You are here

İSTİKLAL MARŞI’NIN NOKTALAMASI

Share
ON THE PUNCTUATION OF THE İSTİKLAL MARŞI (THE INDEPENDENCE MARCH) (THE TURKISH NATIONAL ANTHEM)
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
763-789

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, İstiklal Marşı içinde noktalama işaretlerinin kullanılış mantığını çözmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, şairin tercih ettiği işaretlerin, anlama katkısı, söyleyişe etkisi; yerinde veya yanlış kullanılışı üzerinde durulmuştur. Metnin noktalanması okuyuşa, anlama veya seslendirişe göre değişir mi, değişmez mi sorularına cevap aranmıştır. Çalışmada betimleyici araştırma yöntemi uygulanmış, metinde şairin kullandığı noktalama işaretlerinin mantığı çözülmeye çalışılmıştır. Şairin noktalamasıyla Hasan Eren tarafından yapılan değişiklikler karşılaştırılmış; işaretlerin anlama göre mi okuyuşa göre mi konduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuçta şairin noktalama işaretlerini daha çok anlama göre koyduğu tespit edilmiştir.
Abstract (2. Language): 
This study aims to analysis the linguistics of Punctuation of "The İstiklal Marşı" (The Independence March) that is the Turkish National Anthem. In this work, it's emphasized that all punctuation marks which were used in the anthem text by its Poet, contribute the meaning of text, or affect on style of speaking; besides, suitable or wrongly usages. In this work, it's tried to answer some questions that's are about the usages of punctuation marks in this text: The punctuation of thistext whether to be altered or not by considering the meaning, or style of speaking, also intonation. In this work it's used the descriptive method, and it's tried to analysis the linguistics of The Poet's usages of punctuations in this text. It is tried to be ascertained that the Poet's punctuation marks and alterations which were made by Hasan EREN, are compared; and which one of this was used for meaning or intonation, and who is used what for? As a result of the analysis it can be said that the punctuation marks were used by The Poet for meaning more than intonation.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1466

REFERENCES

References: 

ATASOY, Faysal Okan (2010). Türkçede Noktalama. İstanbul: Özel Kitaplar.
BİLGİN, Azmi (2007). "İstiklal Marşı ve Üzerine Yapılan Çalışmalar", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (2007), C. XXXVII, İstanbul 2009,
s. 22-34.
BİRGÜL, Cahide (2003). Aklın Yolu Bindir Talat S. Halman Kitabı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 521 s.
ÇETİN, Engin (2008). On Üçüncü Yüzyıl Öncesi Türkçesinde Soru.
Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi (Basılmamış). XXIII+407 s.
DİZDAROĞLU, Hikmet (1976). Tümcebilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 521 s.
DÜZDAĞ, Ertuğrul (1987a). "İstiklâl Marşı", Mehmet Âkif Ersoy Safahat içinde. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları. s. 485-486. DÜZDAĞ, Ertuğrul (1987b). "İstiklâl Marşı", Mehmet Âkif Ersoy
Safahat Edisyon Kritik içinde. İstanbul: Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınları. s. 441 -442.
EDİSKUN, Haydar (1996). Türk Dilbilgisi Sesbilgisi-Biçimbilgisi-Cümlebilgisi: İstanbul: Remzi Kitabevi. 407 s.
EREN, Hasan (1986). "İstiklâl Marşı Üzerine" Türk Dili, c. 51, sy.
420, Ankara, TDK yayınları, s. 492-498.
ERSOY, Mehmet Akif (1986). "İstiklâl Marşı" Türk Dili, Aralık
1986 S 420, C LI. s. 1-2. Ankara: Türk Dil Kurumu
Yayınları.
ERSOY, Mehmed Akif (1928). Safahat -Altıncı Kitâb- Âsım: İstanbul 1347 (1928), 139 s.: Gündoğdu Matbaası. (İkinci tab'ı.)
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/3 Summer 2010
İstiklal Marşının Noktalaması 789
GENCAN, Tahir Nejat (2001). Dilbilgisi. Ankara: Ayraç Yayınevi.
GÖKŞEN, Enver Naci, (1967). "Noktalama İşaretlerinin Dünü Bugünü". Dil Bilgisi Sorunları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, s. 105-113.
GÖNÜLAL, İsmet (1961). Noktalama: Ankara: Dün Bugün Yayınevi
194+105 s.
HALL, Nigel (1996). "Learning About Punctuation: An Introduction and Overview" Learning about Punctuation içinde. (Editörler: Anne Robinson - Nigel Hall), Portsmouth: Heinemann.
KEFELİ, Emel (2006). "Oruç Aruoba'da Bir Üslup Özelliği Olarak Noktalama İşaretleri": M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Pegem A Yayıncılık Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyiş Bilim Sempozyumu (24-25 Haziran 2005) Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları, Cilt II, s. 569-574.
KUTLU, Mustafa (2007). Kapıları Açmak. İstanbul: Dergâh Yayınları, 182 s.
MANGUEL, Alberto (2002). Okumanın Tarihi. (Çeviren: Füsun Elioğlu), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
ONAN, Bilginer (2006). "Ses Olgusunun Denetlenebilirliği Bağlamında Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Etkili Olduğu Düşünülen Fonolojik Yönlendiriciler: Noktalama İşaretleri" Türklük Bilimi Araştırmaları, Güz 2006, Sayı 20,
s. 141-163.
SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati (1955). Abdürrezzak Efendi. İstanbul: Türk Sanatı Yayınları. 79 s.
TOSUNER, Necati (2005). Bana Sen Söyle. İstanbul: Neden Kitap,
469 s.
ÜSTÜNOVA, Kerime (1998). "Cümle Çözümlemelerinde Yüzey
Yapı - Derin Yapı İlişkileri", Türk Dili. Kasım 1998, C:
1998/II, S 563, s. 398-406. ÜSTÜNOVA, Kerime (2004). "Soru ve Cevap Cümlelerinin
Çözümü", Zeynep Korkmaz Armağanı içinde. Ankara: TDK
Yayınları, 425-433.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com