You are here

Bağımsız Türk Devletlerinde Mikro Finansman

Share
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Günümüzde mikrofinans kuruluşları yoksulluğu azaltma mücadelesinde finansal kaynakları geleneksel bankacılıktan farklı bir yöntemle yoksullara ulaştırarak sosyal sorumluluklarını gerçekleştirmektedirler. Sınırlı yerel fon kaynaklarının verimli yerlerde kullandırılmasıyla yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olunacaktır. Bu amaç, mikro finans kuruluşlarının finansal fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada gelişmekte olan Türk Devletleri Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da faaliyet gösteren mikrofinans kuruluşlarının türleri, müşterileri, kredi portföyü ve finansal kaynakları anlatılacak, ayrıca bu kuruluşların işlevleri ve sorunları üzerinde durulacaktır. Sonuç kısmında da araştırmada saptanan sorunlara yönelik çözüm önerileri "Grameen Modeli" ışığı altında yapılacaktır. Çalışmada yoksullukla mücadele için geliştirilen sisteme, finansal açıdan araştırma yapılarak katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
Abstract (2. Language): 
Almost all societies have some citizens living in poverty. Although the most severe poverty is in the developing world, there is evidence of poverty in every region. The fight against poverty is usually regarded as a social goal and many governments have some dedicated institutions or departments. Poverty itself is also likely to be a barri-er for poverty reduction. In general, the government can directly help those in need. However another method in helping to fight poverty is to use microfinance approach. Microfinance tries to fight global poverty and bring opportunities to the world's poorest people. With tiny loans and financial services, it helps the poor, mostly women, start businesses and escape poverty. Also microfinance is not only financial aids for the poor but also its social improvements. As previous studies have implied sustainability and cost-effectiveness within the microfinance programme is important for the long-run poverty reduction in the Republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. In this study focus on some solutions for Central Asia poverty problem such as mikrofinance approach. Also it examines the Republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan conditions the aspect of poverty and microfinance practices.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

G. Abdukadırova “Obzor rınka mikrıkreditovaniya v Kırgızskoy Respublike
Bankovskiy vestnik, sayı 6: yıl 2002 Bişkek.
KORKMAZ, E., BALOĞLU, B., SÜMER, K., OKTAYER, N., ÇAK, M.,
Mikrokredi Modeli Yoluyla Yoksulluğun Azaltılması: İstanbul Örneği, İTO Yayınları,
No. 2004-32.
L. STEVENSON, “Women and Economic Development: a Focus an
Entrepreneurship” Journal of Development Planning, no.18, 1998.
M. YUNUS, Yoksulluğun Bulunmadığı Bir Dünyaya Doğru, (Çev.Gülden
Sen), Doğan Kitapçılık, 2003.
Международный семинар по охвату финансовыми услугами Центральной
Азии, Закавказья и Южной Азии Урумчи, КНР 12-14 июля 2011 г.
Microfinance Information Exchange, Inc. ve CGAP “Восточная Европа и
Центральная Азия: Анализ и сравнительные показатели микрофинансирования –
2010” Март 2011
“Natsionalnıy Otchet” çeloveçeskoe razvitie v gornıh rayonah Kırgızskoy
Respubliki, 2002 Bişkek
R.P, CHRISET, T.R. LYMAN. Richard RESENBERG, Microfinance
Consensus Guidlines: Guiding Principles on Regulation and Supervision of
Microfinance, CGAP, 2003.
S. HASHEMI, L. MORSHED, “Grameen Bank: A Case Study”, Beyond
Micro-Credit, New Economic Foundation, London, 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com