You are here

Sağlık sektöründe kalite yönetimi, sağlık yöneticilerinin kalite anlayışı (Ankara İli örneği)

Share
Quality management in health care industry and health care managers’ perception of quality (case of Ankara province)

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
76
Page Number-Last: 
81

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Sağlık Sektöründe Kalite Yönetimi, Sağlık Yöneticilerinin Kalite Anlayışı, başlıklı bu araştırmanın amacı, Ankara ilindeki Sağlık Bakanlığına bağlı hastane yöneticilerinin kalite yönetimine ilişkin algılarını değerlendirmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket, A F. Al-Assaf ve Steven J. Gentling tarafından Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) bazı sağlık kuruluşlarında (Veterans Affairs Medikal Centers) çalışan üst düzey yöneticilerin kalite konusundaki algılarının araştırıldığı çalışmada kullanılan anket formudur. Anketler; Nisan-Ekim 2013 tarihleri arasında, Ankara ilinde bulunan, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görev yapan, yöneticilere uygulanmıştır. Örneklem grubunda 204 yönetici bulunur, yöneticilerin %89.2’sine (182), anket çalışması uygulanarak kalite konusundaki algıları değerlendirilmeye çalışılmış, elde edilen sonuçlar çerçevesinde önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın sonunda; hastanelerdeki yöneticilerin kalite yönetimine yönelik algıları genelde olumlu bulunmuştur. Yöneticilerin %40,7’ si (74), kalite sistemleri felsefeleri ve teknikleriyle ilgili şimdiki bilgi düzeyini orta olarak değerlendirmiştir. Yöneticilerin %46,7’ si (85) kalite konusunda hiç eğitim almadıklarını belitmişlerdir. Çalışmanın sonunda Sağlık Sektöründe kalite sistemlerinin uygulanmasına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
Abstract (2. Language): 
The subject of this research which is quality management in health care industry and health care managers’ perception of quality is to evaluate the apprehension of managers of hospitals affiliated with ministry of health in Ankara province. In our research, the survey that used to collect data is generated by imitation of a survey conducted by authors A F. Al-Assaf and Steven J. Gentling on the perception of top-level administrators concerning quality who work in some health care organizations (Veterans Affairs Medical Centers). Surveys were applied between April-October 2013 to managers of hospitals affiliated with ministry of health in Ankara province. 204 managers included in sample group and survey was applied to %89.2 (182) of them. Then, the managers’ perception of quality were tried to be evaluated and recommendations regarding the results were applied. At the end of the experiment; positive reactions of hospital administrators over the subject of quality management was obtained. %40.7 (74) of administrators designated themselves as medium for their knowledge level about quality systems philosophy and techniques. %46.7 (85) of administrators stated that they have never taken any education about quality. In conclusion of the experiment we provided some suggestions for implementation of quality systems on health industry.

Keywords (Original Language):

DOI: 
10.5455/sad.2015131438505031

REFERENCES

References: 

1. Şencan H. (1995) “İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Rapor
Yazımı”, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Yayını
2. Das A. Paul H. Swierczek Fredric W. Laosirihongthong T.
(2006) “A Measurement Instrument for TQM Implementation
in the Thai Manufacturing Industry”, International Journal
of Innovation and Technology Management.
3. Ashfort Blake E. ve Saks Alan M. (1996) “Socialization
Tactics: Longitudinal Effects on NewcomerAdjustment”,
The Academy of Management Journal.
4. Ulusoy H. Biçer E.B, Naldöken Ü. (2011) “Hastane
Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri”
Cumhuriyet Tıp Dergisi, 33(1)
5. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı,
2 0 1 4 h t t p : / / w w w . k a l i t e s a g l i k . g o v . t r / i n d e x .
php?lang=tr&page=46&newsCat=1&newsID=1082 Erişim
Tarihi: 20.01.2014
6. Tufan M, Mızrak Ş, Çelik D. (2009) Mesleki eğitimde toplam
kalite yönetimi ve model önerisi. Journal of Azerbaijani
Studies, 12.
7. Doğan S. Kaya S. “Aksaray’daki Sağlık Bakanlığı hastane
yöneticilerinin toplam kalite yönetimi konusundaki algıları”.
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(1), 65-83.
8. Doğan S. (2004).Üç İldeki Sağlık Bakanlığı Hastane
Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimi Konusundaki Algıları.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek
Lisans Tezi.
9. Yeniçeri Ö. (2009) “Örgütlerde Çatısma ve Yabancılasma
Yönetimi”, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
10. Lenka U. Suar D. (2008) “A Holistic Model of Total
Quality Management in Services”, The Icfaian Journal of
Management Research, 7(3).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com