You are here

Hemodiyaliz Hastalarında Safen Ven veya Basilik Ven Transpozisyonu?

Share
Saphenous Vein or Basilic Vein Transposition in Hemodialysis Patients?

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
265-271

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
AMAÇ: Safen ven (SV) greft ve basilik ven transpozisyonu (BVT) ile ikincil arteriyo-venöz fi stül (AVF) oluşturulması hemodiyaliz (HD) için damar giriş yolu oluşturulmasında iyi bir seçenek oluştururlar. Eş zamanlı olarak ikincil AVF oluşturulmuş hasta serileri açık kalım ve komplikasyon oranları yönünden gözden geçirildi. GEREÇ ve YÖNTEMLER: Ocak 2006 ile ocak 2010 tarihleri arasında 40 ikincil HD erişim işlemi ardışık 40 hastada uygulandı. Tüm erişim girişimleri kol ve önkolun operasyon öncesi dubleks ultrasonografi (USG) taramalarının ardından gerçekleştirilmiştir. İşlevsel açıklık hastada başarılı bir şekilde HD yapılabilmesi olarak tanımlanmıştır. SV greft ve BVT birincil ve ikincil olarak ve işlevsel açıklığın sağlanması “Kaplan Meier” yöntemi ile, açık kalma oranları arasındaki farklar Log-Rank testi ile, tomboliz, trombektomi ve operasyonel gözden geçirme gibi gözden geçirme oranları arasındaki farklar Z testi ve Fisher Exact T testi ile belirlenmiştir. BULGULAR: Ortalama izlem süresi 48 ay idi ( 43-54 ay). Her iki grubun risk faktörleri benzer idi. SV greft grubu ve BVT için açık kalım oranları arasında fark yoktu. HD giriş komplikasyonları SV greft grubunda daha fazla idi. SONUÇ: Üst ekstremitesinde ikincil AVF açılması gereken hastalarda anatomik ölçütlere bağlı olarak bulgularımızdan kuvvetle çıkan önerme bazilik ven transpozisyonu safen ven greftinden önce düşünülebilir.
Abstract (2. Language): 
OBJECTIVE: Secondary arteriovenous fi stula (AVF) management with saphenous vein (SV) graft and basilic vein transposition (BVT) in HD-dependent patients are good alternatives. A concurrent series of patients was reviewed to evaluate the patency and complication rates after AVF formation. MATERIAL and METHODS: From January 2006 to January 2010, 40 secondary HD access procedures were performed in 40 consecutive patients. All access procedures were planned on the basis of preoperative duplex ultrasonography (USG) scans of arm and forearm veins. Functional patency was defi ned as the ability to cannulate the patient for HD successfully. Primary and secondary cumulative functional patency of SV grafts and BVT’s were determined with the Kaplan Meier test, differences were analyzed with Log Rank test, and differences in revision rates including thrombolysis thrombectomies and operative revisions were analyzed with the Z test and the Fisher exact T test. RESULTS: Mean follow up was 48 months (range 43-54 months). Risk factors were similar between the two groups. SV group and BVT group had similar patency ratings. The HD access complication rates were higher in the SV group. CONCLUSION: Our data strongly support the notion that the BVT must always be considered before an SV graft as long as the patient is a candidate for an upper arm secondary AVF creation based on anatomical criteria.

Keywords (Original Language):

DOI: 
10.5262/tndt.2011.1003.10

REFERENCES

References: 

1. Collins AJ, Roberts TL, St Peter WL, Chen SC, Ebben J, Constantini
E: United States Renal Data System assessment of the impact of the
National Kidney Foundation-Dialysis Outcomes Quality Initiative
guidelines. Am J Kidney Dis 2002; 39(4): 784-795
2. Turkish Society of Nephrology: Registry of the Nephrology,
Dialysis and Transplantation in Turkey. Registry 2004. Omega
CRO. İstanbul: Turkish Society of Nephrology, 2005
3. Uncu H, Bilgin ÖF, Anadol E: Hemodiyaliz için arterio-venöz fi stül
uygulamaları. Damar Cerrahisi Dergisi 1995; 4: 71-75
4. Brescia MJ, Cimino JE, Appel K, Hurwich BJ: Chronic hemodialysis
using veni-puncture and a surgically created arteriovenous fi stula. N
Engl J Med 1966; 275: 1089-1092
5. Foundation NKK/DOQI: Clinical Practice Guidelines for Vascular
Access, 2000. Am J Kidney Dis 2001;37(Suppl 1): 137-181
6. Enzler MA, Rajmon T, Lachat M, Largiader F: Longterm function
of vascular access for haemodialysis. Clin Transplant 1996; 10:
511-515
7. Coburn MC, Carney WI Jr: Comparison of basilic vein and
polytetrafl uoroethylene for brachial arteriovenous fi stula. J Vasc
Surg 1994; 20: 896-902
8. Gibson KD, Caps MT, Kohler TR, Hatsukami TS, Gillen DL,
Aldassy M, Sherrard DJ, Stehman-Breen CO: Assessment of policy
to reduce placement of prosthetic hemodialysis access. Kidney Int
2001; 59: 2335-2345
9. Fitzgerald JT, Schanzer A, Chin AI, McVicar JP, Perez RV,
Troppmann C: Outcomes of upper arm arteriovenous fi stulas for
maintenance hemodialysis access. Arch Surg 2004; 139(2): 201-208
10. Lazarides MK, Georgiadis GS, Antoniou GA, Staramos DN: A
meta-analysis of dialysis access outcome in elderly patients. J Vasc
Surg 2007; 45(2): 420-426
11. Thomsen MB, Deurell SI, Elfström J, Alm A: What causes the
failures in surgically constructed arteriovenous fi stulas? Acta Chir
Scand 1983; 149(4): 371-376
12. Staramos DN , Lazarides MK, Tzilalis VD, Ekonomou CS,
Simopoulos CE, Dayantas JN: Patency of aoutologous and
prosthetic arteriovenous fi stulas in elderly patients. Eur J Surg 2000:
166(10); 777-781
13. Lee CH, Ko PJ, Liu YH, Hsieh HC, Liu HP: Brachiobasilic fi stula
as a secondary access procedure: An alternative to a dialysis
prosthetic graft. Chang Gung Med J 2004; 27: 816-823
14. Rivers SP, Scher LA, Sheehan E, Lynn R, Veith FJ: Basilic vein
transposition: An underused autologous alternative to prosthetic
dialysis angioaccess. J Vasc Surg 1993; 18: 396-397
15. Taghizadeh A, Dasgupta P, Khan MS, Taylor J, Koffman G: Longterm
outcomes of brachiobasilic fi stula for haemodialysis. Eur J
Vasc Endovasc Surg 2003; 26: 670-672
Bu komplikasyon koruyucu yöntemler ile izlem edilmiş ve
hastaların fi stülleri işlevselliğini korumuştur. Grupların 24 ve
48 aylık birincil ve ikincil açık kalımları değerlendirildiğinde;
Birincil işlevsel açık kalım sonuçları: SV greft grubu için birincil
açık kalım oranları 24 ve 48 ay için %70 ve %45 idi. BVT
grubu için birincil açık kalım oranları 24 ve 48 ay için %80 ve
%50 idi. Gruplar birincil işlevsel açık kalım oranları açısından
değerlendirildiklerinde gruplar arasında istatistiksel açıdan
aralarında anlamlı bir fark yoktu (Şekil 1). SV grefti grubunda
ilk 24 ay içinde 6, sonraki 24 ay içinde 5 olmak üzere, toplam 11
greft işlev göremez hale geldi. Bu fi stüllere trombolitik tedavi,
trombektomi uygulandı. Bu işlemler sonucunda 11 fi stülün 8’de
işlevsellik tekrar sağlanmıştır. BVT grubunda ilk 24 ay içinde
4, sonraki 24 ay içinde 8 olmak üzere, toplam 10 fi stül işlev
göremez hale geldi. Aynı şekilde bu fi stüllere trombolitik tedavi,
trombektomi uygulandı. Bu işlemler sonucunda 10 fi stülün
8’nde işlevsellik tekrar sağlanmıştır. İkincil işlevsel açık kalım
sonuçları: SV greft grubu için ikincil açık kalım oranları 24 ve
48 ay için %80 ve %60 idi. BVT grubu için ikincil açık kalım
oranları 24 ve 48 ay için %90 ve %65 idi. Gruplar ikincil işlevsel
açık kalım oranları açısından değerlendirildiklerinde gruplar
arasında istatistiksel açıdan aralarında anlamlı bir fark yoktu
(Şekil 2). SV greft grubunda toplam izlem boyunca yapılan
girişimlere karşın 8 fi stül, PTFE grubunda 7 fi stül işlev göremez
hale geldi. Antoniou ve ark.’larının yaptıkları çalışmada 62
hastalık SV halka greft serilerinde 12 aylık izlem sonunda birincil
ve ikincil açık kalım oranlarını %48 ve %83 olarak bildirmiştir
(29). Chieh-Hung Lee ve ark.’larının serisinde 16 hastalık BVT
serisinde 18 aylık izlem sonunda açık kalım oranını %75 (28),
Keuter ve ark.’larının 31 hastalık BVT serisinde 24 aylık izlem
sonunda birincil ve ikincil açık kalım oranlarını %50 ve %90 (30)
olarak bildirmişlerdir. Her iki çalışmanın izlem süresi arasında
ve açık kalım oranları arasında belirgin fark dikkat çekicidir.
Bizim çalışmamızda ise, SV greft ve BVT gruplarının 48 aylık
izlem sonunda birincil ve ikincil açık kalım oranları arasında
istatistiksel açıdan değerlendirildiğinde aralarında anlamlı fark
gözlenmemiştir (Tablo III).
Sonuç olarak; Üst ekstremitesinde ikincil AVF açılması
gereken hastalarda anatomik ölçütlere bağlı birincil ve ikincil
açık kalım oranları birbirine yakın olsa da BVT, HD giriş
komplikasyonları olan kanama, hematom, yalancı anevrizmanın
daha sık gözlendiği SV greft’ten önce düşünülebilir. Ançak
çalma sendromunu göz önünde bulundurarak ağızlaştırma
hattının açık kalımı bozmayacak minimumda tutulması
gerektiğini düşünmekteyiz.
271
Odabaşı D ve ark : Hemodiyaliz Hastalarında Safen Ven veya
Basilik Ven Transpozisyonu
Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi
Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal
Turk Neph Dial Transpl 2011; 20 (3): 265-271
16. Murphy GJ, White SA, Knight AJ, Doughman T, Nicholson
ML: Long-term results of arteriovenous fi stulas using transposed
autologous basilica vein. Br J Surg 2000; 87: 819-823
17. Matsuura JH, Rosenthal D, Clark M, Shuler FW, Kirby L,
Shotwell M, Purvis J, Pallos LL: Transposed basilic vein versus
polytetrafl uoroethylene fro brachial-axillary arteriovenous fi stula.
Am J Surg 1998; 176: 219-221
18. Zielinski CM, Mittal SK, Anderson P, Cummings J, Fenton S,
Reiland-Smith J, Frock JT, Dunlay RW: Delayed superfi cialization
of brachiobasilic fi stula: Technique and initial experience. Arch
Surg 2001; 136: 929-932
19. Hossny A: Brachiobasilic arteriovenous fi stula: Different surgical
techniques and their effects on fi stula patency and dialysisrelated
complications. J Vasc Surg 2003; 37: 821-826
20. Butterworth PC, Doughman TM, Wheatley TJ, Nicholson ML:
Arteriovenous fi stula using transposed basilica vein. Br J Surg
1998; 85: 653-654
21. Chemla ES, Morsy M, Anderson L, Makanjuola D: Complex
bypasses and fi stulas for diffi cult haemodialysis access: A
prospective, single-center experience. Semin Dial 2006; 19:
246-250
22. Akbaş H, Kanko M, Tekinalp H, Bülbül S, Alp M: Hemodializ
amaçlı arteriyovenöz fi stüllerin retrospektif değerlendirilmesi. Türk
Gögüs Kalp Damar Cer Derg 2000; 8(2): 638-640
23. Başel H, Odabaşı D, Akbayrak H: A-V Fistula management
between ulnar artery and brachiocephalic vein with saphenous vein
graft interposition: A renal hemodialysis dependent patient. Turkish
J Vasc Surg 2007; 16(3): 49-54
24. Pierre-Paul D, Williams S, Lee T, Gahtan V: Saphenous vein loop
to femoral artery arteriovenous fi stula: A practical alternative. Ann
Vasc Surg 2004; 18(2): 223-227
25. Curi MA, Pappas PJ, Silva MB Jr, Patel S, Padberg FT Jr, Jamil Z,
Durán WN, Hobson RW 2nd: Hemodialysis access: Infl uence of the
human immunodefi ciency virus on patency and infection rates. J
Vasc Surg 1999; 29(4): 608-616
26. Wang SS, Chu SH: Clinical use of omnifl ow vascular graft as
arteriovenous bridging graft for hemodialysis. Artif Organs 1996;
20(12): 1278-1281
27. Burger H, Kluchert BA, Kootstra G, Kitslaar PJ, Ubbink DT:
Survival of arteriovenous fi stulas and shunts for haemodialysis. Eur
J Surg 1995; 161(5): 327-334
28. Lee CH, Ko PJ, Liu YH, Hsieh HC, Liu HP: Brachiobasilic fi stula as
a secondary access procedure: An alternative to a dialysis prosthetic
graft. Chang Gung Med J 2004; 27(11): 816-823
29. Antoniou GA, Lazarides MK, Georgiadis GS, Sfyroeras GS,
Nikolopoulos ES, Giannoukas AD: Lower-extremity arteriovenous
access for haemodialysis: A systematic review. Eur J Vasc Endovasc
Surg 2009: 38; 365-372
30. Keuter XH, van der Sande FM, Kessels AG, de Haan MW, Hoeks
AP, Tordoir JH: Excellent performance of one-stage brachial-basilic
arteriovenous fi stula. Nephrol Dial Transplant 2005; 20: 2168-2171

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com