You are here

Hint Dinlerinde Acıdan Kaçışın Bir Yolu Olarak Ötanazi

Share
Author Name

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
69
Page Number-Last: 
86

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Ötanazi, ölümcül bir hastalığa yakalanan kişiye, acı çekmemesi için bilinçli olarak yapılan bir uygulamadır. Burada, kişinin kendisinin veya bir yakının talebi üzerine hayatına son vermesi durumu vardır. Amaç, kişiyi dayanılmaz ağrılarından ve acılarından kurtarmaktır. Geçmiş zamanlardan beri başvurulan bu yol, bugün modern dünyada yoğun olarak tartışılmaktadır. Bazı toplumlar ötanaziyi resmi bir uygulama haline getirirken bazıları da etik olmadığı gerekçesiyle onu yasaklamıştır. Hint dinlerinin ötanaziye yaklaşımı nasıldır? Çalışmada cevabı aranan temel soru budur. Bu makalede karşılaştırmalı bir yöntemle ve tarihsel sıralamasına uygun olarak Hinduizm, Budizm ve Caynizm’in ötanaziye bakışı ele alınmıştır. Üç dinin, hayatı önceleyen tutumunun ötanaziye bakışın sınırını ortaya koyduğu görülmüştür. Çünkü ister kutsal ister dindışı olarak kabul edilsin bütün toplumlarda hayata, değer verilmiştir. Dinlerin ve yönetimlerin hayat hakkını, kişi için savunması ve muhafaza etmesi önemli bir gereklilik olarak ön plana çıkmaktadır.
Abstract (2. Language): 
Euthanasia is the practice of intentionally ending a life of person who is suffering a terminal illness in order to relieve pain. Euthanasia is understood as the termination of life at the request of either a patient or a relative. The purpose herein is to relieve the patient from intractable suffering and pain. The practice of euthanasia which has been applied since past times is at the center of controversial discussions in today’s modern society. While some societies have accepted euthanasia as a legal practice, others have banned it on the grounds that it is not ethically correct. What about the approach taken by the Indian religions on euthanasia? This is the main question to which the answer is searched in the study. We attempted to discuss the perspectives of religions of Hinduism, Buddhism and Jainism on euthanasia by means of a comparable method and in accordance with the chronology. We understood that the attitude of all three religions prioritizing life limits the perspective of euthanasia; for life, either it is sacred or profane is a prized right in all societies. It is of necessity that both religions and administrations should defend and preserve this right for their people.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Becker, Carl B., “Buddhist Views of Suicide and Euthanasia”, Philosophy East and
West, Understanding Japenese Values, 1990, Vol.40 No.4, s.543-556.
Bettany, G.T., “Jainism”, The Great Indian Religions, (New York: Ward, Lock,
Browden and Co., 1892).
Biggs, Hazel, Death with Dignity and Law, (Oxford: Hart Publishing, 2001).
Caillat, Colette, “Fasting Unto Death, According to The Jaina Tradition”, Acta
Orientalia, 1977, Vol. 38, s.43-66.
Coward, Harold G. vd., Hindu Ethics, Purity, Abortion and Euthanasia, (New
York: State University of New York Press, 1989).
Eliade, Mircea, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, Gotama Budha’dan Hıristiyanlığın
Doğuşuna, Çev. Ali Berktay, C.2, (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2012).
Gündüz, Şinasi, Din ve İnanç Sözlüğü, 1. baskı, (Ankara: Vadi Yayınları, 1998).
Güngör, “Ölüm Ötesi”, Dinler Tarihi, Ed. Ahmet Hikmet Eroğlu, (Ankara: Ankara
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2013).
Feld, Bary Rosen, Assisted Suicide and the Right to Die, The Interface of Social
Science, Public and Medical Ethics, (Washington: American Psychological
Association, 2004).
İnceoğlu, Sibel, Ölme Hakkı, Ötenazi, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1999).
Jaini M.A., Jagmanderlal, Outlines of Jainism, (London: Cambridge University
Press, 1916).
Keown, Damien, End of Life: The Buddhist View, (London: Golsmith College
University, 2005).
Keown, John, Euthanasia, Ethics and Public Policy: An Argument against Legalisation,
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
86 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 2 • SAYI 2
Kohl, Marvin, “Euthanasia”, Encyclopedia of Ethics, Ed. Lawrence; Charlotte
Becker, 2. Edition, (New York: Routledge Press, 2001).
Klostermaier, Klaus K., A Concise Encyclopedia of Hinduism, (Oxford: Oneworld
Oxford Publishing, 2003).
Küçük, Abdurrahman; Tümer, Günay; Küçük, Mehmet Alparslan, Dinler Tarihi,
(Ankara: Berikan Yayınevi, 2009).
Lavi, Shai J., The Modern Art of Dying, A History of Euthanasia in the United
States, (Princeton: Princeton University Press, 2005).
Leong Frederic T.L.- Leach, Mark M., Suicide Among Racial and Ethnic Minority
Groups: Theory, Research and Practice, (New York: Routledge Press, 2008).
Lochtefeld, James, G., The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, (New York:
The Rosen Publishing Group, 2002).
Mcdougall, Jenifer Fecio- Gorman, Martha, Euthanasia, A Reference Handbook,
2. Edition, (California: ABC Clio Press, 2008).
Murata, Kyoko, Grieving Tradition in a New Land: Hindu Death and Dying Rituals
in America, Religion, Death and Dying, Vol.1, (California: Praeger
Perspectives Publishers, 2010).
Nimbalkar, Namita, Euthanasia: The Hindu Perspective, National Seminar on Bio
Ethics, 24-25 January, Joshi- Bedekar College, Thane, 2007.
Perrett, Roy W, “Buddhism, Euthanasia and Sanctity of Life”, Journal of Medical
Ethics, 1996, Vol.22, s.309-313.
Runzo, Joseph- Martin, Nancy M., Dünya Dinlerinde Hayatın Anlamı, Çev.
Gamze Varın, (İstanbul: Say Yayınları, 2002).
Werner, Karel, A Popular Dictionary of Hinduism, (Richmond: Curzon Press, 2005).
Yitik, Ali İhsan, Hint Dinleri, (İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2005).
_____, “Hinduizm, Budizm, Caynizm”, Yaşayan Dünya Dinleri, Ed. Şinasi Gündüz,
(İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007).
Yount, Lisa, Right to Die and Euthanasia, Revised Edition, (New York: Facts on
File Publishing, 2007).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com