You are here

KIBRIS AĞZI ÜZERİNE HAZIRLANAN SÖZLÜKLER VE BU SÖZLÜKLERDEKİ YÖNTEM SORUNLARI

Share
ON THE TURKISH CYPRIOT DIALECTS DICTIONARIES AND PROBLEMS OF THIS GLOSSARY METHODS IN
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
481-504

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Kıbrıs Türk ağzı sözlükleri tanıtılmıştır. Ayrıca bu sözlüklerdeki yöntem yanlışları belirlenmiştir.
Abstract (2. Language): 
In this study, the Turkish Cypriot dialect dictionaries were introduced. Moreover, methods have been identified incorrectly.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.815

REFERENCES

References: 

AKSOY, Ömer Asım (1976), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II, Ankara: TDK Yay. BOZ, Erdoğan (2006), “Sözlük ve Sözlükçülük Sorunu” Türkçenin Çağdaş Sorunları, s. 1-44. DEMĠR ,Nurettin (1999), “Ağız Sözlükçülüğü” Kebikeç: s. 67-75. EREN, Hasan (1963), “Kıbrıs‟ta Türkler ve Türk Dili”, Onuncu Türk Dili Kurultayı Bildirileri, s. 37-50. EREN, Hasan (1971), “Kıbrıs Ağzının Kökeni”, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü = Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi Türk Heyeti Tebliğleri, seri I, sayı A2, s. 347-359. GÖKÇEOĞLU, Mustafa (1991), Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, LefkoĢa: Galeri Kültür Yayınları. GÖKÇEOĞLU, Mustafa (1997), Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, LefkoĢa: Galeri Kültür Yayınları.
504 Gürkan GÜMÜŞATAM
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/4 Summer 2009
GÖKÇEOĞLU, Mustafa (2004), Kıbrıs Türk İkilemeleri ve Ses Yansımaları Sözlüğü, LefkoĢa: Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Yayınları.
GÖKÇEOĞLU, Mustafa (2007), Kıbrıs Türk Takmaadlar ve Ünvanlar Sözlüğü, LefkoĢa: Gökçeoğlu Yayınları.
GÜMÜġATAM, Gürkan (2006), Yapı ve Anlam Açısından Kıbrıs Türk Ağzındaki Deyimler, DAÜ, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve AraĢtırma Enstitüsü, Gâzimağusa (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi).
HAKERĠ, Bener Hakkı (2003), Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü, Gâzimağusa: Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini AraĢtırma ve Yazın Vakfı Yayını.
KABATAġ, Orhan (2007), Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü, LefkoĢa: Öncü Basımevi.
KOCAMAN, Ahmet (1998), “Dilbilim, Sözlük, Sözlükçülük” Kebikeç, s. 111-114.
OSAM, Necdet ve KELEPĠR Meltem ( 2006), “Bibliography of studies on Turkish Cypriot dialect”, International Journal of the Sociology of Language, s.107-117.
TDK (1993), Derleme Sözlüğü, Ankara: TDK Yay.
TDK (2005), Türkçe Sözlük, Ankara:TDK Yay.
TDK, Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, http://tdkterim.gov.tr/ttas/?kategori=derlay&kelime=karnapa (ET: 28.07.2009)
USTA, Halil Ġbrahim (2007), “Türkçe Sözlük Hazırlamada Yöntem Sorunları” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, c. 46, sayı 1, s. 223-242.
YILDIZ, Osman (2007) ,“Isparta Ağzından Derleme Sözlüğü‟ne Katkılar”, Turkish Studies - Türkoloji Araştırmaları,V.2, s.790-800.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com