You are here

LİSELERDE MADDE BAĞIMLILIĞI – MEVCUT DURUM VE ÖNERİLERE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇILARI

Share
OPINIONS OF SCHOOLMASTER AND TEACHERS ON DRUG ADDICTION – PRESENT SITUATION AND ON ADVICES IN SECONDARY SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
357-382

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Toplum içinde bazı kişiler, çeşitli nedenlerden dolayı uyuşturucu kullanmaya itilirler. Bu nedenlerin önemli hale gelmesini ve dikkate alınmasını gerekli kılan husus, uyuşturucu kullanımının kişiler ve kişilerin yakın çevresinde bulunanlar üzerinde bıraktığı yıkıcı ve yok edici etkidir. Bu durum, toplumlar için baş etmek zorunda oldukları bir sorun halini almıştır. Uyuşturucu madde kullanımı bugün tüm dünyada olduğu gibi Türk Eğitim Sistemi içinde de önemli bir sorundur. Bu araştırmada, eğitim kurumlarında uyuşturucu kullanımına ilişkin mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla Elazığ ilinde bulunan liselerde görev yapan okul yöneticileri ve rehber öğretmenleriyle görüşülmüş ve öğrencilerinin uyuşturucu kullanımına ilişkin bakış açıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda yöneticilere ve rehber öğretmenlere 10 açık uçlu soru yöneltilmiştir. Verilerin analizi ile elde edilen bulgularda uyuşturucuya başlama nedeninin daha çok ailevi nedenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Arkadaş grubu, çevre, medya, diğer etkili görülen unsurlar içerisindedir. Okullarda en çok esrar, eroin ve ecstacy kullanılmakta ve öğrenciler uyuşturucu maddeyi, okul dışında ara sokak satıcılarından, internet kafelerden ve okul içinden temin edebilmektedir. Uyuşturucu kullanımı konusunda kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Çözüm yolları olarak, aile, eğitim ve devlet politikaları önde gelen unsurlar olarak göze çarpmaktadır.
Abstract (2. Language): 
Some people are pushed to use drug in the society due to various causes. The reason why these causes should be important and paidattention to is because of the destructive and devastating effect that drug use has on people and on these people’s environment. This situation has become a problem for societies to struggle with. Use of drugs is an important problem within Turkish Education System just like throughout the world. In this research, school principals and guidance counselors who work in a high school in Elazığ was met and determining the opinions on the matter of drug use of students was tried so to determine the present situation regarding drug use in educational establishments. In this context, 10 open ended questions were directed to principals and guidance counselors. In the findings obtained with the analysis of the data it was determined that the reason for the students to start drugs is due to familial problems. Friend group, environment, media and other effective factors are also included. In schools mostly marijuana, heroin and ecstasy are used and students can get their hands on drugs from outside of school, internet cafes and inside of school. No significant difference was found between male and female students regarding drug use. Family, education and state policies stand out as prominent solutions.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4470

REFERENCES

References: 

AKPINAR, H. (2003), Dikkat! UyuĢturucuya BaĢlama YaĢı DüĢtü, Tempo Gazetesi, EriĢim Tarihi 19 Mart 2010
http://www.turkcebilgi.com/kose_yazisi_17853_hakan-akpinar-dikkat-uyustu...
AMATEM (2008), AMATEM Bağımlılık Ġstatistikleri, EriĢim Tarihi 5 Mart 2012
http://www.amatem.org/amatem-bagimlilik-istatistikleri
BALSEVEN, A., ÖZDEMĠR, Ç., TUĞ, A., HANCI, Ġ. H. & YILDIRIM, B. D. (2002), Madde Kullanımı, Bağımlılıktan Korunma ve Medya, sted 2002, cilt 11, sayı 3, syf 92, EriĢim Tarihi 12 Kasım 2012
http://www.ttb.org.tr/STED/sted0302/madde.pdf
CTEGM (2008) , Adalet Bakanlığı 2008 Yılı Raporu, Ankara, EriĢim Tarihi 20 Mart 2010
http:// www.cte.adalet.gov.tr/kaynaklar/yayinlar/uyuĢturucu.pdf
DEMĠR, G. (1996), Göç Nedenleri ve Göçenlerin Beklentilerindeki GerçekleĢme Durumu: Bolu Ġli Kıbrısçık Ġlçesi Örneği, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Mersin
EKġĠ, A. (1982), Gençlerimiz ve Sorunları, Ġstanbul: Ġstanbul Üniversitesi Yayınları
EMCDDA (2009), Avrupa‟daki UyuĢturucu Sorununun Durumu, Avrupa UyuĢturucu ve UyuĢturucu Bağımlılığını Ġzleme Merkezi 2009 Yıllık Raporu, Lizbon, EriĢim Tarihi 19 Nisan 2011
http://www.tubim.gov.tr/Dosyalar/Raporlar/2009_tubim_rapor.pdf
ESPAD (2007), Substance Use Among Students in 35 European Countries, Stockholm, Retrieved January 8, 2012
http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/2007/The_2007_ESPAD_R...
ESEN, M. & GÖL, Y. N. (2008), Tedavi Talep Göstergeleri, 2008 TUBĠM Raporu, EriĢim Tarihi 11 Mart 2012
http://www.kom.gov.tr/Tr/KonuDetay.asp?BKey=128&KKey=263
KARAKILINÇ, H. (1999), Antalya Kent Merkezindeki Liselerin Son Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin Psikoaktif Madde Kullanım Durumu. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, Ġstanbul, syf.30.
KILIÇARSLAN, F. (2009), Çocuk ve Gençlerde UyuĢturucu Kullanımı: Sebepler, Belirtiler, Tedavi, EriĢim Tarihi 14 Mart 2010
http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_3395.htm
KILIÇ, K. M., PEKER, A. P. & ÇULHALIK, M. (2009), Türkiye‟de UyuĢturucu Suçu, DıĢ ĠliĢkilerden Sorumlu Daire BaĢkanlığı Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri AraĢtırma Merkezi Raporu, syf. 1-2
KOÇAK, N. (2007), Madde Bağımlılığına Sosyal YaklaĢımlar, Türkiye UyuĢturucu Bağımlılığı Merkezi 2007 Raporu
KOM (2003), UyuĢturucu ve Kimyasal Maddeler, Ankara, EriĢim Tarihi 1 Ocak 2011
Liselerde Madde Bağımlılığı – Mevcut Durum ve Önerilere İlişkin
Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Bakış Açıları 381
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/3, Winter 2013
http://www.kom.gov.tr/Tr/KonuDetay.asp?BKey=61&KKey=115
KOM (2009), Narkotik Suçlar, Ankara, EriĢim Tarihi 26 Kasım 2010
http://www.kom.gov.tr/Tr/KonuDetay.asp?BKey=61&KKey=453
KOM (2010), Narkotik Suçlara Genel BakıĢ, Ankara, syf.40-41 EriĢim Tarihi 19 Nisan 2011,
http://www.kom.gov.tr/Tr/KonuDetay.asp?BKey=61&KKey=738
KOM (2011), Narkotik Suçlarla Mücadele ÇalıĢmaları: UyuĢturucu Arzıyla Mücadele Stratejisi, Anakara, syf 69, EriĢim Tarihi 17 Ocak 2012
http://www.kom.gov.tr/Tr/Dosyalar/Dosyalar/2011_Raporu.pdf
MAKR (2008), UyuĢturucu BaĢta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemler, Ankara, 2008 Meclis AraĢtırma Raporu, sayı 323, syf.7-13
MACKENZĠE, Robert J (2000), Çocuğuna Sınır Koyma, (Çev. Dr. Hande Gürer), Ankara: HYB Yayıncılık, s. 207
MEB (1995), WHO: Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve UyuĢturucu Maddelerle Ġlgili Bilgi, Tutum ve DavranıĢların Belirlenmesi Projesi Bakanlık Raporu.
MUGEV (1997), Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve UyuĢturucu Maddelerle Ġlgili Bilgi, Tutum ve DavranıĢların Belirlenmesi Anketi, Muğla
ÖGEL, K. & TAMAR, D. (1996), UyuĢturucu Maddeler ve Öğrenci Anketi Bulguları, Ġstanbul: AMATEM- Özel Okullar Derneği Yayını, syf. 12-23.
ÖGEL, K., TAMAR, D. & EVREN, C (2001), Türkiye‟de 15 Ġlde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımının Yaygınlığı, Türk Psikiyatri Dergisi, 12, syf.47-52.
ÖGEL, K., ÇORAPÇIOĞLU, A. & SIR, A. (2004), Türkiye‟de Dokuz Ġlde Ġlk ve Lise Öğrencilerinde Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı, Türk Psikiyatri Dergisi, 15, syf.8.
ÖGEL, K. (2005), Madde Kullanım Bozuklukları Epidemiyolojisi, Türkiye Klinikleri J Ġnt Med Sci, 1 (47), syf.61-64
ÖZER, Ö. A. (1991), Lisede Örgencilerin Psikoaktif Madde Kullanımına YaklaĢımı ve Demografik Özellikler, Uzmanlık Tezi, Ġstanbul: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, syf.18-34.
TUBĠM (2006), Yeni GeliĢmeler, Trendler, SeçilmiĢ Konular, EriĢim Tarihi 11 ġubat 2011
http://www.kom.gov.tr/Tr/KonuDetay.asp?BKey=128&KKey=260
TUBĠM (2007), Madde Kullanım Yaygınlığı, EriĢim Tarihi 20 Ocak 2011
http://www.kom.gov.tr/Tr/KonuDetay.asp?BKey=128&KKey=262
TUBĠM (2008), Türkiye‟de UyuĢturucu Kullanımı, syf. 7-22, EriĢim Tarihi 7 Ocak 2011,
http://www.tubim.gov.tr/Dosyalar/istatistik/genel_nufus.pdf
TUBĠM (2010), Madde Kullanım Yaygınlığı, syf.17-21, EriĢim Tarihi 15 Ocak 2013,
http://www.kom.gov.tr/Tr/HaberDetay.asp?HKey=220
382 Fatma ÖZMEN - Yasemin KUBANÇ
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/3, Winter 2013
TUBĠM (2012), Madde Kullanım Yaygınlığı, syf.151-154, EriĢim Tarihi 15 Ocak 2013,
http://www.kom.gov.tr/Tr/HaberDetay.asp?HKey=220
ULUĞ, B. (1997), Madde Kullanımı ile ĠliĢkili Bozukluklar, Ankara, Psikiyatri Temel Kitabı, Cilt:1, syf 299-320
UNODC (2005), World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime, Retrieved May, 2010
http://www.unodc.org/pdf/WDR_2005/volume_1_web.pdf
UNODC (2009), World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime, Retrieved May 10, 2011
http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/WDR2009_eng_web.pdf
ÜNLÜ, A. & EVCĠN, U. (2010), Genç Nüfustaki Madde Kullanım Yaygınlığı: Ülke Genelindeki AraĢtırmalar, Türkiye UyuĢturucu Raporu 2010, syf.20, EriĢim Tarihi 1 ġubat 2013
http://www.yesilay.org.tr/wp-content/uploads/Raporlar/TUBIM/turkiyeuyust...
ÜNÜVAR, N. (2009), Madde Kullanımı ve Bağımlılığı ile Kaçakçılığının Önlenmesi Alanlarında Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara: Meclis AraĢtırma Komisyonu Rapor Özeti, syf.3, EriĢim Tarihi 1 Ocak 2013
http://www.yesilay.org.tr/wp-content/uploads/Dokumanlar/madde_kullanimi_...
YARDIMCI, N., EMĠRHAN, A., PINARCI, M., AYHAN, D. & BUDAK, T. (2007), Madde ve Madde Kullanımında Görsel ve ĠĢitsel Medyanın Rolü, Ankara, Etik Kitapçık, RTÜK-EGM Ortak Yayını
YARGIÇ, Ġ. (2011),UyuĢturucu ve Gençlik, EriĢim Tarihi 13 Ocak 2013
http://www.doktorsitesi.com/makale/genclerde-bagimlilik-/5917
YAZMAN, Ü. (1995), Lise Gençliğinin Psikoaktif Maddelere Bakısı ve Kullanım Oranlarının Türkiye-Ġstanbul Örneği Ġle Ġncelenmesi, Uzmanlık Tezi, Ġstanbul: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, syf. 16
ZAMAN (2010), UyuĢturucuya TeĢvik Eden Yayınlar ve Müzikler Var, EriĢim Tarihi 8 Ocak 2011
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=939878&title=uyusturucuya-tesvi...

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com