You are here

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA KENDİ KENDİNİ ÖRGÜTLEME

Share
SELF ORGANIZATION IN PRIMARY AND HIGH SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
34-42

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Kaos ve karmaşıklık kuramlarının bilim dünyasında tartışılmaya başlanmasından itibaren yönetim bilimleri de bu kuramlardan etkilenmiştir ve örgütler için de kendi kendini örgütleme tartışılmaya başlanmıştır. Okullarımızın da hakim paradigmaya koşut olarak değişen çevrede kendi kendilerini örgütleyebilen dirik yapılar olması gerekmektedir. Bu araştırma, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında kendi kendini örgütleme davranışının ne düzeyde yerine getirildiğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Ankara ili Çubuk ilçesindeki merkeze bağlı 8 ilköğretim okulu ve 7 ortaöğretim okulu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri incelendiğinde, okullarda kendi kendini örgütlemenin çok önemli bazı ögelerinin yetersiz düzeyde gerçekleştirildiği bazılarının ise yeterli düzeyde yerine getirildiği görülmüştür. Kendi kendini örgütleme davranışının gerçekleştirilme düzeyi açısından ilköğretim okulları ve ortaöğretim okulları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir.
Abstract (2. Language): 
With the chaos and complexity theories in scientific world the organizations and the science of management have been affected by these theories and the self organization has been started to be discussed. In parallel to this development in dominant paradigm in the changing environment, schools should self organize themselves and have dynamic structures. The aim of this research is to determine the levels of the self organizing behavior in primary and high schools. It is a descriptive research. The population of the research is 8 primaary and 7 high schools in Çubuk district of Ankara. The research was carried out on the population. For the aim of collecting data interview technique has been used. Data were collected from intervews done with 15 school managers. As a result, some important elements of self organizing behavior haven’t been accomplished sufficiently and some have been accomplished sufficiently. There is not significant difference between the in primary and high schools in terms of the. implementation of self orginizing behavior

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

BLOCH, D., P. (2005). “Complexity, Chaos and Nonlinear Dynamics: A New Perspective on Career Development Theory” The Career Development Quarterly Vol. 53 Pg. 194-207
ERÇETİN, Ş. Ş. (2001). Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları
GLEICK, J. (2000). Kaos, Ankara: Tübitak
HEYLIGHEN, F. (2006). “The Science of Self-Organization and Adaptivity”http://www.pespmcl.vub.
ac.be/EOCSs-Self-Organiz.pdf Erişim: 04.11.2006
KASH, D., E., RYCROFT, R., A. (2003). “To Manage Complex Innovation, Ask The Right Question” Research Technology Management, Vol. 46 No. 5 Pg: 29-33
KOÇ, U. (2004). “Komplekslik Yaklaşımı ve Bilgi Yönetimi” 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı Sayfa: 419-432.
LEVIN, S., A. (2005). “Self Organization and Emergence of Complexity in Ecological Systems” BioScience, Vol. 55 No.12 Pg:1075-1079
LEWIN, R., REGİNE, B. (2004). “İş Hayatı ve Karmaşıklık Bilimi” Otomasyon Dergisi Sayı 141, Şubat
TÜZ, M. (2004). Değişim ve Kaos Ortamında İşletme Davranışı. İstanbul: Alfa Basım.
TÜZ, M. (2001). Kaos Ortamında Self Organizasyon Davranışı. İstanbul: Alfa Basım

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com