You are here

HEMODÎALÎZ HASTALARINDA DÜZENLİ DÜŞÜK DOZ HUMAN ALBUMÎN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Share
THE EVALUATION OF THE LOW DOSAGE OF HUMAN ALBUMIN ADMINISTRATION IN HEMODIALYSIS PATIENTS

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
31-33

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Albumin diagnostik ve prognostik özelliğinin yanı-sıra çok kullanılan bir terapötik ajan olması nedeniy¬le önem kazanmaktadır. Albumin kullanım sahaların¬dan biri de hemodiyaliz hastalarındaki hipoalbumine-mi ve diyaliz sırasında oluşan şok.hipotansiyon ve kramptır. Bu nedenle hemodiyaliz hastalarında gerek diyalizörle oluşan albumin kaybını önlemek ve gerek¬se hemodiyaliz seansı sırasındaki hipotansiyon ve kramp sıklığını azaltmak amacıyla dializ seansında %20 Human Albumin solüsyonu uygulandı. On randomize hastaya 6 ay süre ile her diyaliz seansının 1. saatinde 25 cc olmak üzere %20 human albumin uy¬gulandı. Diyaliz sırasındaki hipotansiyon ve kramp sıklığı ile tansiyon arteriyel değişimleri ve serum al¬bumin, total protein .kalsiyum değerlen prospektif ve retrospektif olarak 6 aylık periyotlar içinde incelendi. Sonuçları istatiksel olarak değerlendirildi. Her iki dö¬nem arasında çekilen sıvı.arter akım hızlan,memb-ran ve UF katsayıları ve serum kalsiyum değerleri arasında bir farklılık yoktu. Bu hastaların serum al¬bumin ortalamaları ilk altı ay için % 3.45 mg/dl iken human albumin uygulanan ikinci ayda %3.75 mg/dl .total protein içinse % 6.90 midi iken % 7.22 mg/dl oldu. İlk altı ayda hemodiyalize bağlı hipotansiyon sıklığı %20.47iken human albumin uygulanan ikinci altı ayda % 4.89 (p<0.01) ve kramp sıklığı % 24.14 iken % 6.32 (p<0.001) oldu. Human albumin uygulanan periyotta albumin minimal hipertansiyona (A.D.) yol açtı. Sonuçta her iki periyodu karşılaştırdığımızda serum albumin düzeyindeki artışa ve hemodiyalize bağlı hipotansiyon ve kramp sıklığının azaltılmasın¬da düşük doz human albumin uygulamasının hemo¬diyaliz hastalarında yararlı bir yaklaşım olduğu gö¬rülür.
Abstract (2. Language): 
Albumin is an important diagnostic and prognostic determinant as well as a useful therapeutic agent. One of the indications for albumin is to use it in hypoalbuminemia and hemodialysis associated shock, hypotension and cramps. We evaluate 20 % albumin solution in 10 randomized hemodialysis patients because of the albumin leakage in all dialysers and hemodialysis associated hypotension and cramps. The amount of albumin administered in the first hour of the session were 25 cc per each dialysis over a 6 month period. In this prospective and retrospective study we evaluate the incidence of hemodialysis asso¬ciated hypotension, cramps, blood pressure changes and serum albumin, total protein, calcium values in the 6 month period. The results were analyzed statistically. There was no difference in ultrafiltiation volumes, blood flow membrane types and UF coefficient values. The mean albumin concentrations in the non albumin treated period were 3.45 % mg/dl in albumin treated period. And also total protein concentrations changed from 6.90 % mg/dl to 4.22 % mg/dl (N.S.) In albumin treated period albumin induced miminal arterial hypertension (N.S.)Also in this albumin treated period the incidence of hypoten¬sion changed from 20.4 % to 4,89 % (p<0.01) and cramp incidence changed from 24.14 % to 6.32 % which were statistically significant (p<0.001) In conclusion when we compare the periods the in the serum albumin levels and reduction in the incidence of hemodialysis hypotension and cramps, low dosage of human albumin solution administration is an useful approach for the hemodialysis patients

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. JP Doweiko, DJ Nompleggi. Role of albumin in human physilogy and-psysiology.J of Paranteral and Enteral Nutrition. 1991; Vol:15(2) p207-ll.
2. BL Esttad, B J Gales.WD Rappaporrt.The use of albumin
in clinical pratice .Arch Intern Med. 1991; Vol: 151, p
901-11.
3. Subcommitee of the Victorian Drug Usage Advisory Committee.Human albumin solitions.Med J Aust(Aust-ralia) 1991; Vol: 154 (10) p:657-60.
4. M.Coroly. Criteria help guide albumin use.DUG criteria network. Drug utilization review. Ameri can Helth Con-sultans Inc. publication. Atlanta, 1991.
5.
L
C Vermuelen ve ark. Görüş birliği için Albumin, protein olmayan kolloid ve kristaloid çözeltilerinin kullanım için üniversite hastaneleri kılavuzu. İç Hastalıkları Arşivi. 1995; Vol: 155, p:373-379.
6. SO Kayaalp. Normal insan serum albumini.Rasyonel te¬davi yönünden tıbbi farmakoloji.Feryal yayınevi Anka¬ra. 1984; 5.baskı, s: 1506-7.
7. Mc.S.Ligayo.Experience with the use of human albumin in renal patients at the Keyatta National Hospital.East AfrMed J (Kenya). 1993; Vol:70 (1) p,l-17.
8. F. Jardin et al. Hemodialysis in septic patients improve¬ments in tolarence of gluid removal with concentral al¬bumin es the priming fluid. Critical Care Medicine 1982;
10(10)650-2.
9. LE.Vlasov et al. Correction of disorders of systemic he-modynamics and indices of the blood in patiens with chronic kidney failure hemo-dialysis.Trapevtichevkii
Arkhiv (Russian) 1989; 61(7): s.73-5.
10. B.Kirchbaum.The devline in serum albumin after con¬version to high efficiency dialysis. Artif Or gans (U.S.)
1994; Vol: 18 (10), p.729-35.
11.
R
G Marcus et al. Serum albumin: associaation and signi¬ficance in peritoneal dialysis.Adv Perit Dial(Canada). 1994;Vol:10,p.94-98.
12. TA Ikizler.et al.Albumin acid and albumin losses during
hemodialysis. Kidney Int (U.S.) 1994; Vol: 46 (3), p.
830-7.
13. GM Chertow et al.The association of intradialytic panen-teral nutrition administration with survival in hemodialy-
sis patients.Am J Kindey Dis (U.S.) 1994; Vol: 24(6), p.
912-20.
14. JD Kopple.Effect of nutrition mobidity and mortality in maintenance dialysis patients.Am J Kin dey Dis (U.S.)
1994; Vol:24(6).p:1002-9.
15. M Salomone et al. The value of albumin and chlolestrol blood levels as indicators of the risk of death in dialy-sis.Minerva Urol Nefrol (Italy). 1994; Vol:46(l), p. 37A1.
16. CP Capclli et al. Effect of intradialytic parental nutrition on mortality rates in ESRD care.Am J Kindey Dis
(U.S.). 1994; Vol:23(6),p: 808-16.
17. P Goldwasser et al. Predictors of motality in hemodialy-
sis patients.J Am Soc Nephrol (US). 1994; Vol 3(9),
1613-22.
18. Comorbid conditions and correlations with mortality risk among 3.399 incident hemodialysis patients. Am J Kin-dey Dis (U.S.). 1992; Vol: 20 (5 Suppl 2), p:32.
19. SR Acchiardo et al.Morbidity and motality in hemodi-alysis patients ASAIO Trans (U.S.).1990; Vol:36 (3), p: 148-51.
20. K Iseki et al. Serum albumin is a strong predictor of de¬ath chronic dialysis patients. Kindey In (U.S.). 1993;
Vol:44(l),p: 115-9.
21.
M
D Onuk ve ark.Çeşitli diyaliz yöntemlerinde protein kayıpları: X.Ulusal Böbrek hastalıkları, diyaliz ve Tx. kongresi özet kitabı: Syf:153-1993.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com