You are here

GAZAVATNAMELER ÜZERİN E YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Share
A BIBLIOGRAPHIC STUDY ON WORKS ABOUT GAZAVATNAMES
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
997-1022

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Genel anlamda, düşmana karşı yapılan savaşların ve akınların tasvir edildiği eserlere gazavâtnâme denilmektedir. Bu tür eserler belli bir döneme ait olayları ayrıntılı bir şekilde anlattıklarından tarih araştırmacıları için de önemli bir kaynaktır. Gazavâtnâmeler, savaşları ve olayları bütün ayrıntılarıyla ve heyecan uyandıracak biçimde anlatırlar. Bu bibliyografya denemesinde araştırmacılara katkı sağlamak düşüncesi ile gazavâtnâmelerle ilgili yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Çalışmalar; kitaplar, tezler, makaleler ve sempozyum bildirileri isimli başlıklar altında alfabetik şekilde sıralanmıştır.
Abstract (2. Language): 
In general, works depicting the wars and raids against the enemy are called gazhas chronicles (gazavâtnâme). This kind of works are great important sources for history researches as they elucidate some events of specific periods in details. Gazavâtnâmes discourse the wars and incidents in details and in an exciting way. In this bibliographic study, works on gazavâtnâmes are dealt with the idea to contribute to the researchers. Works are ranged in an alphabetical order under the topics of books, theses, articles and symposium papers.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3296

REFERENCES

References: 

AFYONCU, Erhan (2003). "Osmanlı Siyasi Tarihinin Ana kaynakları: Kronikler", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. V, S. 2, s. 101-172.
AFYONCU, Erhan (2006). Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, İstanbul: Yeditepe Yayınları.
BABİNGER, Franz (1982). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri (Çev. Coşkun Üçok), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/2 Spring 2012
1022
Kürşat Şamil ŞAHİN
AKSOY, Hasan (1996). "Fetihnâme", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XII, s. 470¬472.
AKSOY, Hasan (2002). "Türk Edebiyatında Fetihnâmeler", Türkler, C. XI, s. 800-805. ÇELEBİOĞLU, Âmil (1999). Türk Edebiyatı'nda Mesnevi ( XV. YY'a Kadar), İstanbul: Kitabevi
Yay.
DEVELLİOĞLU, Ferit (1998). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.
ERKAN, Mustafa (1996). "Gazavatnâme", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XIII, s. 439-440.
İNALCIK, Halil-Bülent Arı (2007). "Osmanlı-Türk Tarihçiliği Üzerine Notlar", Uluslararası
Askeri Tarih Dergisi, S. 87, s. 213-247. KÜTÜKOĞLU, Bekir (2002). "Vekayi'nüvis", Türkler, C. XI, s. 393-408.
LEVEND, Agâh Sırrı (2000). Gazavat-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavat-nâmesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
MERCAN, İsmail Hakkı (2003). "Türk Tarihinin Kaynaklarından Olan Bazı Menakıb-name ve Gazavatnameler Hakkında", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. VI, S. 10, Aralık, s. 107-130.
OCAK, Ahmet Yaşar (1996). "Battalnâme", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. V, s.
206-207.
OCAK, Ahmet Yaşar (1996). "Dânişmendnâme", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.
VIII, s. 478-480.
ÖZTÜRK, Necdet (2000). Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512), İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
Şemseddin Sâmî (2009). Kâmûs-ı Türkî, İstanbul: Kapı Yay.
YILMAZ, Engin (1999). "Gazavât-nâme Tanımı, Tarihi Gelişimi, Kapsamı, Yeni Bir Tasnifi", Türk Dünyası araştırmaları, S. 118, Şubat, s. 181-184.
http://scholar.google.com.tr/
http://www.mkutup.gov.tr/
http://www.osmanliedebiyati.com/
http
: //www.a kademiktarih.com/
http://turkoloji.cu.edu.tr/
http://tez2.yok.gov.tr/
http://www.toplukatalog.gov.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com