You are here

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi plazmaferez uygulamaları

Share

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-4

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Terapötik aferez çeşitlerinden en sık kullanılan, tedavi amaçlı plazma değişimi, tam kanın hastadan alınarak bir cihaz vasıtası ile komponentlerine ayrılması ve bu komponentlerden şekilli elemanların diğer bir plazma kaynağı ile (doğal veya yapay) birlikte hastaya geri verilmesidir. Hastanemiz yoğun bakım ünitesinde 1 yıl içerisinde plazmaferez uyguladığımız olguları retrospektif olarak değerlendirdik. Toplam 11 olguya 56 seans plazmaferez yapılmıştır. 3 olgunun Gullian Barre Sendromu (%27.2), 2 olgunun Wegeneer Granulomatozis (%18.2), 2 olgunun Trombotik Trombositopenik Purpura (%18.2) ve birer olgu ile Kriyoglobulinemi (%9.1), Myastenia Gravis (%9.1), Goodpasture Sendromu (%9.1) ve Rapid Progressive Glomerulonefrit (%9.1) olduğu saptandı. İşlenen kan hacmi 5479 mL ±1597 mL, değiştirilen plazma hacmi 2777 mL ± 542 mL, süre 184 dk ± 42 dk olarak hesaplanmıştır. İşlemler sırasında oluşan komplikasyonlar ise %36.4 oranındadır. Sonuç olarak yoğun bakımda yatan kritik olguların tedavisinde plazmaferez kullanımının önemli bir destek tedavi olabileceği, hastanın yatış süresini azaltmada, klinik semptomların azalmasında ve geleneksel tedaviye önemli katkı yaptığı ve hatta bazı hastalıklarda yerini tuttuğu göz önüne alınmalıdır.
Abstract (2. Language): 
The plasma change; the most wide spread usage of therapeutic aphaeresis types is withdrawing the whole blood from the patient with a device and separating it to its components and administrating the shaped elements to the patient with another plasma source. We evaluated the cases performed plasmaphaeresis for 1 year in our hospital. pifty six seance of plasmaphaeresis was performed to total 11 cases. It was determined that 3 cases were Guillaine Barre syndrome (27.2%), 2 cases were Thrombotic Thrombocytopenic Purpurosis (18.2%), one case was Cryglobulinemia (9.1%), Myasthenia Gravis (9.1%), Goodpasture Syndrome (9.1%), and Rapid Progressive Glomerulonephrit. The manipulated volume of blood was 5479 mL ± 1597 mL, the changed plasma volume was 2777 mL ± 542 mL, time was 184 min ± 42 min. The ratio of complications during manipulations was 36.4%.As a result, plasmapheresis can be used significant treatment method in critically ill patient in intensive care units. This is significantly increase of patient's stay period in hospital and increase the clinical symptoms. İt is consider that plasmapheresis can be used hepler treatment method and also sometimes can be succeeded of main treatment.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1.
Dinçe
r S. Terapötik Plazmaferez, J Int Med Sci 2007, 3(36): 127-33.
2. Yavasoglu I, Kadikoylu G, Akyol A, Bolaman Z. Therapeutic apheresis: Results from a single center in Turkey. Transfusion and Apheresis Science 36 (2007) 249-253.
3. McLeod BC. Apheresis: Principles and Practice. AABB Pres, p: 251-261, Bethesta, Maryland,
1997.
4. Arslan Ö, Arat M, Göktürk S, Ayyıldız E, İlhan O. Therapeutic Plasma Exchange and the Clinical Applications. Turk J Haematol 2003; 20(1): 7-17.
5.
Özceb
e O, Akgül E. Terapötik Plazmaferez. TürkiyeKlinikleri. 2005; 1(19): 50-7.
6. Lane TA (Ed.). Theurapeutic Hemapheresis. In: Blood Transfusion Therapy: A Physician Handbook. 5th ed. Bethesda, MD: AABB, 1996, p: 80-82.
7. Demirkan F,
Özto
p İ. Nörolojik Hastalıklarda Plazmaferez, Damla Kan Merkezleri ve TransfüzyonDerneğiBülteni. 1998; 19: 6-7.
8. Altuntas F, Aydogdu I, Kabukcu S, Kocyigit I, Cakam K, Sarı I, Erkut MA, Eser B, Ozturk A, Kaya E, Cetin M, Keskin A, Unal A. Therapeutic plasma exchange for the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura: A retrospective multicenter study. Transfusion and Apheresis Science 3Q (2007) 57-Q7
9. Zreinski D.I, R.N., H.P. (ASCP), Cev:
Soyda
n E., Terapötik plazma değişimi, I. Ulusal Hemaferez Kongresi, Aferez Teknolojisi Esasları Kitabı, Hemaferez Derneği Yay., 2003; s:64-67, İstanbul.
10. vonBaeyer H.
Plasmapheresi
s in Immune Haematology: Rewiev of Clinical Outcome Data with Respect to Evidence-Based Medicine and Clinical Experience. Therapeutic Apheresis and Dialysis 2003; 7(1): 127-40.
1
1. Eşkazan E. Aferez Komplikasyonları, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi. 2005; 44: 203-218.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com