You are here

Göçmen Gebelerde Anemi Prevalansı

Share
THE PREVALENCE OF ANEMIA AMONG IMMIGRANT PREGNANT WOMEN

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
63-66

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Amaç: Kırsal kesimden ve komşu ülkelerden göç edip Van ilinin kenar semtlerine yerleşen gebelerdeki anemi prevalansını saptamak. Gereç ve Yöntem: Küme örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 217 gebe kadından 51'i (köy grubu) , göçmenlerin yoğun bulunduğu sağlık ocağı bölgelerine kayıtlı 639 gebeden 69'u (göçmen grubu), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesine aynı zaman dilimi içerisinde başvuran 54 gebe kadın (hastane grubu) olmak üzere toplam 174 gebe basit rasgele yöntemle seçilerek araştırma kapsamına alındı.Yaş, gebelik sayısı, doğum sayısı, yaşayan çocuk sayısı, ölü doğum sayısı, düşük sayısı, gebelik haftası, eğitim düzeyi, gebelik aralıkları ve he¬moglobin düzeyleri saptanarak kaydedildi. Bulgular: Gruplar arasında gebelik sayısı, doğum sayısı, yaşayan çocuk sayısı, ölü doğum sayısı, düşük sayısı, gebelik aralı¬ğı ve gebelik haftası yönünden anlamlı fark mevcut değildi. Gruplar arasında yaş, eğitim düzeyi, hemoglobin düzeyi açısından anlamlı farklılıklar mevcut idi. Göçmen grubunda 19 yaş altı gebe oranının anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi. Ortalama hemoglobin düzeyi köy grubunda 12.3 g/dl, hastane grubunda 12.4 g/dl ve göçmen grubunda 10.5 g/dl idi. Köy grubunda %13.7 hastane grubunda %9.2 ve göçmen grubunda %73.9 oranında anemi tespit edildi. Göçmen grubundaki gebe kadınlarda hemoglobin değerleri yaşayan çocuk sayısı ve gebelik sayısı artıp, gebelik aralığı kısaldıkça anlamlı olarak düşmekteydi. Sonuç: Adolesan gebelik oranının daha yüksek olduğu, eğitim düzeyinin anlamlı derecede düşük bulunduğu göçmen gru¬bundaki gebelerde anemi prevalansı da daha yüksek bulundu. Adolesan gebelik oranları azaltılmalı, modern aile planlaması yöntemleri ile gebelik aralıkları uzatılmalı, doğum öncesi izle¬mede bu grubun anemi yönünden risk altında olduğu göz önünde bulundurulmalı ve demir tedavisine önem verilmelidir.
Abstract (2. Language): 
Objective: To determine the prevalence of anemia among immigrant pregnant women from rural area and neighboring countries living in rural provinces of Van. Materials and Methods: 51 pregnant women selected by cluster sampling method among 217 pregnant women the vil¬lage group, 69 pregnant women selected among 639 immi¬grant adense immigrant population lives pregnants from ser¬vice areas of medical health centers where formed the immi¬grant group, 54 pregnant women attending Yüzüncü Yıl University Hospital Obstetrics and Gynecology Clinics for ante¬natal care during the same period formed the hospital group. A total of 174 pregnant women were chosen randomly and studied. Age, gravida, parity, number of living children, still¬births, abortions, gestational age, level of education, interval between pregnancies and hemoglobin levels were recorded. Results: No statistical differences were present between gravi-da, parity, number of living children, stillbirths, abortions, intervals between pregnancies and gestational age of the groups. There were significant differences among the ages, education levels and mean hemoglobin levels of the groups. The rate of pregnant women below the age of 19 was signif¬icantly higher in the immigrant group. The mean hemoglobin levels were 12.3 g/dl, 12.4 g/dl and 10,5 g/dl in the village, hospital and the immigrant groups respectively. Anemia rates were 13.7%, 9.2% and 73.9% in the village, hospital and the immigrant groups respectively. The hemoglobin levels signifi¬cantly decreased as the number of pregnancies and children increased and as the intervals between pregnancies decreased in the immigrant group. Conclusion: The rate of adolescent pregnancies, illiteracy and anemia were significantly higher in the immigrant group. The rate of adolescent pregnancies and illiteracy should be reduced, intervals between pregnancies should be increased using effective family planning methods and iron supplemen¬tation during antenatal visits should be considered since this group of patients are under the risk pregnancy of anemia.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1.
Kar
a H. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki zorunlu göçün göçmen aileler üzerine etkisi. Kadın ve Aile Dergisi 1995; 138: 16-7.
2.
Berta
n M, Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, 1995, Özışık Ofset, Ankara.
3. WHO Nutritional Anemias, Report of A WHO Scientific Groups. 1968: 405-9.
4. Allen LH. Pregnancy and iron deficiency unresolved issues. Nutrition Reviews 1997; 55(4): 91-101.
5.
Akgü
n S, Pekcan H, Babaoğlu MÖ, Esen O, Khalıl K. Ankara'nın iki gecekondu bölgesinde anemi görülme sıklığı ve anemiye etki eden bazı faktörlerin araştırılması. Beslenme ve Diyet Dergisi 1995; 24(2): 201-14.
6.
Yeğinobal
ı S. Gebelikte Anne Beslenmesinin bebek doğum ağırlığına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi. 1981. Ankara.
7.
Akma
n N. Göçler ve sağlık sorunları. Kadın ve Aile Dergisi 1995; 138:
14-5.
8. Singla PN, Tyagi M, Kumar A, Dash D, Shankar R. Fetal growth in maternal anaemia. Journal of Tropical Pediatrics 1997; 43: 89-92.
9. Mola G, Permezal M, Amoa AB, Klufio CA. Anemia and perinatal outcomes in post moresby. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1999; 39: 31-4.
10. Allen LH. Anemia and iron deficiency: effects on pregnancy outcome. Am J Clin Nutr 2000; 71(Suppl): 1280S-4S.
11. Steer PJ. Maternal hemoglobin concentration and birth weight. Am J Clin Nutr 2000; 71(Suppl): 1285S-7S.
12. Becerra C, Gonzales GF, Villena A, De La Cruz D, Florian A.
Prevalence of anemia in pregnancy pucallpa regional hospital, Peru. Rev Panam Salud Publica 1998; 3(5): 285-92.
13.
Kılı
ç B, Acar R, Özgen H, Gök K. İzmir Güzelbahçe sağlık ocağı bölgesindeki gebe kadınlarda anemi prevalansı. 1. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı
Kongresi Kitabı. Ankara, 29-31 Mart 2001: 286-7.
14.
Yoldaşca
n E, Öner S. Adana kırsal ve yarıkırsal alanda yaşayan gebe kadınların izlem fişlerinden saptanan risk faktörleri. 1. Ulusal Ana Çocuk
Sağlığı Kongresi Kitabı. Ankara, 29-31 Mart 2001: 279.
15.
Beştep
e G, Bilgin N. Afyon ili 2 ve 4 nolu sağlık ocaklarındaki gebelerde anemi prevalansı ve anemiyi etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. 1. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Kitabı. Ankara, 29-31 Mart 2001: 288-9.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com