You are here

OYUN-KURMACA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA LE ROMANI

Share
THE NOVEL “LE” IN PLAY-FICTION RELATIONSHIP CONTEXT
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
389-407

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Türk edebiyatında postmodern roman örnekleri, 1990’lı yıllarda verilmeye başlanır. Kurguyu önemseyen postmodern edebiyat; üstkurmaca, metinlerarasılık, çoğulculuk, polisiye gerilim, ironi, pastiş, parodi gibi özellikleri öne çıkarır. Postmodernizmin benimsediği özelliklerden biri de “oyun-oyunsuluk” kavramıdır. Eserlerinde okurla arasındaki mesafeyi kaldırmak, okuru metnin yaratım sürecine dâhil etmek ve onu eğlendirmek isteyen yazar, hem kurgu hem içerik düzleminde oyundan yararlanır. Türk edebiyatında oyun-kurgu ilişkisine yer veren romanlardan biri de M. Sadık Aslankara’nın Le adını taşıyan romanıdır. Bu yazıda yer yer postmodern tekniklerden de yararlanan Le romanı, oyun-kurgu ilişkisi çerçevesinde incelenecektir.
Abstract (2. Language): 
Postmodern novel examples in Turkish literature were given in 1990s. Post modern literature, which gives importance to fiction, put forward such characteristics as superior fiction, intertextuality, pluralism, detective tension, irony, pastiche, parody etc. One of characteristics that postmodernism adopts takes shape around “playplayishness” concepts. Author, who wants to remove distances with reader; to include reader in creation process of text and to entertain reader, benefits from the play both in fiction and content platform. One of the novels which gives place to play-fiction relationship in Turkish literature is Sadık Aslankara’s novel called Le. In this article, the novel Le will be examined in the framework of play-fiction relationship.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2450

REFERENCES

References: 

ASLANKARA M. Sadık, Le, Can Yayınları, Ġstanbul 2010.
BĠLGE Mine HoĢcan, “M. Sadık Aslankara ile SöyleĢi”, Öykü Teknesi, S.16, Temmuz 2010, 7-
13.
DEMĠREL ġener, “„Türk ġiirinde Erguvan‟ Üzerine Bir Deneme”,
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/sener_de
mirel_erguvan_deneme.pdf, s.1-13.
ECEVĠT Yıldız, Orhan Pamuk’u Okumak, Gerçek Yayınevi, Ġstanbul 1996.
ECEVĠT Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 2001.
EMRE Ġsmet, Postmodernizm ve Edebiyat, Anı Yayıncılık, Ankara 2004.
FEATHERSTONE Mike, Postmodernizm Ve Tüketim Kültürü, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı
Yayınları, Ġstanbul 1996.
55 S. Aslankara, A.g.e., s.185-186, 188.
Oyun-Kurmaca İlişkisi Bağlamında Le Romanı 407
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 6/4 Fall 2011
KIZILER Funda, Moderniteden Postmoderniteye Kavramsal Bir Yolculuk, Salkımsöğüt
Yayınları, Konya 2006.
KOÇYĠĞĠT, Sinan, Mehmet Nur Tuğluk, Mehmet Kök, “Çocuğun GeliĢim Sürecinde Eğitsel Bir
Etkinlik Olarak Oyun”, e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/kkefd/article/viewFile/4181/4005
KÜÇÜK Mehmet, “Postmodernin Modern Karakteri ya da DönemleĢtirmenin Ġronisi”, Modernite
Versus Postmodernite, Vadi Yayınları, Ankara 1994, s.199-226.
SAZYEK Hakan, “Türk Romanında Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler”, Hece Türk
Romanı Özel Sayısı, S.65/66/67, Mayıs/Haziran/Temmuz 2002, s.493-509.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com