You are here

OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞME SÜRECİNDE KÜLTÜR, DİN VE SİYASET İLİŞKİLERİ

Share
CULTURE, RELIGION AND POLITICS IN CONTEXT OF OTTOMAN-TURKISH MODERNISATION MOVEMENT
Author Name

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
354-369

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmamın amacı geç Osmanlı Devleti'nin Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde geçirdiği toplum, siyaset, kültür ve din alanlarındaki modernleşme ve sosyal değişim deneyimi açıklamayı ve böylece Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecini anlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Türk modernleşme sürecinin karakteri ve dine bakışı, eğitim sisteminin sekülerleşmesi ve dönemin entellektüellerinin yenileşme ve yeniden örgütlenmeye bakışları açıklanmaya çalışılacaktır.
Abstract (2. Language): 
This paper aims to explain the late Ottoman experiences with modernisation and social changes in the fields of society, politics, culture and religion in Tanzimat and Meşrutiyet periods in order to understand the modernisation process of the Republik. In this context, it would be tried to analyse of the steps and character of Turkish modernisation movements, its approaches of religion, secularisation of educational system and the different wiev-points.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.302

REFERENCES

References: 

ABİDULLAH Muhammed 1328 (1912). Islâh-i Medâris-i Kadime, İstanbul.
ADANIR Fikret 1988. "Zum Geschichtsbild der nationalen Erziehung in der Türkei [Türkiyede Milli Eğitimin Tarih Anlayışı]", Internationale Schulbuchforschung 10, hrsg. von Ernst Hinrichs, s. 7-40.
ADANIR Fikret 1997. "Der Zerfall des Osmanischen Reiches [Osmanlı Devletinin Yıkılması]", Das Ende der Weltreiche: von den Persern bis zur Sowjetunion [Perslerden Soyetler Birliğine Dünya İmparatorluklarının Sonu], hrsg. von Alexander Demant, München, s. 108-128.
AKÜNAL Dündar 1989. "Mehmet Akif'in Kızına Yazdığı Mektuplar", Tarih ve Toplum, Cilt 11, Sayı 61, s. 78-81.
BOSTANCI M. Naci 2005. "Yakın Tarihin Güzergâhındaki Kolektif Kimlikler" Türkiye Günlüğü, 80: 30-35, s. 31-32.
BUZPINAR Ş. Tufan 2007
"Celal Nuri's concepts of Westernization and religion", Middle Eastern Studies, Volume 43, Issue 2,
March 2007, 247-258.
ÇAYLAK Adem 2008. "Cumhuriyet'in cumhurla ya da üç ateşle imtihanı", Taraf
ÇETİNSAYA Gökhan 1999. "'Çıban başı Koparmamak': II. Abdülhamid rejimine yeniden bakış", Türkiye Günlüğü 58, s.54-63.
DAWLETSCHIN-LINDER Camilla 1992. "Die Rolle der europâischen Mâchte bei der Auflösung des Osmanischen Reiches [Avrupa Güçlerinin Osmanlı Devletinin Çözülmesindeki Rolleri]", Zeitschrift für Türkeistudien 2,
171-186.
ELMAS Nazım 2008. "Mehmet Akif'in Berlin, Necit ve Mısır
seyehatleri", Vefatının 71. yılında Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni: Mehmet Akif Dönemi ve Çevresi, Ankara, 140-147.
ENGELHARDT 1999. Tanzimat ve Türkiye, çev. Ali Reşad, İstanbul: Kaknüs yay.
FAROQHI Suraiya 1995. Kultur und Alltag im Osmanischen Reich. Vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, München.
GENCER Mustafa 2004. „1877-78 Osmanlı- Rus Harbi'nde Alman Basını'na göre; Plevne'den Berlin Konferansı'na Osmanlı Devleti" 1. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu. Bildiriler, Tokat, s. 245-262.
GÖÇEK Fatma Müge 1999. Burjuvazinin Yükselişi, İmparatorluğun Çöküşü. Osmanlı Batılılaşması ve Toplumsal Değişme, Ankara.
GÖKALP Ziya 2003. Türkçülüğün Esasları, Ankara: İlke yay. HANİOĞLU M. Şükrü 1982
"Die Genesis of Young Turk Revolution of 1908", Osmanlı Araştırmaları, 3. Cilt, İstanbul, s. 277-300.
HANİOĞLU M. Şükrü 1996. Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, İstanbul.
HANİOĞLU M. Şükrü1997
"Garbcılar : Their attitude toward Religion and Their Impact on the Offical Ideologie of the Turkish Republic", Studia Islamica, 86, s. 133-158.
HILLER Marlene P. 1985. Krisenregion Nahost. Russische Orientpolitik im Zeitalter des Imperialismus (1900-1914), Frankfurt a. M.[u.a.]
HUNTINGTON Samuel P. 1993.
"Medeniyetler Çatışması mı?" Çev. Mustafa Çalık, Türkiye Günlüğü, Yaz 1993, s. 33-46.
KADIOĞLU Ayşe 1995. "Milletini Arayan Devlet. Türk
Milliyetçiliğinin Açmazları", Türkiye Günlüğü, 33: 91-100.
KARPAT Kemal H. 2006. „Bir ortak yol bulmak gerek", Zaman.
KURT Cahit 1989. Die Türkei auf dem Weg in die Moderne, Bildung Politik und Wirtschaft vom Osmanischen Reich bis heute, Frankfurt a. M.
KUSHNER David 1979. Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908), Çev. Şevket Serdar Türet, Rekin ve Fahri Erdem. İstanbul: Kervan Yayınları.
KÜÇÜK Cevdet 1988. "Abdülhamid II.", Diyanet İslam
Ansiklopedisi, Bd. 1, İstanbul.
MARDİN Şerif 1992. Türkiye 'de Din ve Siyaset: Makaleler 3, 2. Basım, İstanbul.
MELINZ Gerhard 1994. "Vom osmanischen Mosaik zur türkischen Staatsnation. Aspekte der Nationalstaatsbildung und des Nationalismus im mittleren Osten [Osmanlı mozayiğinden
Türk Milli Devletine. Orta Doğuda Milliyetçilik ve Milli
Devletin Oluşumuna Bakışlar]", Nationalismus: Wege der Staatsbildung in der auBereuropâischen Welt, der. Ernst Bruckmüller, Wien, s. 51-75.
NEULEN Hans Werner 1990. Feldgrau in Jerusalem. Das Levantekorps des kaiserlichen Deutschland, Köln.
OBA Ali Engin 1995. Türk Milliyetçiliği'nin Doğuşu, Ankara.
SUGAR Peter F. 1964. "Turkey. Economic and Political Modernisation", Political Modernisation in Japan and Turkey. Der. Robert E. Ward/Dankwart A. Rustow. Princeton,s. 146-175.
TUNCER Hüseyin 1999. Türk Yurdu üzerine bir inceleme, Ankara: Kültür Bakanlığı yay. Mustafa GENCER
WORRINGER Renee 2004. "'Sick man of Europe' or 'Japan of the Near East?': Constructing Ottoman modernity in the Hamidian and Young Turk eras", International Journal Middle Eastern Studies, 36, s. 207-230.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com