You are here

Sunuş

Share
Presentation

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
9-15

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinin resmi yayın organı olarak, ulusal ve uluslararası seçkin akademisyenlerin Bilim ve Danışma Kurullarını oluşturduğu uluslararası hakemli Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi / Humanitas - International Journal o f Social Sciences'ın ilk sayısını bilim dünyasına sunmaktan dolayı kıvançlıyız. Yurtiçinden ve yurtdışından araştırmacıların insan ve toplum bilimleri alanlarında elde ettikleri birikimleri paylaşma ereğimize uygun olarak, dergimizin bu ilk sayısında değişik alanlardan nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Dergimizi, bu alanda bir başvuru kaynağı olarak bilim evrenindeki yerini alacağına ilişkin inancımızla bilim, kültür ve sanat dünyasına armağan etme onurunu yaşıyoruz. Dergimizin ilk sayısında toplumbilim, insan kaynakları, Amerikan tiyatrosu, yazın, sinema, polisiye roman, İngiliz romanı, karşılaştırmalı yazın, sosyal bilgiler öğretmenliği, yabancı dil olarak Fransızca gibi alanlardan yazarların soyadı sırasına göre toplam oniki makale yer almaktadır. Tahir AKGEMCİ ve Nezahat KOÇYİĞİT, insan kaynaklarında eğitim ve geliştirme etkinlikleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkileri çözümleyerek, eğitim ve geliştirme etkinliklerinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etki düzeyini korelasyon ve Regresyon analizi yöntemiyle Konya’da bir holding bünyesindeki uygulamalarıyla saptamaya çalışıyorlar. Ahmet BEŞE’nin çalışması, 1960’lı yılların Sivil Hak Hareketleri’yle ortaya çıkan farklı seslerin ve gelişen ilk postmodern söylem örneklerinin çağdaş Amerikan sahnesinde yansıması üzerine kurgulanıyor. 1960’lı yıllarda Sivil Hak Hareketleri’yle Amerika’da politik gerilim tüm ülkeyi etkisi altına alır. Open, Living ve Performance gibi Tiyatro gruplarından çıkan Sam Shepard, Megan Terry, Maria Irene Fornes, Spalding Gray, Karen Finley, Richard Schechner, Joseph Chaikin gibi tiyatro yazarları ve eleştirmenler değişen algılar ışığında sahnede yeni seslere yer verme gerekliliği duyarlar. Bu amaçla bu gruplar ileri teknoloji kültürünün yarattığı küresel kargaşa içinde korku duyan ve ümit bekleyen insanı söze ve performansa dayalı yeni konuşma biçimleriyle yansıtmayı amaçlarlar. Savaş ÇOBAN, Joseph Conrad’ın Karanlığın Yüreği adlı romanının sinema uyarlaması olan Francis Ford Coppola’nın Apocalypse Now ’ı arasındaki dil, görüntü, müzik gibi anlatımsal ve biçimsel yakınlıkları karşılaştırmalı olarak çözümler. Yazara göre; Conrad’ın ve hem de Coppola’nın metinlerinde iki yazara ait temel endişeler şöyledir: Emperyalizmin törel sorunları nelerdir? İnsan davranışına neler yakışır? Hepimiz nefretin büyüsüyle bir sır saklar mıyız? Bu anlamda Çoban, yazarın ve sinemaya uyarlayan kişinin yaşadıkları dönemi ve bakış açılarını, Marksist eleştirinin öğelerini kullanarak çözümlemeyi deniyor.. Elif TOKDEMİR, Muhammet KUL, Saye ZİBANDE ve Onur DİLEK, Bilimsel Araştırma Projelerinin bir ürünü olan çalışmalarında, cep telefonlarının dil eğitimi amaçlı olarak kullanımı (mobil-öğrenme) çerçevesinde, cep telefonlarının kelime öğrenme üzerindeki etkisi üzerine yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını paylaşıyorlar. İmran GÜR, polisiye romanı postmodern bir bakışla ele alıyor. GÜR’e göre; postmodern anlatı öznenin kurgusal, öznenin bilincinin kurulmuş ve kurulmakta olan bilinç olduğu iddiasının deneyimidir. Sanat öznenin kendine ait sırrı arayışında kurulmuş bilinç konumunda bulunmakta arayışta tanıklık ve çözümleyicilik işlevi üstlenmektedir. Postmodern anlatının polisiyeyi kurmacanın temel öğelerinden biri olarak kullanması arayışın kendisi ve aranılan şeyin doğasının polisiyedeki esrar, gerilim, cinayet, öldürülme tehlikesi gibi unsurlarla aynı konumda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Oktay HEKİMLER, 1936 Berlin Olimpiyatları örneğinden hareketle, siyaset, spor ve propaganda arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Özellikle totaliter rejimlerin yükselişe geçtiği iki savaş arası dönemde bu ilişki daha da yoğun olmuş ve diplomasinin yerini giderek propaganda almıştır. Bu hali ile de başta spor ve sanat olmak üzere pek çok toplumsal öğe giderek egemen ideoloji ve iktidarın çıkarlarına hizmet ederken, Olimpiyat oyunlarının da gerçek görevi olan barış ve halkların kardeşliği düşüncesinden uzaklaşarak farklı amaçlara hizmet ettiği görülmektedir. Söz konusu bu çalışmada yazar, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarından yola çıkılarak, Nasyonal Sosyalist Almanya’da spor ve siyaset arasındaki ilişkiyi propaganda öğesi ile birlikte değerlendirerek, ortaya konulmaya çalışıyor. Aynı zamanda konu ile ilgili gelişmelerin Türkiye’deki yansımalarına da yer veriyor. Yavuz KIZILÇİM, eleştiri çevresince çok incelenmeyen ilginç bir izleği empatik bir yaklaşımla çözümlüyor. Bir yandan Fransız şiirlerinden örnekler vererek köpek imgesinin şiirdeki yeri ve önemi üzerinde dururken, öte yandan da köpek ve onun değişik şiirlerdeki uzak/yakın çağrışımlarını öne çıkarıyor. Baudelaire’in şiirlerinde, hayvan üzerine kurulu düşler, özel bir yere sahiptir. Ozan şiirlerini yazarken kadınla, hayvanla, kediyle, köpekle ya da çok başlı canavarla özdeşleşir. Bu yaklaşım okura ozanın gizemli bir evrenin derinliklerine girdiğini açıklar. Tzu Yu Allison LIN, Virginia Woolf un The Waves adlı yapıtında hem görsel ve sözlü simgeler arasındaki ilişkiyi hem de içsel ve dışsal yapıları inceliyor. Ayrıca diğer bir yandan romanın perde arkasını biçimci unsurların bir ifadesi olarak da okuyabilmek mümkündür ve bununla beraber köklü bir manevi gerçekliği -ruh hali- göstermek için sanatsal görünümü ve sanatsal dizaynı bir araya getirir. Köklü olan simge de kendisinin saf sanatsal yapısı ile örtüşür. Hem Duncan Grant’in Window, South o f France adlı resmi gibi görsel bir simgede hem de Virginia Woolf un sözcüklerle yapmış olduğu resim gibi, bir okuyucunun görünüm ve düzeninin uyumunu gösteren renkleri de, şekilleri de ve satırları da açıkça görebilmesi mümkündür. Hem sözlü anlatım biçimi hem de resmin kendisi insanlığın dalgalarında sanatsal oluşumun entelektüel ve duygusal yönlerini sentez yapmanın yollarıdır. Medine SİVRİ ile Berkant ÖRKÜN, Türkiye’de son on yılda gelişme gösteren ve yeni bir çalışma alanı olan çocuk ve gençlik edebiyatından örnek bir inceleme sunuyor. Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı yazarı Aytül Akal, gerek şiirlerinde gerekse öykü ve romanlarında çocuğun kişilik gelişimini temel alarak çocuğu nesneleşmekten kurtarıp özne durumuna getirmeye, çocuk gerçekliğini çağdaş koşullar içerisinde işlemeye çalışıyor. Yazarlar bu yazıda, Aytül Akal ve Mustafa Delioğlu’nun 5-7 yaş çocuklarını hedef kitlesi olarak aldıkları ve bir seri olarak çıkardıkları Açıl Kapı Açıl ve Açıl Bahçe Açıl adlı yapıtlarının üretiliş süreçlerini göstergebilimsel bir çerçevede yeniden okumayı deniyor ve her iki yapıt arasında anlatısallık ve söylemsellik düzlemlerinde bir karşılaştırma ile ön kapak ve arka kapakların da göstergelerarası bir incelemesini yapıyorlar. Veda ASLIM-YETİŞ, Fransızca yazdığı incelemesinde, yabancı dil öğretim yöntemlerine dinleme çalışmaları bağlamında tabandan yukarı ve tepeden aşağıya modellerini tanıtmak ve etkileşimli bu iki model doğrultusunda, yabancı dilde dinleme becerisini geliştirmeye yönelik bir ders örneği sunmayı deniyor. A2 düzeyindeki Fransızca öğrenen Türk öğrencilere yönelik olarak hazırlanan dinleme dersi dinleme öncesi, dinleme ve dinleme sonrası aşamalarından oluşuyor. Çalışmada karşılıklı etkileşimi gerçekleştirmek ve sözlü bilgiyi işlemek için dinleyicilerin uyguladıkları zihinsel etkinlikler özellikle tabandan yukarı modeli ve tepeden aşağıya modeli aracığıyla anlatılıyor. Dergimizde yer alan son makalede, Kaya YILMAZ ile İrem KAB, nitel araştırma tasarımı, katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem seçimi, verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış mülakat protokolü ve elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme yöntemini kullanıyor. Bu araştırmanın sonucuna göre, katılımcılar Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini kuramsal bilgilerini uygulamaya aktarma, birinci elden deneyim kazanma, öğretmenlik becerilerini arttırma ve mesleğe ilişkin daha gerçekçi bir bakış açısı oluşturma açısından oldukça yararlı bulduklarını bildirmekteler. Dergimizin kuruluşunda kurumsal ve kişisel desteklerini bizden hiç esirgemeyen üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK başta olmak üzere, Rektör Yardımcılarımız Sayın Prof. Dr. Mehmet İhsan SOYSAL ve Prof. Dr. Burhan ARSLAN ile Fakültemiz adına dergimizin sahipliğini üstlenip böylesine bir derginin yaşama geçirilmesi için bize destek veren değerli Dekanımız Sayın Prof. Dr. Hasan BOYNUKARA’ya içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Emeklerini esirgemeden hazırladıkları özgün çalışmalarını dergimizle paylaşan tüm araştırmacılara, değerli vakitlerini ayırarak yazıları değerlendiren hakemlerimize, dergimizin kuruluşu sırasında bilim ve danışma kurulumuzda yer almayı kabul ederek dergimizin doğuşuna katkıda bulunan bilim ve danışma kurulumuza ve derginin bütün iletişim ve yazışma işlerini üstlenen yazı işlerine içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Abstract (2. Language): 
The Faculty of Arts and Sciences at Namık Kemal University, as the official publisher, is proud to present the first issue of Humanitas International Journal o f Social Scienceswhose Science and Advisory Boards are constituted by national and international prominent academics. In accordance to our aim of sharing the works of researchers in the fields of humanities and social sciences, the first issue of our Journal containsqualified studies of different concerns. Hoping to be a source of research in the whole science field of humanities, we are honored to present our Journal to the scientific, cultural and artistic world.The first issue of our Journal consists of twelve articles, presented in the order of author names and covering different fields, such as sociology, human sources, American theatre, British literature, cinema, detective novel, English novel, comparative literature, social studies education, and French as a foreign language. Tahir AKGEMİCİ and Nezahat KOÇYİĞİT analyze the relationship between education and development activities and organizational citizenship behaviors in human resources and try to find out the effect level of education and development activities on organizational citizenship behavior with their work on a holding company which operates in retail selling, building and product sector in Konya. Ahmet BEŞE’s study attempts to argue about the diversity of voices that dramatists reflect after the Civil Rights Movement of the 1960s. With the Civil Rights Movement in the 1960s, political tensions across the country reached an intense degree. The playwrights and performance artists that came from diverse theatrical groups, such as Open Theatre, Living Theatre, Performance Group, Sam Shepard, Megan Terry, Maria Irene Fornes, Spalding Gray, Karen Finley, and writers and theatre theorists, such as Joseph Chaikin, Richard Schechner, despite cultural and personal differences in perspective, have all committed themselves to drama that reflects the voices of diversified social and cultural lives. They devote themselves to new voices with new ways of communication arising from verbal and non-verbal gestures and performance in vivid scenes that identified the image of man in a high-technology culture with his fears and hopes in the currents of global chaos. Savaş ÇOBAN analyzes comparatively the narrative and formal similarities concerning language, image and music between Joseph Conrad’s Heart o f Darkness and its movie adaptation Apocaslypse Now by Francis Ford Coppola. According to the writer, in Conrad’s and Coppola’s versions, the common concerns are following: What are the ethical problems of imperialism? What suits to human behavior? Do we all keep a secret caused by hatred? Considering all these, by using the elements of Marxist criticism, Çoban tries to find out the points of view and the periods of time in which the writer and the adaptor of the book live. Elif TOKDEMİR, Muhammet KUL, Saye ZİBANDE and Onur DİLEK, in their work, which is a product of the Scientific Research Projects, share the results of their research on the effects of mobile phones on vocabulary learning and, within a broader context, the use of mobile phones in language learning (mobile-learning). Imran GÜR deals with detective novel from a postmodern perspective. According to Gür, ‘’postmodern narration is the experience of the claim that the subject is fictional and the consciousness of the subject is the consciousness that has been already established or yet being established.’’ The art is in the position of conscious that has been formed while the subject is searching for its own mystery, and it has the mission of an analyzer. The reason of postmodern narration’s considering the detective element as one of the main components of fiction is the fact that the process of seeking and the thing that is being searched have the same characteristics of mystery, thrill, and the danger of murder with detective novel. Oktay HEKİMLER, by giving the example of the 1936 Berlin Olympics, investigates the relationship between politics, sports and propaganda. Especially in the period between two wars, when the totalitarian regimes were rising, this relationship became tenser and propaganda was taking diplomacy’s place gradually. Therefore, most of social elements, particularly sports and art, began to change according to the benefits of dominant ideology and government, as well as the Olympic Games’ goal of peace and brotherhood. In this study, the writer tries to show the relationship between sports and politics in Nazi Germany by considering the element of propaganda. Also, he deals with the reflections of this subject in Turkey. Yavuz KIZILÇİM analyzes emphatically an interesting theme which is not studied by the critics much. On one hand, he emphasizes the importance of the image of dog in poetry and gives examples from French poems; on the other hand, he puts forward its connotations in different poems. In Baudelaire’s poems, dreams on animals have great significance. While the poet is writing the poem, s/he identifies herself/himself as a woman, an animal, a cat, a dog or a multi-headed monster. The reader understands from this approach that the poet goes into the depths of a mystic universe. Tzu Yu Allison LIN studies the relationship between visual and verbal symbols and the inner and outer structures in Virginia W oolf s The Waves. It is possible to consider the interlude of the novel as an expression of structural elements. It combines the artistic vision and design to show essential spiritual reality which is known as “the state of mind”. The symbol which is an essence coincides also with its own artistic pure form. It is possible for the reader to see the way in which colors, shapes and lines demonstrate the harmony of vision and design in Woolf s painting in words, like in Duncan Grant’s painting, Window, South o f France. Both verbal narration and the picture itself are the ways of making synthesis of the intellectual and emotional aspects of artistic formation. Medine SİVRİ and Berkant ÖRKÜN present an article about child and adolescence literature, which has developed in the past 10 years in Turkey as a new field of study. Aytül Akal, an author of Turkish contemporary child and adolescence literature, tries to make the child figure a subject, not an object, considering the self-development of a child, and studies the reality of child in contemporary circumstances. In this article, the writers re-read the creation process of Aytül Akal and Mustafa Delioğlu’s book series called Open Door, Open Garden, with a semiotic approach. They compare the narrative and discursive levels and examine the front and back covers of the book. Veda ASLIM-YETİŞ in her article, written in French, attempts to present a sample lesson on improving listening skills in a foreign language, by introducing the bottom-upand top-down models. This lesson, which is for Turkish learners of French in A2 level, is composed by pre-listening, listening, and post-listening stages. The mental activities, applied to create an environment of interactive learning, are presented with the bottom-up and topdown models. In the last article, Kaya YILMAZ and İrem KAB use the method of descriptive analysis in data collection and a semi-structured interview protocol, selection of purposeful sampling method to determine research participants and the qualitative research design. According to the results of this study, the participants state that ‘School Experience’ and ‘Teaching Practicum’ courses are useful for the transmission of theoretical knowledge to practice, gaining first-hand experiences, developing teaching skills and constructing a more realistic point of view on the profession. The Editorial Board wishes to express its sincere gratitude for the help and support in the difficult process of producing the present issue of the Journal to the Rector of our University, Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK, the Vice-rectors Prof. Dr. Mehmet İhsan SOYSAL and Prof. Dr. Burhan ARSLAN, and to the Dean of the Faculty of Arts and Sciences, Prof. Dr. Hasan BOYNUKARA, the owner of the Journal. We are thus also grateful to our authors for providing sound and useful academic material to be published in our Journal, as well as to our reviewers, science and advisory boards, secretary and editorial office for making possible the publication of the Journal.