You are here

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Share
THE PROBLEMS IN THE APPLICATION OF THE 'UNITED CLASS'
Author Name

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
162-171

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Yurdumuzda okulların çoğunda; öğrenci sayısının azlığı, öğretmen ihtiyacı, derslik sayısının yetersizliğinden dolayı birden fazla sınıfın birleştirilmesiyle bir öğretmen tarafından öğretim yapılmaktadır.Birleştirilmiş sınıf uygulaması beraberinde birtakım sorunlar getirmektedir. Bu araştırmanın konusu "birleştirilmiş sınıf uygulamasında karşılaşılan sorunlar " şeklindedir. Bu konudan hareketle araştırmanın amaçlarıda ; birleştirilmiş sınıf uygulaması hakkında öğretmen ve müfettişlerin görüşlerinin neler olduğu ve bu görüşler arasında bir fark olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırmaya Sinop ili Durağan ve Boyabat ilçelerindeki birlaştirilmiş sınıflı ilkokullarda görev yapan 171 öğretmen ve bu sınıfları teftiş eden 15 ilköğretim müfettişi katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında anketten yararlanılmıştır. Veri toplama aracından elde edilen verilerin analizinden şu bulgulara ulaşılmıştır. 1- Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda uygulanmakta olan 1968 ilkokul programı günün şartlarına cevap vermediği, 2- İlkokul programının öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayamadığı, 3- Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görevli öğretmenlerin bu sınıfların öğretimi ve yönetimi ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları, 4- Öğretmenlerin bitirdikleri öğretim kurumlarında birleştirilmiş sınıflı ilkokullar hakkında yeterli bilgi ve beceri verilmediğini belirtmişlerdir. Öğretmen ve müfettişlerin görüşleri arasında büyük oranda (%99.75) bir paralellik olduğu anlaşılmıştır.
Abstract (2. Language): 
Inmost of the schods our country, educatıon is done by one teacher in one classroom by unıtıng more than oneclass; because of ınadequacy ın teachers, student and classrooms. These schools are called 'elemantary schools wıth united class' and there are some problems ın the applicatıon of ıt. The subject of thı s study ıs; 'problems ın applıcatıon of unıted class' and the aim of thıs study ıs to researeh throughly what the teachers' and ınspectors opinions are and weather there are dıfferences ın theır opınıons. 171 teachers and 15 ınspectors workıng ın Sinop Durağan and Boyabat have participated to thıs study.And poll technıque was used. The results of the poll are as follows: 1- the educatıon programme of year 1968. That is applıed ın the elementary schools wıth unıted class,doesn't answer the requırements of the day. 2- The elemantary school programme can't also answer the students ınterests andrequırements. 3- the teachers of the unıted classses do not have enough informatıon and skill for the educatıon and admınıstratıon of these classes. 4- Teachers aren't well-informed and qualfied for the unıted classes durıng theır educatıon perıod at the unıversıtıes. It ıs determıned thout, there ıs %99.75 sımılarıtıy between teachers and ınspectors opınıons.

REFERENCES

References: 

ATALÜNAL,Aydoğan(1992) . "İlköğretim
okullarına öğretmen yetiştirme"
Hacettepe Üni. Eğitim Fak. Dergisi sayı:8, Ankara Şafak matbaacılık, 1992.s.379-386 BİNBAŞIOĞLU, Cevat,(1983) Birleştirilmiş sınıflarda öğretim rehberi.
Ankara , Binbaşıoğlu yayınları. BAYKUL,Y.Fidan,N.(1993)Birleştirilmiş sınıflarda öğretim rehberi.Ankara. ÜNİCEF ve MEB Eğitimi geliştirme projesi yayınları.
BÜYÜK KARAGÖZ, S: Şahin H.(1995)"Taşımalı ilköğretim uygulamaları". Eğitim ve Bilim dergisi.19. cilt.96 ÇELENK, Süleyman.(1995) "Birleştirimiş
sınıflarda öğretiminin sorunları ve Çözüm önerileri". Abant İzzet Baysal Üni. İlköğretim sorunları sempozyumunda sunulan bildiri, Bolu,
DİE, Milli Eğitim İstatistikleri,1993.1994 Ankara,
T.C. Başbakanlık,1993. DOĞAN, A. Rüfayı. "Birleştirilmiş sınıflı
ilkokullarda karşılaşılan güçlükler".
Abant İzzet Baysal Üniv. İlköğretim sorunları Sempozyomunda sunulan bildiri, Bolu.1995
ERGİNER,Ergin.(1995)"Alan bilgisi öğretimine dayalı ilköğretim sorunları" Abant İzzet Baysal . Üniv. İlköğretim sorunları sempozyumunda sunulan bildiri Bolu. FİDAN, Nurettin.(1987)Birleştirilmiş Sınıflarda öğretim. Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. KARAGÖZ, Süleyman(1973). İlkokuma öğretmen kılavuzu. İstanbul, Milli Eğitim basımevi. Milli Eğitim Müdürlüğü Sinop,(1996) Eğitim-
Öğretim İstatistikleri. MEB, İlköğretim Genel Müdürlüğü(1991) 1521 sayılı yönergesi.
,
Birleştirilmiş Sınıflar Fen Bilgisi Dersi
Öğretim Programı(1993) Ankara.
Tebliğle
r Dergisi, cilt :57, sayı:2420.1994.
Sını
f öğretmenliği bölümleri için eğitim
programı, Ankara,1995.
Tebliğle
r Dergisi, cilt:59, say.:2458,1996
İlkoku
l programı. Ankara. 1993
ÖZTÜRK,Turgut(1980),İlkokul Programının
Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanmasında Ortaya Çıkan
Sorunlar. Yayımlanmış Tez. TEKIŞIK,H.Cemil,M(1989).Birleştirilmiş sınıflı
köy ilkokullarında öğretim,Ankara,
Rehber yayınevi. TEKIŞIK, Hüseyin.H.(1984) "Birleştirilmiş sınıflı
köy okullarına program ve öğretim
teknikleri geliştirilmelidir." Çağdaş
Eğitim. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com