You are here

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI KEMAN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE SORUNLARI ÇÖZMEDE İZLEDİKLERİ YOLLAR

Share
PROBLEMS ENCOUNTERED BY VIOLIN STUDENTS FROM GAZİ UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF EDUCATION OF FINE ARTS DEPARTMENT OF MUSIC EDUCATION DURING VIOLIN EDUCATION AND METHODS TO BE FOLLOWED TO SOLVE THESE PROBLEMS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
707-715

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı keman öğrencilerinin aldıkları keman eğitiminde karşılaştıkları sorunları ve sorunları çözmede izledikleri yolları tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, taşıdığı amaç ve bu amaca uygun olarak toplanan verilerin niteliği açısından durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırma için konuyla ilgili kaynaklar taranmış ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2011-2012 eğitim öğretim yılında lisans öğrenimi gören 87 keman öğrencisine aldıkları keman eğitiminde ne gibi sorunlarla karşılaştıkları ve bu sorunları çözmede izledikleri yolları belirlemek amacıyla anket uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler tablolar halinde verilerek yorumları yapılmıştır. Veriler ışığında, kemana küçük yaşta başlamamış olmak, günlük bireysel keman çalışmalarına yeterli zaman ayıramamak ve ders saatinin yetersizliği öğrencilerin karşılaştığı en önemli üç sorun olarak görülmektedir. Alıştırma, etüt, eser vb. öğretim materyallerini çalışırken karşılaştıkları en önemli üç sorun ise yay kullanım alanına, yay tekniklerinin kullanımına ve çift ses çalmaya ilişkin sorunlardır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun alıştırma, etüt, eser vb. öğretim materyallerini çalışırken karşılaştıkları sorunları çözmede baştan sona çalmak yerine parça parça çalıştıkları, ders öğretim elemanından yardım aldıkları ve yardım aldıkları kişi veya kişilerin 68.96 oranla sorunlarına çözüm buldukları dikkati çekmektedir
Abstract (2. Language): 
This research, aims to determine problems encountered by violin students from Gazi University Faculty of Education Department of Education of Fine Arts Department of Music Education in the course of violin education and methods to be followed to solve these problems. This research is a descriptive work in terms of its aim and quality of the data collected in accordance with this aim. Resources that are relevant to this topic have been reviewed and 87 undergraduate violin students pursuing their education in Gazi University Faculty of Education Department of Fine Arts Department of Music Education in academic year 2011-12 have been surveyed in an effort to designate what kind of problems they encounter during their violin education and methods they follow to cope with them. The data acquired as results of the survey are presented and contrued in the form of charts. In consideration of the data, not to begin to start playing violin in an early age, not to allocate enough time for daily individual violin practice and inadequacy of course hours are seen as three most important problems. Three most important problems they experience while learning teaching methods such as practices, etudes, works of art, etc. are the ones associated with the use of bow, bowing techniques and double stop. It is pointed out that a clear majority of students play the musical pieces in parts, not throughly and receive help from their instructors in order to solve the problems they encounter when they study teaching methods such as practices, etudes, works of art, etc. and instructor/s they receive help from find/s solution to their problems at the rate of 68.96.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4742

REFERENCES

References: 

ÖZEN, N. (1994). “Müzik Eğitimi Bölümünde Yapılan Keman Öğretiminde “Yay” İle Aynı Gürlükte Ses Üretmedeki Temel Davranışlar”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türkiye’de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin Yetmişinci Yılına Armağan Özel Sayı, 169-174.
PARASIZ, G. (2001). Türkiye’de Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Göre Keman Eğitiminde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
ULUÇ, Ç. (2006). Güzel Sanatlar Liselerinde Keman Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
UÇAN, A. (1997). Müzik Eğitimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com