You are here

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BAZI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARININ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Share

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
203-220

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu makalede, Konya'daki bazı orta öğretim kurumlarının performansları veri zarflama analizi (VZA) tekniği ile ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Konya ilinde 11 lise ele alınarak etkinlik ölçümleri yapılmıştır. Okullar belirlendikten sonra etkinlik ölçümünü en iyi yansıtabilecek değişkenler seçilmiş ve ilgili veriler derlenmiştir. Daha sonra hem girdiye yönelik hem de çıktıya yönelik VZA modelleri kurularak bu modellerin çözümleri LINDO programında yapılmıştır. Sonuçlar, ilgili değişken değerleri ışığında mevcut durum ve olması gereken (hedeflenen) durum şeklinde karşılaştırılmıştır.
Abstract (2. Language): 
In this paper, it is tried to measure the performances of some secondary education institution in Konya by means of Data Envelopment Analysis (DEA). For this purpose, 11 high schools were determined and efficiency measures of these schools have been made. After these high schools were determined, the variables to reflect best this efficiency measure have been selected and related data have been collected. In addition, models of data envelopment analysis (DEA) were constructed for both input minimisation and output maximisation, and using LINDO these models have been solved. All results by means of related variables have been compared with existent and the target situation.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Charnes,A.,Cooper,W.W., andRhodesEdwardoL., Measuring the Efficiency of Decision Making Units," European Journal of Operational Research, Vol.2, No.6, (1978b). Pp.429-444.
2. Bilhan,
S.
, "Eğitimde Verimlilik," Verimlilik Dergisi, MPM Yayını,
(1992) .
Sayfa.55-62.
3. Thanassoulis, E., and Dunstan P., "Guiding Schools to Improved Performance Using Data Envelopment Analysis : An Illustration with Data from a Local Education Authority," Journal of Operational ResearchSociety, Vol.45, No.11, (1994). pp.1247-1262.
4. Dyson, R. G., Thanassoulis, E., and Boussofıane, A., "Data Envelopment Analysis," In Operational Research Tutorial Papers, L. C. Hendry and R. Eglese (editors), The Operational Research Society, London, (1990). pp. 13-28.
5. Yolalan, R.,
"İşletmele
r Arası Göreli Etkinlik Ölçümü" MPM Yayını, No.483 (1993)
6.
Erkut
, H. ve Polat, S., "Türk Sanayinde Verimlilik Analizi İçin Simulasyon Modeli" Yayınlanmamış Araştırma Projesi, İ.T.Ü. İstanbul,
(1993) .
7.
Temel
, A., "Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi," Milli Eğitim Dergisi, Sayı.144. Milli Eğitim Basımevi, Ankara, (1999).
8.
Akal
, Z., "İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi," MPM yayını, No.473. Ankara, (1996).
9.
Baysal
, M. E., "Veri Zarflama Analizi İle Orta Öğretimde Performans Değerlendirme," Yayınlanmamış Y. Lisans tezi, G.Ü. Fen Bil. Ens., Ankara, (1999).
10. Bessent, Authella M., and Bessent, E. Wailand, "A Fractional Programming Model for Determining the Efficiency of Decision Making Units," ERIC Claringhouse on Educational Management, University of Oregon, Eugene, Oregon, (Decembre 1981a).
11. Bessent, Authella M., and Bessent, E. Wailand, "Productivity in Community College Programs: A Technique for Determining Relative Efficiency," Community Coll. Productivity Center, Dallas TX, (Dec. 1981b).
12. Bessent, Authella M., Bessent, E. Wailand, Charnes, A., Cooper, W.W., and Thorogood, N., "Evaluation of Educational Program Proposals by Means of Data Envelopment Analysis," Educational Administration Quarterly, Vol.19, No.2, (Spr. 1983). pp. 82-107.
13. Bessent, Authella M., Bessent, E. Wailand, Clark, Charles T., and Elam, Joyce, "Constrained Facet Analysis: A New Method for Local Frontiers
219
of Efficiency and Performance," Air Force Journal of Logistics, Vol.8, No.3, (Summer 1984). pp.2-8.
14. Bessent, Authella M., Bessent, E. Wailand, Clark, Charles T., and Elam, Joyce, "A Microcomputer-based Productivity Support System for Increasing the Managerial Efficiency of Operating Units," In Microcomputer Decision Support Systems: Design, Implementation and Evaluation, Stephen J. Andriole (editor), QED Information Sciences, (1985). Pp.219-230.
15. Seiford, Lawrence M., "Data Envelopment Analysis: The Evolution of the State of Art," The Journal of Productivity Analysis, No.7, (1996). pp.99-137.
16. Garret, Allan Warren, "Constrained Facet Analysis and Related Linear Programming Models: Tools for the Evaluation of the Efficiency, Productivity and Effectiveness of School Classrooms," Ph.D. dissertation, College ofEducation, University ofTexas at Austin, (1985).
17. Reaves, Linda Jean, "Using Data Envelopment Analysis to Operationalize the Concept of Equal Education Opportunity," Ph.D. dissertation, College ofEducation, University ofTexas at Austin, (1983).
18. Splitek, David Franklin, "A Study of the Production Efficiency ofTexas Public Elementary Schools," Ph.D. dissertation, College of Education, University ofTexas at Austin, TX, (1981).
19. Stone, Martha Jean, "A Comparative Analysis of the Personnel Practices of School Districts Selected by Data Envelopment Analysis Efficiency Indices," Ph.D. dissertation, College ofEducation, University ofTexas at Austin, TX, (1984).
20. Thorogood, Nellie Jean Carr,"The Application and Utilization of Data Envelopment Analysis for Decision Support in the Administration of Instructional Programs for an Urban Community College," Ph.D. dissertation, College of Education, University of Texas at Austin, TX, (1983).
21. Gencer,
Cevriy
e ve Kocatürk, Yılmaz, "Bir Dövme Prosesinde Darboğazın Tespiti ve Giderilmesine Doğrusal Programlama Yaklaşımı," Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt.15, No.1,(2000). Sayfa.1-9.
22.
Gencer
, Cevriye, "2-Boyutlu Palet Yükleme Problemleri için Geliştirilen Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Yeniden Düzenlenmesi," Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt.4, No.1,(2000). Sayfa. 11-17.
23. Callen, J., "Data Envelopment Analysis: Practical Survey and Managerial Accounting Applications," Journal of Management Accounting Research, No.3, (1991). pp. 35-37.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com