You are here

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEN OSMANLI TÜRKÇESİNE DUDAK UYUMU VE ÜNSÜZ UYUMU

Share
THE CONSONANT AND LABIAL HARMONY THROUGHOUT OLD ANATOLIAN TURKISH AND OTTOMAN TURKISH
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
991-1012

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Türkiye Türkçesi üzerine yazılan dil bilgisi kitaplarında "dudak uyumu" ve "ünsüz uyumu" üzerine verilen bilgiler, Eski Anadolu Türkçesinde bu uyumların ya hiç görülmediği ya da eskiden var olan uyumların bu dönemde bozulduğu yönünde olup Osmanlı Türkçesinin son dönemlerinde dudak uyumunun ve ünsüz uyumunun ortaya çıktığı şeklindedir. Oysa, son yıllarda yapılan araştırmalar bu genel kabulün aksine örneklerin de sıkça bulunduğunu göstermektedir. Biz, bu makalede, aslında Eski Anadolu Türkçesi içinde de bu uyumların izlerinin var olduğunu, gerek Türkler tarafından yazılmış metinlerden gerek batılılar tarafından yazılmış transkripsiyon metinlerinden hareketle ortaya koymaya çalıştık. Bu ve benzeri ses bilgisi konuları üzerinde yapılan araştırmaların artmasının tarihî dil bilgisi çalışmalarına da fayda sağlayacağı açıktır.
Abstract (2. Language): 
Once the information given on consonant and labial harmony in Turkish grammar text books written on Turkey Turkish is examined, it is believed that this harmony which existed in the past has never been observed or deformed but this harmony appeared during last period of Ottoman Turkish. The researches conducted lately have shown that true examples of harmony of consonant and labial existed during last period of Ottoman Turkish. In this article, it has been argued that tracks of this harmony existed in Old Anatolian Turkish and in the texts written by Turks. It is strongly believed that growing number of researches on phonetics and such kind of subjects would contribute studies on Turkish grammar.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.713

REFERENCES

References: 

AKKUŞ, Muzaffer ( 1995), Kitâb-ı Ğunya, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 592
ATALAY, Besim (1946), Bergamalı Kadrî, Müyessiret-ül-Ulûm (Muyassıratu'l-Ulûm), Ankara: TDK Yayınları
BANGUOĞLU, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, 3. baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 528
DEVELİ, Hayati (1995), Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17.
Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 622
DEVELİ, Hayati (1998), XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair Risâle-i Garîbe, İstanbul: Kitabevi
DUMAN, Musa (1995), Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17.
Yüzyılda Ses Değişmeleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 616
ERASLAN, Kemal (1980), Eski Türkçede İsim-Fiiller, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 2731
ERCILASUN, Ahmet B. (2007), "Osmanlı Türkçesi", Makaleler Dil-Destan-Tarih-Edebiyat, Akçağ Yayınları: 860, s. 234-246
ERGİN, Muharrem (1980), Türk Dil Bilgisi, 5. baskı, İstanbul:
Boğaziçi Yayınları
ERSOYLU, Halil (2001), Lokmanî Dede, Menâkıb-ı Mevlânâ, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 783
GABAİN, A. von (1988), Eski Türkçenin Grameri (çev. Mehmet Akalın), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 532
GÖKÇE, Aziz (2002), Osmanlı Türkçesi Metinlerine Dil ve İmlâ (XVI., XVII. ve XVIII. Yüzyıl), yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
GÜLSEVİN, Gürer (1997), Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 673
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring 2009
1012
Aziz
GÖKÇ
E
GÜLSEVİN, Gürer - Boz, Erdoğan (2004), Eski Anadolu Türkçesi,
Ankara: Gazi Kitabevi
HACIEMINOĞLU, Necmettin (1996), Karahanlı Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 638
KARAHAN, Leylâ (1994), Erzurumlu Darîr Kıssa-i Yûsuf, Ankara: TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI: 564
KORKMAZ, Zeynep (1973), Şadru'd-din Şeyhoğlu, Marzubân-nâme Tercümesi, İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, Ankara:
A.Ü. D.T.C.F. Yayınları: 219
KORKMAZ, Zeynep (1995), Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Birinci Cilt, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 629
KORKMAZ, Zeynep (2003), Gramer Terimleri Sözlüğü, 2. baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 575
MANSUROĞLU, Mecdut (1956), Ahmed Fakih Çarhname, İstanbul:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 684
MAZIOĞLU, Hasibe (1974), AhmedFakih, KitâbuEvsâfıMesâcidi'ş-Şerıfe, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 399
OLCAY, Selâhattin (1965), Ebu 'l-Leyş Semerkandi Tezkiretü 'l-Evliyâ Tercümesi İnceleme-Metin-İndeks, Ankara: A.Ü. D.T.C.F. Yayınları: 162
ÖZKAN, Mustafa (1993), Mahmûd b. Kâdî-i Manyâs Gülistan Tercümesi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 562
Türk Dil Kurumu (1972), Dîvânu Lugâti't-Türk Dizini, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 368
TEKIN, Talat (2000), Orhon Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 9
TIMURTAŞ, Faruk K. (1981), Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl, Gramer-Metin-Sözlük, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2157
TIMURTAŞ, Faruk K. (1983), Tarihî Türkiye Türkçesi Araştırmaları III, Osmanlı Türkçesi Grameri, Eski Yazı ve İmlâ Arapça-Farsça- Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2258
YÜCEL, Yaşar (1980), Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler II Kitâbu Mesâlihi'l-Müslimîn ve Menâfi'i'l-Müminîn, Ankara:
A.Ü. D.T.C.F. Yayınları: 292

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com