You are here

HEMODİYALİZ HASTALARI VE SAĞLIKLI BİREYLERDE SİGARA İÇMENİN KAN KURŞUN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Share
THE EFFECTS OF SMOKING ON THE BLOOD LEAD LEVELS IN THE HEMODIALYSIS PATIENTS AND HEALTHY SUBJECTS

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
84-89

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Sigara içiciliğinin, hemodiyalize (HD) giren kronik böbrekyetmezlikli (KBY) hastalarda ve sağlıklı bireylerde, kan kurşun düzeyleri (KKD) üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi HD Merkezinde,tedavileri sürdürülen 14ü erkek, 7'si kadın, 21 hasta ile 12'si erkek, 9'u kadın, 21 sağlıklı birey çalışma kapsamına alındı. Her iki gruptaki olguların, yaş, cins, yerleşim yeri ve sigara alışkanlığına göre KKD karşılaştırıldı. KKD, AAS (Unicam 929) ile bakıldı. HD hastalarının yaşları 18-67 arasında değişmekte olup, ortalama yaşları 46±15 iken; sağlıklı bireylerin, yaşları 21-70 arasında değişmekte olup, ortalama yaşları 44±17 idi. Sağlıklı grubun ortalama KKD (27.8±17.8 g/dl), HD hastalarından (15.1+14.8 g/dl) yüksekti (p<0.05). Kurşun intoksikasyonunu yansıtan 40 g/dl 'den yüksek değerler, HD hastalarının küçümsenmeyecek bir yüzdesinde, %9,5 'unda saptanırken; mesleksel ve çevresel risk için eşik değer olan 30 g/dlden yüksek değerler ise %14,3 oranında bulundu. HD hastalarında, kan kurşun düzeylerini etkileyen başlıca faktör sigara içmekti. Hem ağır sigara içicilerin, hem de günlük içicilerin KKD, diğer sigara grupları ve hiç içmeyenlerden belirgin olarak yüksekti (p<0.01). Sağlıklı grupta ise KKD'ne 1. Şehirde yaşamak, 2. Sigara içmek etki etmekteydi (p<0.05). Özellikle, ağır sigara içiciliği anlamlı derecede KKD 'ni arttırmaktaydı (p<0.05). Sonuç olarak; KBY, kan kurşun birikimini kolaylaştırmamaktadır. HD hastalarında ve sağlıklı bireylerde ağır sigara içiciliğinin, KKD' ni anlamlı derecede arttırdığı saptandı.
Abstract (2. Language): 
// was aimed to determine the effects of smoking on the blood lead levels in the patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis (HD) and healthy subjects. This descriptive study included 21 HD patients (14 male and 7 female) treated in HD Center, Medical Faculty of Dicle University and 21 healthy subjects (12 male and 9 female). The blood lead levels of both groups were analysed by age, gender, settlement and smoking status. Blood lead levels were measured by AAS (Unicam 929). Patients were ranged between 18-67years with a mean of 4615 years and healthy subjects were ranged between 21-70 years with a mean of 4417 years. Healthy subjects (2 7.8± 17.8 g/dl) had significantly higher mean blood lead levels than HD patients (15.114.8 g/dl) (p<0.05). A non-negligible percentage of the HD population (14.3%) had values over 30 micrograms/dl, the threshold for risk in occupational exposure, and 9.5% over 40 micrograms/dl, which reflects lead intoxication. The main factor affecting blood lead levels in HD patients was smoking. Both heavy smokers and daily smokers had significantly higher blood lead levels than other smoking and non-smoker groups (p<0.01). In healthy subjects, blood lead levels were affected by settlement (living in a big city) and smoking (p<0.05). Especially, heavy smoking leads up to increased blood lead levels (p<0.05). As a result, CRF have not facilitated lead accumulation in blood. It was determined that heavy smoking in both HD patients and healthy subjects has significantly increased blood lead levels.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. IPCS. Inorganic Lead. Environmental Health Criteria 165. WHO.. Geneva, 1995; 12-279.
2.
Topuzoğl
u İ, Orhun H. İş hekimliği ders notlan. 3. Baskı. Türk Tabipleri Birliği Yayını. Maya Matbaası. Ankara,
1993; 69-76. '
3.
Metinta
ş S, Sarıboyacı MA: Kurşun ve çocuk sağlığı. Sendrom 1995;5:68-71.
4.
Kocabıyı
k N: İzmir'de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda çalışan trafik polislerinde egzos kurşununa maruziyet. I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. İzmir, 1993; 4.
5. "WHO. Air quality guidelines for Europe. "WHO. Regional Office for Europe. Copenhagen, 1987; 200-209.
6. Andreoli TE. Cecil Essentials of Medicine. 3rd ed, Türkçesi. Çev. Ed: Tuzcu M. Yüce Reklam AŞ. İstanbul,
1995; 182-254.
7.
Arı
k N (Editör). Kronik Böbrek Yetmezliği. Nefroloji Seminerleri-4. Sanofı İlaç Firması Yayınları. 1997; 5¬118.
8. Lazarus MJ, Hakim RM. Medical aspect of hemodialysis.
The Kidney. 4th edition. (Eds) Brenner BM, Rector FC. W.B. Saunders Co. Philadelphia, 1991; 2223-2298.
9. Report of a WHO Expert Committee: Smoking control strategies in developing countries. Technical report series
695. WHO. Geneva, 1985.
10. Grzeszczak W, Zukowska-Szczechowska E, Galwas B, et al: Concentrations of lead in blood of patients with chronic renal failure. Pol Arch Med Wewn 1994; 91: 247-56.
11. Colleoni N, Arrigo G, Gandini E, Corigliano C, D'Amico G: Blood lead in haemodialysis patients. Am J Nephrol
1993; 13(3): 198-202.
12. Koster J, Erhardt A, Stoeppler M et al: Mobilizable lead in patients with chronic renal failure. European Journal
Clin Invest 1989; 19:2228-233.
13. Unicam AAS Methods Manuel, Issue 2. Cambridge,
1993; 1-4.
14.
Gündü
z T. Enstrümantal Analiz. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara, 1988.
15. Schonfeld DJ: New developments in pediatric lead, poisoning. Curr Opin Pediatr 1993 Oct;5(5):537-544.
16.
İlci
n E, Ertem M, Saka G ve ark.: D.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sigara içme ve bırakmaya ilişkin tutum ve davranışlar. III. Halk Sağlığı Günleri. Kayseri,
1993; 362-368.
17. Barata .ID, D'Haese PC, Pires C. et al: Low-dose (5
mg/kg) desferrioxamine treatment in acutely aluminium-intoxicated haemodialysis patients using two drug administration schedules. Nephrol-Dial-Transplant 1996;
11(1): 125-32.
18. Tobacco or health. A global status report. WHO. Geneva.
1997; 392-395.
19. Daniel K, Sedlis MH, Polk L, et al: Childhood lead poisoning, New York City, 1988. MMWR CDC Surveill Summ 1990; 39(4): 1-7.
20. WHO. Lead. Environmental Health Criteria 3. WHO. Geneva, 1977.
21. Gallieni M, Brancaccio D, Cozzolino M, Sabbioni E: Trace elements in renal failure: are they clinically important? (Editorial Comment). Nephrol Dial
Transplant 1996; 11: 1232-1235.
22. Ritz E, Mann J, Stoeppler M: Lead and kidney. Adv
Nephrol 1987; 16: 241-247.
23. Kessler M, Durand PY, Hestin D, et al: Elevated body lead burden from drinking water in end stage chronic renal failure. Nephrol Dial Transplant 1995; 10:1648¬1653.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com