You are here

TÜRKİYE’DE ELİT BAYAN VE ERKEK VOLEYBOLCULARIN SPORA BAŞLAMASINA ETKİ EDEN UNSURLAR VE SPORDAN BEKLENTİLERİ

Share
THE FACTORS AFFECTING TURKISH ELITE MEN AND WOMEN VOLLEYBALL PLAYERS’ STARTING SPORTS AND THEIR EXPECTATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
63-72

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de elit bayan ve erkek voleybolcuların voleybol sporuna yönlenmelerine neden olan unsurlar ile beklentilerini belirlemektir. Veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Uzman görüşleri alınarak oluşturulan anketin alfa güvenirlilik katsayısı .80 olarak hesaplanmıştır. Araştırma 2003-2004 voleybol sezonunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Türkiye I., II. ve III. Lig play-off bayan ve erkek liglerinde mücadele eden yaklaşık 2000 sporcudur. Örneklem olarak ise araştırmaya 11 farklı ilde I., II., ve III. Lig play-off liglerinde mücadele eden 30 voleybol kulübünden 200 sporcu alınmıştır. Anketten elde edilen veriler frekans ve yüzdelerle açıklanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca, araştırmaya katılan sporcuların cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına ve lig statülerine göre görüşleri arasındaki farkın önemli olup olmadığını tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır, farkın önemli olduğu durumlarda ise çoklu karşılaştırma tekniklerinden Fischer’in testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda Türkiye’de elit düzeyde voleybol oynayan sporcuların öncelikle voleybol sporuna başlamada beden eğitimi öğretmeni ve ailenin etkisinin yüksek, televizyon ve basın-yayın organları gibi kitle iletişim araçlarının ise voleybola yönlenmedeki etkisinin oldukça az düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’de voleybol sporuyla uğraşma nedeni olarak voleybol sporunu sevmek ve başarı kazanmaktan zevk duymanın etkili olduğu saptanmıştır. Öte yandan voleybolcuların, voleybol sporuyla ilgilenmek suretiyle sağlıklı olmak ve sağlığını korumak ile iyi bir sporcu olarak hayatını spordan kazanmak beklentilerinde oldukları belirlenmiştir.
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to realize the reasons and expectations of volleyball, which has became an elite sport for women and men in Turkey. The data in this study was collected by a questioneer. The reliability coeffinciency of the questioneer which is been constructed by the guidence of experts is calculated is alpha .80. The population of the study consists of 2000 sportmen who are playing in 11 different provinces. The analysis of the data was conductes through frequences and percentages. In order to review the difference among the sportsmen’s opinions according to sex, educational background and league status, one way ANOVA was conducted. In case the difference was significant, Fischer’s test ANOVA technique was used, The result of research revealed that physical education department and family had great effect for sportmen to start playing volleyball, where as TV – press had little effect on dealing with this sport. Besides the reason for dealing with volleyball in Turkey were indicated to be attarted by this sport and the pleasure of being soccessful. On the order hand, the expectations of volleyball players were indicated to be healthy, maintain their health and make their living as succesfull sportmen.

Keywords (Original Language):