You are here

GÜLTEN DAYIOĞLU'NUN YURDUMU ÖZLEDİM ROMANINDA DIŞ GÖÇ SORUNUNUN ÇOCUK BOYUTU

Share
CHILD PERSPECTIVE OF THE IMMIGRATION PROBLEM IN GÜLTEN DAYIOĞLU'S YURDUMU ÖZLEDİM
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
457-479

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
1961 yılında Federal Almanya ile imzalanan "İş Gücü Alımı Anlaşması", Türkiye'den Federal Almanya'ya göçü ve beraberinde yaşanan bir dizi sorunu ülkemizin gündemine taşır. Toplumun bir parçası olan yazarlarımız da doğal olarak yaşanan sorunlara kayıtsız kalmazlar. Yaşanan sorunları eserlerinde değişik boyutlarıyla ele alarak değerlendirirler. Bu yazarlardan biri de Gülten Dayıoğlu'dur. Yazar "gidenler, kalanlar, dönenler" boyutlarıyla dış göç sorununa eserlerinde dikkat çeker, verdiği çarpıcı ve canlı örneklerle edebiyatımızda önemli bir yer edinir. Geride Kalanlar ve Geriye Dönenler eserleriyle dış göç sorununa parmak basan, bu sorunları; konut, eğitim, parçalanmış aile, çocuk-gençlik, çalışma koşullarının ağırlığı, küçümsenme, vatana duyulan özlem boyutlarıyla ele alıp değerlendiren yazar, Yurdumu Özledim romanında dış göç sorununun çocuk boyutuna dikkatleri çeker. Bu romanda; ailesiyle birlikte Almanya'ya giden, oradaki çevreye, okula uyum sağlamada zorlanan, yeterince bilmediği bir dil ile eğitim görmenin sıkıntılarını yaşayan, Alman öğretmen ve öğrencilerin ayırımcı tavırlarıyla karşı karşıya kalan, iki kültür arasında sıkışan, yaşadığı olumsuzluklardan dolayı okuldan uzaklaşan ve her geçen gün biraz daha "yurdunu özleyen" Atıl şahsında dış göç sorununun çocuk boyutu bütün gerçekliğiyle gözler önüne serilmeye çalışılır. Bu makalede; Batı Almanya'ya dış göç sorununun tarihsel gelişimi, Atıl'ın Almanya serüveni, karşılaştığı sorunlar, üzüntüleri, sevinçleri, özlemleri romandan yapılan çarpıcı alıntılarla desteklenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Abstract (2. Language): 
The "Foreign Workforce Aquisition Agreement" signed with the FR of Germany in 1961 unleashed a wave of emigration from Turkey to FR of Gemany and carried a host of related issues into our country's agenda. Turkish contemporary writers as part of the society could not remain indifferent and have analyzed these issues from different perspectives in their works. One of these contemporary authors is Gulten Dayioglu. She focuses on emigration issues in her works with its dimensions of "the ones who leave", "the remaining ones" and "the ones who return" and she has a distinguished place in our literature with her works filled with striking examples concerning emigration. She examines the emigration issues in her works "The remaining ones and the ones who return" from the perspectives of living quarters, education, divided families, youth-childhood, working conditions, disparagement, and homesickness. In her novel titled "Yurdumu Özledim" Gulten Dayioglu exposes the children's perspective of the emigration issue as she attempts to analyze the childrens' perspective of emigration problems through her character "Atil" 's viewpoint. Atil is a child of an immigrant family with serious adaptation difficulties and he becomes growingly homesick and eventually a school drop-out as a result of an environment of racism and exclusion created by his German friends and teachers. In the article "Chıld perspectıve of the ımmıgratıon problem in Gülten Dayıoğlu's Yurdumu Özledim" the author attempts to analyze the history of Turkish emigration to FR of Germany, and Atil's journey in Germany with the problems he faced, his moments of joy and sorrow, his aspirations through several striking quotations and references to the novel.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.513

REFERENCES

References: 

ABALI Ünal, Almanya'daki Eğitimciler İçin Öğretmen El Kitabı, MEB., Ankara 2000.
AKKAYA Burcu, (2006). Almanya'daki Türk Medyası ve Türk Medyasının Türk Göçmenlerin Kültürel Yapısına ve Entegrasyon Çabalarına Etkisi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
ARSLAN Mehmet, "Almanya'daki Türk İşçi Çocuklarının Eğitim Sorunları" Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.
21:2 (2006), s. 233-245.
CEYLAN Dursun, "Rheine'daki Türk Göçü Kesitleriyle Almanya'daki Türk Göçü", Die TürkischeEinwenderung in Rheine,
(1998),
s.17-39
.
ÇILGIN SINAR Alev, "Çağını Anlatan Bir Çocuk Edebiyatçısı: Gülten Dayıoğlu", Uludağ üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 6:8 (2005), s. 35-46.
DAYIOĞLU Gülten, Yurdumu Özledim, Akdeniz Yayıncılık,
İstanbul 2007.
DAYIOĞLU Gülten, Gülten Dayıoğlu,
http
: //www.gultendayioglu.com/
bookdetay.asp?bid=92, (SGT: 13.07.2008).
Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı Teşkilatımız ve Dışişleri Bakanlığı http: //www .csgb. gov.tr/image s/articles/editor/yurtdısındaki vatandaşlarımızla ilgili sayısal bilgiler.doc, (ET: 30.07.2008).
GİTMEZ, Ali Sait, Yurtdışına işçi Göçü ve Geri Dönüşler, Alan Yayınları, 1979 (a ).
GİTMEZ, Ali Sait, Dış Göç Öyküsü, Maya Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara 1979 (b).
HATUNOĞLU,Y.Bedri, (2002). Hollanda'da Türk Sivil Örgütlenmesi ve Türkevi Örneği. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya.
KARUL, Orhan, Değişen Avrupa ve Göçmen Türkler Gurbetçiler,
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1990.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/ 7 Fall 2008
478 Emine KOLAÇ
KARTAL, Bilhan Doyuran, Batı Avrupa'da Türk Dış Göç Sürecinin Güncel Boyutları. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2006.
KAVCAR Cahit, "Gülten Dayıoğlu ve Dış Göç Edebiyatı", Roman Kahramanı Fadiş'in Doğumunun 30. Yılında Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını Ulusal Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2001, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 2001, s. 101-107.
KOCADORU, Yüksel, "Gülten Dayıoğlu'nun "Yurdumu Özledim" Adlı Eserinde Almanya ve Alman İmajı", Roman Kahramanı Fadiş'in Doğumunun 30. Yılında Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını Ulusal Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2001, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 2001, s. 45-52.
KÖKSAL Sema, Refah Toplumunda Getto ve Türkler, Teknoğrafik Matbaacılık, İstanbul 1986.
MARTİN P.L, Bitmeyen Öykü: Batı Avrupa'ya Türk İşçi Göçü-Özellikle Federal Alman Cumhuriyeti'ne, Ankara Uluslararası Çalışma Bürosu, Ankara 1991.
NARLI Mehmet, "Almanya'ya Göçün Türk Romanına Yansıması",
Hece Roman Özel Sayısı, S. 6 (2002), s. 388-396.
ONULDURAN E. ve RENSELAAR Vatı, H. "Uluslararası İlişkiler, Hukuksal ve Siyasal Boyutlar", Göç ve Gelişme, (Abadan -Unat vd.), Ankara 1975, s. 28-47.
ÖZDEMİR Yücel. Almanya'ya Göç, 3 Kasım 2007.
http
: //www. evrensel.de/index.php ?news=2733 , (SGT:13. 11.2007).
ÖZTÜRK Ali Osman, Alamanya Türküleri, Türk Göçmen Edebiyatının Sözlü/Öncü Kolu, Kültür Bakanlığı Yayınları: 2717, Yayımlar Dairesi Başkanlığı Kültür Eserleri
Dizisi 322, Ankara 2001.
TAM Vakfı, KPMG Analizi, Almanya ve Avrupa'daki Türk Kökenli Girişimciler ATİAD, Essen 2000.
TAM Vakfı, F. Almanya'daki Türk Toplumu'nun Ekonomik Gücü İle İlgili Son Veriler Essen Üniversitesi, Şubat 2003.
TAŞDELEN Musa, Avrupa'da Yeni Kuşak Türk Gençliği, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya 2000.
TODD Emmanuel,
L
e Destins Des İmmigres, Seuil, Paris 1994.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/ 7 Fall 2008
Gülten Dayıoğlu'nun Yurdumu ... 479
TURAN Kadir, Almanya'da Türk Olmak, T.C. Başbakanlık Aile
Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları: 103, Ankara 1997. YILDIZ Şerife, "Almanya'daki Türklerde Sosyal Yaşam, Dil, Kültür
ve Edebiyatla İlgili Gelişmeler", Milli Folklor, 9,17, s. 10¬26, 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com