You are here

DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Share
INVESTIGATION OF READING HABITS OF THE NINTH GRADE STUDENTS ACCORDING TO SOME VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
114
Page Number-Last: 
150

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile okul türü ve cinsiyet değişkenleri arasındaki ilişki belirlenmiştir. Çalışma, olayları ve olguları doğal koşulları içerisinde incelemeyi hedefleyen alan araştırmasıdır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi ‘basit tesadüfi örnekleme’ yöntemiyle belirlenmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, oran teknikleri ve kay-kare testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bilgiler öğrencilerin okuma alışkanlıklarının belirlenmesinin yanında düzenli okuma alışkanlığı kazandırma sürecinde yapılması gerekenler hakkında da önemli ipuçlarına işaret etmektedir. Dokuzuncu sınıfa devam eden öğrencilerin okuma alışkanlıklarının belirlenmesi, öğrencilerin ortaöğretime kadar geçen eğitim sürecinde kazanılan eğitimin niteliği ve sahip olunan bilgi birikimi hakkında fikir vereceği için araştırma önem taşımaktadır.
Abstract (2. Language): 
In this study, ninth grade students’ reading habits and the relationship between school type and gender variables were determined. The study is a field research because it is carried out in the usual environment where a phenomenon occurs. Survey model and simple random sampling were used in the study. The frequency, percentage, chi-square test and ratio analysis techniques were also used for datum analyze. The study indicates vital clues about the important points in the gaining of students’ reading habits as well as the determination of students’ reading habits. The study is important because it determines students’ reading habits in the ninth grade and it gives information about the knowledge accummulation and the quality of education acquired in the educational processes taking place till high school.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Acıyan, A. A. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve akademik başarı düzeyi arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Akyol, H. (2005). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık, 4. Baskı.
Akyol, H. (2008). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
Ayyıldız, M., Bozkurt, Ü. ve Canlı, S. (2006). Okuma kültürü üzerine bir araştırma. Milliî Eğitim, S.169, s.277-296.
Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık ve ilgileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bamberger, R. (1990). Okuma alışkanlığını geliştirme (Çev: Bengü ÇAPAR). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Bayram, O. (1990). İlkokul çağı çocuklarının okuma alışkanlığı ve Yenimahalle ilçe kütüphanesi gezici kütüphane hizmeti. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Bekar, Ü. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanmalarında ailenin rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara.
Bircan, İ. ve Tekin M. (1989). Türkiye’de okuma alışkanlığının azalması sorunu ve çözüm yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(1), s.393- 410.
Boztepe, F. (2002). Çocukta okuma eğilimleri ve okuma teknikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayınları.
Creel, S. L. (2007). Early adolescents’ reading habits. Young Adult Library Services, 5(4), s.46–49.
Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe öğretim programında belirtilen okuduğunu anlamayla ilgili kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Dökmen, Ü. (1994). Okuma becerisi ilgisi ve alışkanlığı üzerine psiko-sosyal bir araştırma. Ankara: MEB Yayınları.
Gömleksiz, M. N. (2005). Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1).
Gönen, M., Öncü, E. ve Isıtan, S. (2004). İlköğretim 5., 6. ve 7.sınıf öğrencilerinin okum alışkanlıklarının incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, S. 164, s.7-34.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Bahar 2013, 11(2), 114-150
23
Güngör, E. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ile Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Güngördü, E. (2006). Okuma alışkanlığı edinme sürecinde sınıf öğretmeninin sorumluluğu. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı, 1. Cilt.
Hassel-Hughes, S. ve Pradnya, R. (2007). The leisure reading habits of urban adolescents. Journal of Adolescents&Adult Literacy, September, 22-33.
http://tdkterim.gov.tr/bts/ (25.12.2012 tarihinde erişildi).
Johnsson-Smaragdi, U. ve Jonsson, A. (2006). Book reading in leisure time: long-term changes in young peoples’ book reading habits. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(5), November, s.519-540.
Kahveci, G. ve Uğur K. (1999). “Kitap okurken” mutlu çocuk yetiştirmenin temelleri. İstanbul: Çocuk ve Aile Kitapları.
Karakoç, M. (2005). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karatay, H. (2010). İlköğretim öğrencilerinin okuduğunu kavrama ile ilgili bilişsel farkındalıkları. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, s. 457-475.
Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever S. (1997). Türkçe öğretimi-Türkçe ve sınıf öğretmenleri için. Ankara: Engin Yayınevi
Mavi, S. (1995). Okuma hatalarının okuma alışkanlığına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Mcmillan, J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (6th ed.). Boston: Pearson Education Ltd.
Neuman, S. B. (1988). The displacement effect. Assessing the relation between tv viewing and reading performanc. Reading- Research, Quarterly Vol: 23(4), s.389-413.
Ocasio, T. L. (2006). A comparison of two instructional programs to develop strategies to improve reading comprehension. Unpublished doctoral dissertation, Widener University, New York: http://www.proquestcompany.com.
Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Basımevi.
Özçelik, D. A. (1987). Eğitim programları ve genel öğretim yöntemi. Ankara: ÖSYM Eğitim Yayını.
Özdemir, E. (1993). Türkçe öğretimi. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Saracaloğlu, S., Bozkurt, N. ve Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler. Eğitim Araştırmaları, 4(12), s.149-157.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Bahar 2013, 11(2), 114-150
24
Sever, S. (2002). Çocuk kitaplarına yansıtılan şiddet (Milli eğitim temel yasası ve çocuk haklarına dair sözleşme bağlamında bir değerlendirme). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), s. 25-37.
Stadler, A. (1980). Children of guest workers in europe: Social and cultural needs in relation to library services. Library Trends, 29(2), s. 325-334.
Tosunoğlu, M. (2002). Türkçe öğretiminde okuma alışkanlığı ve çocukların okuma eğilimleri. Türk Dili, S.609, s.547-563.
Townsend, R. (2002). Okuma zenginliği (Çev: Tayfur Keskin). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Ungan, S. (2008). Okuma alışkanlığımızın kültürel altyapısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), s.218-228.
Yavuzer, H. (2005). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi.
Yılmaz, B. (1990). Okuma alışkanlığı ve Yenimahalle ilçe halk kütüphanesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), s. 115-136.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com