You are here

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE İSİMDEN FİİL YAPAN -lA EKİ VE İŞLEVLERİ

Share
SUFFIX –lA WHICH MAKES VERB FROM NOUN IN TURKOMAN TURKISH
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
949-994

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
-lA eki, tüm Türk Dili alanında kullanılan en iĢlek ek olma özelliğiyle diğer eklerden farklı bir yere sahiptir. Türkmen Türkçesinde de -lA ekiyle ve bu ekin geniĢlemiĢ Ģekilleriyle türetilmiĢ 1000‟den fazla fiil bulunmaktadır. Bu çalıĢmada -lA ekiyle türetilmiĢ bütün fiiller Türkmen Türkçesinin en kapsamlı sözlüğü olan Türkmen Diliniñ Sözlügi taranarak belirlenmiĢ ve bu fiiller, iĢlevlerine göre tasnif edilmiĢtir.
Abstract (2. Language): 
In the field of all Turkish languages suffix -lA takes different place from other suffixes because of it‟s frequent use. There are more than 1000 verbs which derived by suffix –lA and its enlarged patterns in Turkoman Turkish too. In this study, all verbs which derived by suffix –lA determined by scanning the most comprehensive dictionary of Turkoman Turkish “Türkmen Dilinin Sözlügi” and all these verbs classified in respect of their functions.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.985

REFERENCES

References: 

ABDURAHMANOV F. A., ġOABDURAHMANOV ġ. ġ., HOCĠYEV A.P., Uzbek Tili Grammatikası I, Özbekistan SSR Fan NeĢriyatı, TaĢkent 1975. ALTAYLI Seyfettin, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü I- II, MEB Yay., Ġstanbul 1994. AZIMOV P. vd. , Häzirki Zaman Türkmen Dili, Aşgabat, 1960. BAYLIYEV H., Saylanan İşler, Ilım NeĢriyatı, AĢgabat 1981. BANGUOĞLU Tahsin, Türkçenin Grameri, TDK Yay, 6. bsk., Ankara 2000. BUDAGOVA Z. Ġ.,”Fä‟lin GuruluĢça Növleri”, (Ed. Z. Budagova), Muasir Azärbaycan Dili II, Elm Neşriyatı, C. II, Bakı 1980. ÇARIYAROV B.,”ĠĢlikleriñ YasalıĢı”, (Ed. M. Söyegov), Türkmen Diliniñ Grammatikası- Morfologiya, Ruh NeĢriyatı, AĢgabat 1999 ÇENGEL KASAPOĞLU Hülya, Kırgız Türkçesi Grameri Ses ve Şekil bilgisi, Akçay Yay., Ankara, 2005. DENY Jean, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), Çev. Ali Ulvi Elöve, Maarif Matbaası, Ġstanbul 1941. DOĞAN KOÇ K.; BAYNĠYAZOV A. (Red.), Kazak Türkçesi Grameri, Gazi Kitabevi, Ankara 2004. ERCĠLASUN, Ahmet B. (Ed.), Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ Yay., Ankara 2007. ERGĠN Muharrem, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay, Ġstanbul 1994. GABAĠN A. Von, Eski Türkçenin Grameri, Çev. Mehmet Akalın, TDK Yay., 2. bsk., Ankara 1995.HAMZAYEV M. vd, Türkmen Diliniñ Sözlügi, T.I.A. Dil Bilim Ġnstitutı. AĢkabat 1962. HATĠBOĞLU Vecihe, Türkçenin Ekleri, TDK Yay., 2. bsk., Ankara 1981. KONONOV A. N., Grammatika Sovremennogo Turetskogo Literaturnogo Yazıka, Multilingual Yay., Ġstanbul 2001. KORKMAZ Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003. ÖZKAN Nevzat, Gagavuz Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara 1996. ÖZTÜRK Rıdvan, Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, TDK Yay, Ankara 1997 ġÇERBĠNĠN V.G., Rusça-Türkçe Sözlük, Ruskiy Yazık, Moskova 1989. TEKĠN Talat vd., Türkmence-Türkçe Sözlük, Simurg Yayınları. Ankara 1995. UYGUR Sinan,”+lA Ekinin İşlevleri Üzerine Bir Deneme”, Türk Dili, C: XC, S: 646, Ankara Ekim- 2005.
http://tdkterim.gov.tr/bts/, 2009.
http://tdkterim.gov.tr/dlt/sozluk, 13.11.2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com