You are here

Kimya Öğretmenlerinin Kimya Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunların Nitel ve Nicel Yönden Değerlendirilmesi: Adıyaman ve Malatya İlleri Örneği1

Share
Qualitative and Quantitative Evaluation Of Chemistry Teachers' Problems Encountered During Chemistry Teaching: Samples Of Adıyaman and Malatya
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
40-53

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Adıyaman ve Malatya ili merkez ortaöğretim okullarında görev yapan kimya öğretmenlerinin öğretim yaparken karşılaştıkları sorunların belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu illerde görev yapan stajyerliği kalkmış en az iki yıl deneyimli 72 kimya öğretmenine uzman görüşleri ve mevcut literatür bilgileri temel alınarak hazırlanan bir değerlendirme ölçeği uygulanmasının yanında görüşmeler ve gözlemler yardımıyla veriler toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin üniversite eğitimi esnasında aldıkları kimya eğitiminin liselerdeki kimya derslerini yürütecek şekilde yeterli donanım ve tecrübe sağlamadığı, ortaöğretim okullarında uygulanan mevcut kimya müfredatının yeterli olmadığı, araç-gereç, laboratuar imkanlarının ve uygulama yapacak fiziksel alanların yetersizliği, sınıfların kalabalık oluşu, öğrencilerin sadece Öğrenci Seçme Sınavı (Ö.S.S) odaklı çalışma yapmak istemeleri ve kimya dersine ilgisiz kalmaları, ders kitaplarının yetersiz oluşu şeklinde özetlenebilecek bulgular elde edilmiştir.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine and evaluate the secondary school chemistry teachers' problems encountered during chemistry teaching in Adıyaman and Malatya. The questionnaire based on experts' views and literature knowledge was applied to 72 experienced (teaching minimum two years) secondary school chemistry teachers and the data were collected by the way of interviews, observations and the questionnaire. As a result of the study, chemistry teachers' problems can be concluded as insufficiency of the practical part of chemistry education gained in during university chemistry education to perform practical works in secondary schools chemistry class or laboratory, inadequacy of National Curriculum of Chemistry for an effective chemistry education, the lack or deficiency of materials, equipment, physical area and laboratory opportunities, the huge numbers of the students in the class, the informational education orienting students towards only central exam (Ö.S.S) achievement, insufficiency of chemistry textbooks and apathy of students toward chemistry.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D. ve diğerleri (1997). Kimya Öğretimi. YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
Ayoubi, Z. and Boujaoude, S.
(2006)
. A Profile of Pre-College Chemistry Teaching in Beirut, Eurasia Journal Of Mathematics, Science And Technology Education, 2(3), 124-143.
Hasanoğlu, Y., Ceyhun, İ. ve Karagölge, Z. (2002). Ağrı İlinde Kimya Öğretiminin Değerlendirilmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi'ne Sunulmuş Bildiri, Ankara.
İzci, E., Özden, M ve Tekin, A(2006). Yeni Fen Ve Teknoloji Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Adıyaman İli Örneği). XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi'nde sunulmuş sözlü bildiri. Muğla Üniversitesi, Muğla.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı
53
Kara, A. ve Özden, M. (2005). Ortaöğretim Öğrencilerinin Kimya Dersine İlişkin Tutumları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi'nde sunulmuş bildiri. Pamukkale Üniversitesi, Denizli .
McMillan, J.H. and Schumacher, S. (2006) Research in Education: Evidence-Based Inquiry (Sixth Edition), Pearson, London.
Morgil,
İ
. Yücel, A.S. ve Ersan, M. (2000), Öğretmen Algılamalarına Göre Lise Kimya Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerinin Değerlendirilmesi, 4.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi'ne Sunulmuş Bildiri,Ankara.
Özden, M. ve Tekin, A. (2006). Türk Fen Ve Teknoloji Eğitimiyle İlgili Sorunlar. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunulmuş bildiri. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Tekin, S. ve Ayas, A.(2000). Kimya Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişim Süreçleri ve Hizmet İçi Eğitime Bakış Açıları, 4.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi'ne sunulmuş bildiri, Ankara.
Üce, M., Özkaya, A.R.ve Şahin, M.(2000). Kimya Eğitimi, 4.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi'ne sunulmuş bildiri, Ankara.
Veal, William.R. (2004). Beliefs and Knowledge in Chemistry Teacher Development. Int. J. Sci. Educ. 26 (3), 329-351.
EK1.
Kimya Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlarla İlgili Öğretmen Görüşleri Ölçeği

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com