You are here

Lise Öğrencilerinin İlkyardım Bilgisinin ve Dağıtılan İlkyardım Kitapçığından Yararlanma Düzeyinin Değerlendirilmesi

Share
ASSESSEMENT OF FIRST AID KNOWLEDGE OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND THEIR GAINS IN KNOWLEDGE AFTER DISTRIBUTION OF FIRST AID BOOKLETS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
69-74

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Amaç: Ankara'da bir lisenin birer 1, 2, 3. sınıfında ilkyardım bilgi düzeyinin ve konu ile ilgili dağıtılan bir kitabın bilgi düzeyine etkisinin belirlenmesi. Yöntem: Bu müdahale araştırmasında veriler gözlem altında anket yöntemi ile toplandı. 1. anket 144, 2. anket 134 öğrenciye uygulandı. Veri analizi, SPSS 10.0 programı ile yapıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %52.1'i kız %47.9'u erkekti, yaşları 13 ile 18 arasında değişmekteydi. 1.ankette en çok tam doğru cevaplanan soru %92.5 ile "Hızır Acil'in telefon numarası nedir?", toplam puan ortalaması ise 4.49 idi. 2. ankette tam doğru cevapların yüzdesi artmış, toplam puan ortalaması 13.08'i bulmuştu. 1. ve 2. uygulamaların puanları iki eş arasındaki farkın anlamlılığı testi ile anlamlı fark bulundu (t=10.5, p=0.00). Alınan puan ile cinsiyet, sınıf, ana-baba öğrenim düzeyi, ilkyardım dersi almış olma, ilkyardım bil¬gi edinme kaynakları ve ailede sağlık personeli bulunması ara¬sında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu. Sonuç: Lise öğrencilerinin ilkyardım bilgi düzeyi düşük olmakla birlikte, ilkyardım kitapçığı dağıtıldıktan sonra yapılan ankette doğru cevapların artması, bu konuda eğitime açık olduklarını göstermektedir. ilköğretim okulları ve liselerde, ilkyardım eğiti¬mi verenlerin bilgi ve pratik düzeyinin arttırılması, derslerin et¬kili, katılımcı ve uygulamalı işlenmesi halk sağlığını geliştirmek açısından uygun yaklaşımlardır.
Abstract (2. Language): 
Objective: To determine the level of knowledge about first aid and the effect of the first aid booklets distributed in grades 9, 10 and 11 of a senior high school, in Ankara. Method: In this intervention survey, data were obtained by questionnaires, filled under observation. The first questionnaires had been filled by 144 and the second ones by 134 students. Data were analysed by SPSS 10.0 computer program. Results: Fifty two percent of the students were female and 48% male, aged 13 to 18. The highest rate of exactly correct answers was "What is the phone number of Hızır Emergency?"; 92.5% of the answers were exactly correct. Sixty eight point seven percent of the students answered the question of "What's done to help a fainted one?" in a wrong and harmful way. The mean of the total points for the first questionnaires was 4.49. At the second questionnaire, the percentage of exactly correct answers for all of the questions had increased. Thus, the mean of the total points at the sec¬ond questionnaire was found to be 13.08. Differences between the points of the first and second questionnaires, were examined by two pairs test and was found to be statis¬tically significant (t=10.5, p=0.00). No association was found between the points taken by the respondents of survey and the sexes, grades and also their parents' education levels, their having attended to the first aid lessons before, the sources of knowledge about first aid and whether there was a health worker in their family or not. Conclusion: Although the levels of first aid knowledge of high school students were low, the increase in correct answers at the second questionnaire -after the first aid booklets had been distributed- showed that, they are ready to be trained in the subject. For this reason, increasing the level of knowledge and practice training of the first aid trainers, using efficient, inter¬active and practice teaching techniques in related classes of primary schools and junior and senior high schools, are the appropriate attitudes to improve public health.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1.
Güle
r Ç. İlkyardım. Ankara, Bahçelievler Rotary Kulübü, 2002.
2
Bilir N, Özvarış ŞB, Yıldız AN. Temel İlkyardım Bilgileri ve İlkyardım Eğitimi Becerileri Rehberi. Ankara, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayınları, 2000; 1-17.
3.
Güle
r Ç. İlkyardıma Giriş. Kocaeli, Kocaeli Sanayi Odası, 1997.
4. Hawe HP, Hall JP, Degeling DE, Moore AG. Current practice in health promotion. Arch Dis Child 1985; 60: 1173-6.
5. Singh AJ, Kaur A. Knowledge & practices of urban and rural high school children regarding minor injuries. Indian J Public Health 1995; 39: 23¬5.
6. Burckes ME, Shao KP. Retention of emergency care knowledge. J Sch Health 1984; 54: 355-7.
7. Cunningham A. An audit of first aid qualifications and knowledge among team officials in two English youth football leagues: A prelimi¬nary study. Br J Sports Med 2002; 36: 295-300.
8. Engeland A, Roysamb E, Smedslund G, Sogaard AJ. Effects of first-aid training in junior high schools. Inj Control Saf Promot 2002; 9: 99-106.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com