You are here

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL INTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARI

Share
SELF-EFFICACY PERCEPTION OF PRESERVICE CLASS TEACHERS TO EDUCATIONAL INTERNET USAGE
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1079-1091

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları araştırılmıştır. Araştırma Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören 183 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak eğitsel internet kullanım öz yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Bağımsız gruplar t testi, Mann Whitney U testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, sınıf öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik algıları arasında cinsiyet ve kişisel bilgisayara sahip olma durumu açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bunun yanında sınıf öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz yeterlik algıları arasında öğrenim türü, internet kullanma süresi, öğrenim görülen sınıf ve internete bağlanma ortamına göre anlamlı fark bulunmuştur. Araştırma kapsamında ayrıca öğrenim düzeyinin arttıkça interneti eğitim amaçlı kullanmaya yönelik öz yeterlik inancının da arttığı gözlenmiştir. Öğretmenlerin teknolojiyi etkili kullanabilmeleri için öğretmen yetiştiren kurumlardaki bilgi ve iletişim teknolojileri temelli derslerin yeniden düzenlenmesi ve bu derslerde öğretmenlerin teknolojiyi öğretimde kullanmalarına olanak sağlayacak uygulamalı bir eğitim anlayışının oluşturulması önerilmektedir. Bunun yanında öğretmen yetiştiren kurumlardaki teknolojik altyapının iyileştirilmesinin de öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet becerilerinin gelişmesine, teknolojiye yönelik olumlu tutum kazanmalarına olanak sağlayacağı düşünülmektedir
Abstract (2. Language): 
In this research, self-efficacy of preservice class teachers to educational internet usage has been investigated. Research was made on 183 preservice teachers who study Primary School Teaching in Faculty of Education in Fırat University. In the research, self-efficacy scale of educational internet usage has been used as data collectiontool. In the conclusion of the research, independent samples t test, Mann Whitney U test and one-way analysis of variance were used. According to the research findings, there is no significant difference among the self-efficacy perceptions of preservice class teachers to educational internet usage in terms of sex or having a personal computer. Besides this, among the perceptions of self-efficacy of preservice class teachers, it has been found that there is a significant difference according to the type of education, the classroom, the duration of internet usage and the place in which they enter the internet. Under the research, it has also been observed that the self-efficacy perception to the usage of internet for learning increases accordingly with the level of education. In order for teachers to use technology efficiently, it is suggested that courses which are based on technology and knowledge to be reorganized and a practical understanding of education which will provide teachers use technology in teaching be formed. Besides, reformation of the technological basis in the institutions which raise teachers is thought to provide preservice teachers to get a positive attitude towards technology and help their computer and internet skills improve

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3313

REFERENCES

References: 

AKIN, M. ve BAŞTUĞ, A. (2005). Erzincan eğitim fakültesi ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin bilgisayar ve internet teknolojilerinden yararlanma düzeylerini belirlemeye yönelik bir ön araştırma. Erzincan Eğitim Fakültesi D ergisi, Cilt 7, Sayı 1, 47-58.
AKKOYUNLU, B. ve ORHAN, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (böte) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, Volume 2, Issue 3, Article 11, 86-93.
AKPINAR,
Y
. (2005). Bilgisayar Destekli Eğitimde Uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık
ASTON,
P.
, T. (1984). Teacher efficacy: a motivational paradigm for effective teacher education.
Journal of Teacher Education, 35 (5), 28-32.
AŞKAR, P. ve UMAY, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili özyeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
BAHAR, H. H., ULUDAĞ, E. ve KAPLAN, K. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet tutumlarının incelenmesi (Kars ili örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 67-83.
BANDURA, A.
(1977)
. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change.
Psychological Review, 84, 191-215.
BERKANT, H. G. ve TUNCER, M. (2010).
Öğretme
n adaylarının fen ve teknoloji öğretimi özyeterlik inançlarının ve öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II , 16-18 Mayıs 2010 - Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA
BERKANT, H. G. ve EFENDİOĞLU, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20 -22 Mayıs 2010, Elazığ, S.951-955.
BIKMAZ, H. F. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz yeterlilik inancı" ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:161. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/161/bikmaz.htm
BÜLBÜL, H. İ. (1997). Yeni bir eğitim ortamı olarak İnternet. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5, 21-28.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
CERİT, Y. (2010). Öğretmen ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması ve sınıf öğretmeni adaylarının öz-yeterlik inançları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6(1), 68-85.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/2 Spring 2012
1090
Murat TUNCER - Aytaç OZUT
POLAT, H. ve Güzel, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları. 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium, 22-24 Semptember 2011 Fırat University, Elazığ-TURKEY.
SARACALOĞLU, A. S. ve YENİCE, N. (2009). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik
inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram Ve Uygulama, 5
(2), 244-260.
SCHUNK, D. H. (2000). Learning theories. Prentice hall, Third edition.
SNYDER, C. R. ve LOPEZ, S. (2002). Handbook of positive psychology, Oxford University Press Us.
ŞAHİN, İ. (2009). Eğitsel internet kullanım öz-yeterliği inançları ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 461-471.
TARMAN, B. ve BAYTAK, A. (2011). Teknolojinin eğitimdeki yeni rolü: Sosyal bilgiler
öğretmen adaylarının bakış açıları. Gaziantep Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2),891-908.
TAŞPINAR, M. ve GÜMÜŞ, Ç. (2004). Öğrenmeyi öğrenme kapsamında internet kafelerin eğitsel bir araç olarak kullanımı. XIII. Eğitim Bilimleri Kurultayı., 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Malatya.
TUNCER, M. ve KAYSİ, F. (2011). Teknik altyapı, sunulan hizmet ve kullanıcı eğilimleri bakımından internet kafelerin değerlendirilmesi (İstanbul ve Elazığ Örneği). 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29
Nisan ANTALYA.
TUNCER, M., YILMAZ, Ö. ve TAN, Ç. (2011). İnternetin bilgi edinme kaynağı olarak bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium, 22-24 Semptember 2011 Fırat University, Elazığ-TURKEY.
TUNCER, M. ve TANAŞ, R. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Yıl 4, Sayı 6, 222-232.
USTA, E., BOZDOĞAN, A. E. ve YILDIRIM, K. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının internet
kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 209-222.
UŞUN, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
YALÇIN, F. A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı değişkenlere göre öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(3), 1046-1063.
YALÇINALP, S. ve AŞKAR, P. (2003). Öğrencilerin Bilgi Arama Amacıyla İnternet'i Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology,
Volume 2, Issue 4, 100-107.
YANPAR, T. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
YAYLACI, H. S. (2000). İnternet'te Eğitim. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, K. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
YENİLMEZ, K. TURGUT, M., ANAPA, P. ve ERSOY, M. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inançları. 5th
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/2 Spring 2012
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik....
1091
International Computer ve Instructional Technologies Symposium, 22-24 Septemder 2011 Fırat University, Elazığ-TURKEY.
Yİ, M.Y. ve
HWANG
, Y. (2003). Predicting the use of web -based information systems: self-efficacy, enjoyment, learning goal orientation and the technology acceptance model. International Journal of Human-Computer Studies, 59, 431- 449..

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com