You are here

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Demokrasi Unsurları İle İlgili Görüşleri: (Bolu İli Gazipaşa İlköğretim Okulu Örneği)

Share

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışma 7.ve 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi unsurlarına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Bolu iline bağlı bir İlköğretim Okulu öğrencilerinden 7. ve 8. sınıflara devam eden 100 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada demokrasinin unsurları ile ilgili öğrenci görüşlerini tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen 35 maddelik "Vatandaşlık Dersi İçeriğine İlişkin Algı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre: 7.ve 8. sınıf öğrencilerinin demokrasinin unsurları içerisinde en fazla özgürlük kavramına ilişkin ifadelere katıldıklarını, demokrasinin unsurları içerisinde katılımlarının en az olduğu kavramın ise "demokrasi eğitimi" olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin demokrasinin unsurları içerisinde en fazla kararsız kaldıkları unsurun ''vatandaşlık'' olduğu gözlenirken, en fazla kararsız kaldıkları görüş ise ''Bireyin nasıl bir vatandaş olabileceği alacakları eğitime bağlıdır .'' ifadesi olmuştur. Demokrasinin unsurlarından ''eşitlik, özgürlük, demokrasi anlayışı, vatandaşlık ve hoşgörü'' kavramlarına ilişkin Gazipaşa İlköğretim Okulu öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the perceptions of 7th and 8th grade students about democracy elements. The research was performed over 100 students attending 7th and 8th grades of an elementary school in Bolu. In the study, to analyze the student opinions about the elements of democracy, "A Perception Scale on the Content of Citizenship Lesson" constituting of 35 items was developed by the researchers. The research showed that 7th and 8th grade students of Bolu Gazipaşa Elementary School agreed most on the expressions regarding the concept of freedom. However, the concept they agreed least among the elements of democracy is "democracy education". The element that students were most ambigious was "citizenship", and the opinion they were most undecisive was the expression of "Education of a person determines his citizenship status". It is observed that there is a significant difference among the students of Gazipaşa Elementary School on the concepts of "equality, freedom, democracy understanding, citizenship and tolerance".

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Büyükkaragöz, Ş.(1990). Demokrasi Eğitimi
,
Türk Demokrasi Vakfı
Yayınları, Ankara.
Büyükkaragöz, S. Üre, Ö.(1994).Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim
Kurumlarındaki Öğrencilerin Demokratik Tutumları Araştı
rması
,
Demokrasi
Gündemi. T.D.V Bülteni,Sayı.19 Ankara
Büyükkaragöz, Ş.(1989). Liselerde Demokrasi Eğitimi.
Türk demokrasi Vakfı
Bülteni. Ankara
Dağı,İ. ve Polat N.,(2004). Demokrasi ve İnsan Hakları, Liberte Yayınları:
Ankara
Dahl, A. Robert. (2001).
Dem
okrasi Üstüne, (Çev: Betül Kadıoğlu) Phoneix
Yay. Ankara
Duman,T.,Karayaka,N.,Yavuz,N.(2001). Vatandaşlık Bilgisi, Gündüz Eğitim
Yayıncılık.Ankara
Erdoğan, M. (1997). Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara
Gülmez, M.(1994).
İnsan Hakları ve Demokrasi
Eğitimi.
Türkiye Orta Doğu
Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları. Ankara
Gündüz, S. (2010). İnsan Hakları ve Demokrasi “Devlet ve Demokrasi
Bölümü” Lisans Yayıncılık/İST
Lipson, L. (1993). Siyasal ve Sosyal Teori, Demokrasinin Felsefesi, (Çev. M.
Erdoğen) Siya
sal Kitapevi. Ankara
Meier. C., Maier. H., Koselleck. R. and Conze, W. (1972). Demokratie, in,
Gescbicbtlicbe Grundbergriffe Historiscbes Lexikon zur politiccb
-
sozialen Spracbe
inDeutscbland, BdI. Stuttgart
Schumpeter, A.J. 1953). Capitalism,socialism and
Democracy,Usnwin
University, London
Şahin, M.
(
1995).
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
.
Todaie Yayını
Öncül, R.
(
2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü.
Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları. İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com