You are here

Hemodiyaliz Hastalarında HCV İnfeksiyonunun Trombosit Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Share
Investigating Effects of Hepatitis C Virus on Platelet Parameters in Hemodialysis Patients

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
37-42

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Amaç: Çalışmamızda hepatit C virüs (HCV) infeksiyonunun hemodiyaliz hastalarında trombosit parametreleri üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Yöntem ve Gereçler: Çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Yüksek İhtisas Hastanesi Hemodiyaliz Ünitelerinde gerçekleştirildi. Çalışmamızda hemodiyalize giren hepatit C pozitif ve negatif hastalarda trombosit sayıları, ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit dağılım genişliği (PDW) ve platekrit (PCT) değerleri karşılaştırıldı. Bunun yanında bazı biyokimyasal değerlerle trombosit parametreleri arasındaki korelasyon araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 76 (30 kadın, 46 erkek) anti-HCV (+) ve 66 (25 kadın, 41 erkek) anti-HCV (-), toplam 142 hemodiyaliz hastası dahil edildi. Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması anti-HCV negatif grupta 42 ± 16 iken, anti-HCV pozitif grupta 44 ± 13 yıl idi. Her iki grup arasında yaş, cinsiyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Tüm hemodiyaliz popülasyonumuzda trombositopeni oranı %43.6 (62/142) idi. Anti-HCV pozitif grupta ortalama trombosit sayısı 178 ± 73 000/mm3 iken, anti-HCV negatif grupta 219 ± 76 000/mm3 idi. Her iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı idi. Anti-HCV pozitifliği ile trombositopeni arasında zıt yönlü bir ilişki vardı (Pearson korelasyon katsayısı, r= -0.261, p<0.001). Anti-HCV po¬ zitifliğinin ortalama trombosit hacmi üzerinde de anlamlı etkisi vardı. Anti-HCV (+) grupta MPV 8.27 ± 1.21 fl iken anti-HCV negatif grupta 7.60 ± 1.10 fl idi. Her iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak ileri de¬ recede anlamlı idi (p<0.001). Sonuç: HCV infeksiyonu, hemodiyaliz hastalarında trombosit sayısında anlamlı derecede düşmeye yol açmakta iken, MPV'de de anlamlı artışlara yol açmaktadır.
Abstract (2. Language): 
Aim: In this study, we aimed to investigate the effects of hepa¬ titis C virus on platelet parameters in hemodialysis patients. Materials and Methods: We included patients who received hemodialysis in Van region in Turkey. Platelet counts, mean plate¬ let volume (MPV), platelet distribution width and plateletcrit, anti- HCV antibodies were measured. Relations between anti-HCV anti¬ bodies and platelet parameters were investigated. Results: We included a total of 142 patients, 76 anti-HCV anti¬ bodies positive (30 female, 46 male) and 66 negative (25 female, 41 male). Mean age was 42 ± 16 years in HCV (-) and 44 ± 13 in HCV (+) patients. There were no significant associations between age, gender in two groups. The ratio of thrombocytopenia was 43.6%. Platelet counts was 178 ± 73 000/mm3 in patients with anti-HCV positive and 219 ± 76 000/mm3 in anti-HCV negative. We found statistically significant differences between the two groups (p<0.0001). Moderate thrombocytopenia was seen in 14.7% in anti-HCV(+) pa¬ tients group and 3% in anti-HCV negative patients. There were ne¬ gative correlations between anti-HCV (+) and low-platelet counts (Pearson correlation coefficient, r= -0.261, p<0.001). Mean platelet volume was 8.27 ± 1.21 fl in patients with anti-HCV (+) and 7.60 ± 1.10 fl in anti-HCV (-). Statistically significant differences were found between the two groups (p<0.001). Conclusion: HCV infection can cause decreasing in platelet co¬ unts in hemodialysis patients. MPV increased in hemodialysis patients who were anti-HCV (+).

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1.
Akoğl
u E, Süleymanlar G. Kronik böbrek yetmezliği. In: İli-çin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S (Eds), İç Hastalıkları, 2. Baskı, Güneş Kitabevi, 2003, ss: 1298-1308.
2. Levin NW, Ronco C. Complications during dialysis: common clinical problems during dialysis. In: Nissenson AR, Fine RN (Eds), Dialysis Therapy, 3rd edition, Hanley & Bel-fus, Inc., Philadelphia, 2002; pp: 171-179.
3.

z G, Göloğlu Z, Ergin P, Torun D, Anarat R, Özbek N, Özdemir N, Noyan T, Haberal M. Hemodiyaliz hastalarında trombositopeni gelişiminde etkin faktörler. 17. Ulusal Hi¬pertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 5-9 Hazi¬ran 2000, P107, s:143.
4. Sahin I, Arabaci F, Sahin HA, Ilhan M, Ustun Y, Mercan R, Eminov L. Hepatitis C viral infection increased hematocrit levels in hemodialysed patients. Clin Nephrol 2002;60:401-404.
5.
And
o M, Iwamoto Y, Suda A, Tsuchiya K, Nihei H. New in¬sights into the thrombopoietic status of patients on dialysis through the evaluation of megakaryopoiesis in bone mar¬row and endogenous thrombopoietin levels. Blood
2001;97(4): 915-921.
6. Nagamine T, Ohtuka T, Takehara K, Arai T, Takegi H, Mo¬ri M. Thrombocytopenia associated with hepatitis C viral infection. J Hepatol 1996;24:135-140.
7.
Silv
a M, Li X, Cheinquer H, et al. HCV-associated idiopat-hic thrombocytopenic purpura (ITP). Gastroenterology 1992; 102:A889.
8. Garcia-Suarez J, Burgaleta C, Hernanz N, Albarran F, Toba-ruela P, Alvarez-Mon M. HCV-associated thrombocytope-
Official
Journal of the Turkish Society of Nephrology / Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi
41
0 Investigating Effects of Hepatitis C Virus on Platelet Parameters in Hemodialysis Patients
nia: clinical characteristics and platelet response after re-combinant alpha 2b-interferon therapy. Br J Haematol
2000;110:98-103.
9. Linares M, Pastor E, Hernandez E, Montagud M, Blanquer A. Autoimmune thrombocytopenia and hepatitis C virus in¬fection. Am J Hematol 1996;53:284.
10. Pawlotsky JM, Bouvier M, Fromont P, Deforges L, Duval J, Dhumeaux D, Bierling P. Hepatitis C virus infection and autoimmune thrombocytopenic purpura. J Hepatol
1995;23: 635-639.
11. Topalak Ö, Batur Y. HCV enfeksiyonu ve hematolojik de-
ğişiklikler. Güncel Gastroenteroloji 1998;2:55-63.
12. Gumber SC, Chopra S. Hepatitis C: A multifaceted disease.
Ann Intern Med 1995;123:615-620.
13. Boccardio P, Noris M, Remuzzi G. Complication during di¬alysis: prevention and therapeutic management of bleeding in dialysis patients. In: Nissenson AR, Fine RN (Eds), Dialy¬sis Therapy, 3rd edition, Hanley & Belfus, Inc., Philadelp¬hia, 2002; pp: 190-194.
14. Osselaer JC, Jamart J, Scheiff JM. Platelet distribution width for differential diagnosis of thrombocytosis. Clinical Che¬mistry 1997;43:1072-1076.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com