You are here

KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİFTEN KAPİTALİZM VE KÜLTÜR

Share
CAPITALISM AND CULTURE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
49-79

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu makale, kapitalizm ve çeşitliliği içinde kültür/din ilişkisinin ele alan karşılaştırmalı bir çalışmadır. Öncelikle, Weber’in Protestan Etik ve Kapitalizmin Ruhu başlıklı kitabındaki bakış açısının ele alındığı çalışmada, devamla, kapitalizmin batılı ülkelerin kendi aralarında ve farklı kültürlerde nasıl ve neden farklılaştığı literatüre dayalı verilerden hareketle yürütülen bir tartışma eşliğinde ortaya konulmaktadır. Daha sonra, ilgili literatürün en problemli kabul edilebilecek konusu olan İslam dininin kapitalizmle bağdaşmazlığı tezi yeniden kavramlaştırılmaya çalışılmıştır. Son bölümde, sosyo-kültürel, politik ve dinsel bağlamlarla ilişkiselliği ve bu makalede oluşturulmaya çalışılan tarihsel ve kavramsal perspektifle bağlantısı içinde Türk iş dünyasının günümüzdeki görünümüne dair kısa bir tartışma yürütülmüştür.
Abstract (2. Language): 
This is a comparative study, which depends on explorations concerning connections between capitalism and culture/religion in its diversity. First, Weberian analysis of Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism has been summarized. Subsequently, a short discussion has been made including diversities among some developed countries and different cultures in this context. The next section is an attempt to re-conceptualize the most problematic area of the related literature, Islamic religion'S incompatibility with capitalism. Lastly, contemporary business life in Turkey has been discussed in its relation with socio-cultural, political and religious aspects and historical and conceptual perspective that is tried to be constructed throughout the study.

Keywords (Original Language):