reform: The reality behind to promise (pp.1-22.). San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
Morsund, D., (1979). Microcomputers will not solve the computers in education problem. AEDS Journal, 13(1), 31-40.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 105
Norton, P., ve Gonzales, C., (1998). Regional Educatrşional Technology Assistance Initiative-Phase II: Evaluating a Model for Statewide Profesional Development. Journal of Research on Computing in Education, 31(1)-25-
48.
Offis of Technology Assessment, (1988). Power on! New tools for Teaching and Learning (Report OTA-SET-379). Washington, DC: OTA.
Offis of Technology Assessment (1995). Teachers and technology. Making the connection. (Report OTA-EHR-616). Washington, DC: OTA.
Okinaka, R., (1992). The Factors That Affect Teacher Attitude toward Computer
Use (ED346039): ERICH Document Production Service. Stevens, D., (1980). How Educators Perceive Computers in Classroom. AEDS Journal, 13, 221-232.
Yaghi, H., (1996). The role of the computer in the school as perceived by computer using teachers and school administrators. Journal of Educational Computer Research, 15(2) 137-155.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com