You are here

Asya Hun İmparatorluğu'nda Müzik

Share
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Türk kültürü ve Türk sanatının temelini teşkil eden Asya Hun Ġmparatorluğu‟nun tarihte büyük bir önemi vardır. Hun dönemi, diğer Türk sanatları gibi, Türk Müziğinin de temelini teşkil etmektedir. Literatür taramasına dayalı olan bu araştırmada, Hun müziğinin yapısı, özellikleri, türleri ve çalgıları üzerine çalışılmıştır. Çalışmada, pirinç düdüklerin Hun döneminde kullanıldığı konusunda saptamalar yapılmış ve "hou kya" adlı nefesli çalgı hakkında kimi yeni bilgilere değinilmiştir.
Abstract (2. Language): 
Asian Hun Empire, the origin of the Turkish culture and Turkish art, is very important in the history. Hun period, constitute the origin of Turkish Music as the Turkish arts. This study is based on the literature review, have been studied on Hun music structure, features and music instruments. In this study, have been determined that some brass whistles were used in Hun period and have been mentioned some new information about a wind instrument which name is "hou kya".

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

AK, Ahmet ġ (t y.), Türk Musiki Tarihi, Akçağ Basım, Ankara.
ANADOL, Cemal, F.Abbasova, N.Abbaslı (2007), Türk Kültürü ve Medeniyeti, Bilge
Karınca Yayınları, Ġstanbul.
BAYKUZU, Tilla D (2006), “Çin Topraklarındaki Bazı Türk Soylularının
Kurganları”, Tarih Ġncelemeleri Dergisi, Cilt:21 Sayı:1 Temmuz
BUDAK, Ogün Atilla (2006), Türk Müziğinin Kökeni – GeliĢimĠ, Phoenix Yayınevi,
Ankara.
BÜYÜK LÜGAT ve ANSĠKLOPEDĠ (1971), Cilt VI. Meydan Gazetecilik, Ġstanbul.
ÇORUHLU, YaĢar (1993), “Türk Sanatı‟nda Görülen Hayvan Figürlerine “Gök ve
Yer” Sembolizmi Açısından Bir BakıĢ”, Uluslararası Üçüncü Türk Kültürü Kongresi
Bildirileri, 25-29 Eylül 1993, I.Cilt. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
ÇORUHLU, YaĢar (2002), “Hun Sanatı”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt IV. Türkiye
Yayınları, Ġstanbul.
ÇORUHLU, YaĢar (2007), Erken Devir Türk Sanatı – Ġç Asya‟da Türk Sanatının
DoğuĢu ve GeliĢimi, Kabalcı Yayınevi, Ġstanbul.
DEGUIGNES, Joseph (1976), Büyük Türk Tarihi, Türk Kültür Yayınları, Ġstanbul.
DĠNLER TARĠHĠ ANSĠKLOPEDĠSĠ - Eski Dinler/ġamanizm ve Musevilik (1999),
Medya Ofset, Ġstanbul.
DĠYARBEKĠRLĠ, Nejat (1972), Hun Sanatı, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul.
DĠYARBEKĠRLĠ, Nejat ve ASLANAPA Oktay (1977), Türk Tarihi, Yaygın
Yükseköğretim Kurumu, Ankara.
DRURY, Nevill (1996), ġamanizm ve ġamanlığın Öğeleri, Çev. E. ġimĢek, Ġstanbul.
EBERHARD, Wolfram (1996), Çin‟in ġimal KomĢuları. Çev:N.Ulutuğ, Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları VII. Seri – No.9a.
Ankara.
ERENDĠL, Muzaffer (1992), Dünden Bugüne Mehter, Genelkurmay Basımevi,
Ankara.
GAZĠMĠHAL, Mahmut R. (1955), Türk Askeri Muzıkaları Tarihi, Maarif Basımevi,
Ġstanbul.
GÖHER, Feyzan (2010), Kültürel ve Mitolojik Anlamlarıyla Türk Dünyasında Kam
(ġaman) Davulu. BasılmamıĢ ders notu.
GROOT, J.M. De & ASENA G.A. (2011), 2500 Yıllık Çin Ġmparatorluk Belgeleriyle
Hunlar ve Türkistan, Pan Yayıncılık, Ġstanbul.
GUMILEV, Lev N. (2002), Hunlar, Çevi. Ahsen Batur Selenge Yayınları, Ġstanbul.
HEY‟ET, Cevat (1996), Türklerin Tarihi ve Kültürüne Bir BakıĢ, Yazıldığı yıl:1838,
Türkiye Türkçesine çeviren ve hazırlayan: M.Müderriszade, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara.
ĠNAN, Abdülkadir (1998), Makalele ve Ġncelemeler I - Eski Türklerde ve Folklorda
“Ant” / Türk ġamanizmi Hakkında / Türkistan‟da ve Altaylar‟da Son Yıllarda Yapılan Arkeoloji AraĢtırmaları (yazılıĢ tarihleri sırasıyla:1948/1926/1948) Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara.
ĠZGĠ, Özkan (1977), “Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarda Geleneksel Festival ve
Eğlenceler”, Ġ.Ü. Tarih Dergisi, Sayı:31 s.29-36
KAFESOĞLU, Ġbrahim (1995), Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, Ġstanbul.
KAMACIOĞLU, Filiz (2004), “Türklerde Müzik”, Türk Tarihi ve Kültürü, Pegem A
Yayıncılık, Ankara.
KOCA, Salim (2002), “Eski Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat”, Genel Türk
Tarihi Ansiklopedisi, Cilt II, Yeni Türkiye AraĢtırma ve Yayın Merkezi, Ankara.
KÖYMEN, Mustafa (1944), “Hsiung-nu‟ların Tuku Kabilesi”, (W.Eberhard‟ın
tezinden) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt:3 sayı:1
MORI, Masao (1978), “Eski Bozkır Devletlerinin TeĢkilatı”, Tarih Enstitüsü Dergisi,
Sayı:9s.209-226
ÖCAL, Sefa (1985), “Eski Türklerde Yiyecekler”, Türk Dünyası AraĢtırmaları, Türk
Dünyası AraĢtırmaları Vakfı, Ġstanbul.
ÖGEL, Bahaeddin (1981), Büyük Hun Ġmparatorluğu Tarihi I. Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara.
ÖGEL, Bahaeddin (1984), Türk Kültür Tarihine GiriĢ VI. Türklerde Tuğ ve Bayrak,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
ÖGEL, Bahaeddin (1987), Türk Kültür Tarihine GiriĢ IX. Türklerde Halk Musikisi
Aletleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
ÖGEL, Bahaeddin (1988), Türk Kültürünün GeliĢme Çağları-Dünden Bugüne. Türk
Dünyası AraĢtırmaları Vakfı Yayınları, Ġstanbul.
ÖGEL, Bahaeddin (2003), Ġslamiyet‟ten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara.
ÖZTUNA, Yılmaz (1969), Türk Musikisi Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi,
Ġstanbul.
ÖZTUNA, Yılmaz (2008a), Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Türkler, Babıali Kültür
Yayınları, Ġstanbul.
ÖZTUNA, Yılmaz (2008b), Türk Tarihinden Yapraklar, Ötüken Yayınevi, Ġstanbul.
ROUX, Jean Paul (2000), Türklerin Tarihi. Çev. A.Kazancıgil ve L.A. Özcan, Kabalcı
Yayınevi, Ġstanbul.
SARITAġ, Eyüp (2009), “Hunlarda Müzik Aletleri ve Eğlence Kültürü”, Türk
Dünyası AraĢtırmaları Dergisi, Sayı: 183, s.429-442
SARITAġ, Eyüp (2010), Çin‟de Yapılan Arkeolojik AraĢtırma ve Kazılara Göre
Ġslamiyet‟ten Önce Türklerde Kültürel Hayat, Scala Yayıncılık, Ġstanbul.
SEYĠTDANLIOĞLU, Mehmet (2009), “Eski Türklerde Devlet Meclisi “Toy”
Üzerine DüĢünceler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
Tarih AraĢtırmaları Dergisi, Cilt:28 Sayı:45 s.1-11
ġAPOLYO, Enver B. (1972), Selçuklu Ġmparatorluğu Tarihi, Güven Matbaası,
Ankara.
TECEMEN, Ahmet (2001), Türk Kimliği-Ġslam Öncesi Edebiyat Zemininde-, Tekten
Ofset, Niğde.
TUĞLACI, Pars (1986), Mehterhane‟den Bando‟ya, Cem Yayınevi, Ġstanbul.
UÇAN, Ali (2000), GeçmiĢten Günümüze Günümüzden GeçmiĢe Türk Müzik
Kültürü, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
YING-SHIH Yü (2002), Hsiung-nu-Erken Ġç Asya Tarihi, Ed. Denis Sinor, Çev.S.
Esenbal, Ġstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com