You are here

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları

Share
Perspectives of School Principals on Their Own Task

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
63-76

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin kendi görevlerine ilişkin bakış açılarını incelemektir. Araştırma verileri; yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış ve betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Her bir okul müdürüyle yapılan görüşme yaklaşık otuz dakika sürmüştür. Araştırma bulgularına göre; okul müdürlerinin kendilerini en çok insani ve maddî konularla ilgili sorumlu hissettikleri, paydaşlar ve maddî konularla ilgili bazı sorunlar yaşadıkları ve yöneticiliğin bir meslek mi yoksa görev mi olması gerektiği konusunda belirsizlik içinde oldukları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda katılımcılar, bir okul müdürünün iletişime açık, sabırlı, âdil, pedagoji ve yönetim bilgisine sahip, öğretmenlik deneyimi olan kişiler olmaları gerektiğini belirtmişlerdir.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to examine perspectives of school principals on their own task. Data were collected through semi-structured interview and analyzed through descriptive analysis. The interviews of each school principals took about thirty minutes. According to the findings of the study, school principals feel themselves responsible for the quality of human interactions and the financial issues related daily operations of school. While principals were facing problems with stakeholders and financial issues, they indicated that they are uncertain about the future of task or profession of principalship. At the same time participants indicated that a school principal should be a person having features such as open to communication, patient, honest, having knowledge of pedagogy and management, having teaching experience.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Alpay, A. G. (2011). İlköğretim okullarında finansman ile ilgili okul müdürlerinin görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Altun, S. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü liderliğe verdikleri önem ve uygulama düzeyleri. İlköğretim-online, 2(1), 10-17.
Arslanargun, E. (2007). Modern eğitim yönetimi anlayışına yönelik eleştiriler ve postmodern eğitim yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 50, Bahar, 195-212.
Aşıt, Y. (2009). İlköğretim okul müdürlerinin mevzuattaki görev tanımlarına ilişkin öğretmen algıları.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Balcı, A. (2007). Etkili okul ve okul geliştirme. Ankara: Pegem A.
Bayraktutan, İ. (2011). İlköğretim okul müdürlerinin denetim rolleri (Sivas ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
Bursalıoğlu, Z. (1978). Eğitimde yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
Bursalıoğlu, Z. (1980). Eğitim yöneticisinin davranış etkenleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
Bursalıoğlu, Z. (1999). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (11. bs.). Ankara: Pegem A. Bursalıoğlu, Z. (2000). Eğitimde yönetimi anlamak sistemi çözümlemek. Ankara: Pegem A. Çelik, V. (2007). Eğitimsel liderlik (4. bs.). Ankara: Pegem A.
Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 123¬135.
Dönmez, B. (2002). Müfettiş, okul müdürü ve öğretmen algılarına göre ilköğretim okulu
müdürlerinin yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 29, Kış, 27-45.
Foster, W. (1986). Paradaigms and promises: New approaches to educational administration. New York: Prometheus Books.
Gorton, R. A. (1987). School leadership and administration (3. ed.). Iowa: Wm. C. Brown Publishers.
Hoy, W. K., & Miskel, C. G.
(Çeviri Ed. S. Turan) (2010). Eğitim yönetimi teori, araştırma ve uygulama. Ankara: Nobel Dağıtım.
İlgar, L. (1996). Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / 2012 Cilt: 2, Sayı: 3
76
Selahatti
n TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif A YDOĞDU
Karip, E. (2004). Yönetim biliminin alan ve kapsamı. Y. Özden, (Ed.), Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı içinde (s. 1-39). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Karslı, M. D. (2004). Yönetsel etkililik (2.bs.). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Kombıçak, M. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin yeterliliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Küçükali, R. (2001). İlköğretim okulu müdürlerinin yöneticilik becerilerine ilişkin müdür ve öğretmen algı ve beklentileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
MEB (2000). Milli eğitim bakanlığı ilköğretim okulları müdürlüğü görev tanımı. Tebliğler Dergisi. Sayı: 2508, Tarih: Ocak 2000.
Meşe, Ü. (2009). İlköğretim okul müdürlerinin karşılaştıkları idari sorunlar (Bahçelievler örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (6th ed.). Boston: Pearson Education.
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data. California: Sage Publication.
Owens, R. G. (1995). Organizational behavior in education (5th. ed.). Boston: Ally and Bacon.
Öncel, Y. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin denetimdeki rol ve yeterlikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
Özgan, H., ve Aslan, N. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin sözlü iletişim biçiminin öğretmenlerin motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1), 190-206.
Özyurt, O. (2010). İlköğretim okul müdürlerinin mevzuattaki görevlerini yapabilme açısından kendilerini yeterli hissetme düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, İstanbul.
Saxe, R. W. (1980). Educational administration today: An introduction. California: McCutchan Publishing Corporation.
Sergiovanni, T. (2008). The Principalship. NY: Allyn &Bacon.
Şahin,
A.E
. (2000). İlköğretim okul müdürlerinin yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22,
Bahar, 243-260.
Şişman, M. (2010). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (3.bs.). Ankara: Pegem Akademi.
Şişman, M. ve Turan, S. (2004). Dünyada eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin başlıca yönelimler ve Türkiye için çıkarılabilecek bazı sonuçlar. Türk Eğitim Bilimleri, 2(1), 13- 25.
Thom, D. J. (1993). Educational managment and leadership. Alberta: Detselig Enterprises Ltd.
Töremen, F. ve Kolay, Y. (2003). İlköğretim okul yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler. Milli Eğitim Dergisi, 160, 341-350.
Türkmen, H. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin insan kaynaklarını yönetme yeterlilikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Yakut, G. (2006). İlköğretim okul müdürlerinin mevzuattaki görev tanımlarına ilişkin davranışları gösterme düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Yavuz, M. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinden beklenen roller ve karşılanma düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 657-670.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com