You are here

STRATEJİK PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARININ MESLEK YÜKSEKOKULLARI AÇISINDAN ÖNEMİ

Share
THE SIGNIFICANCE OF THE APPLICATIONS OF STRATEGIC PLANNING AND STRATEGIC MANAGEMENT IN TERMS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
450
Page Number-Last: 
464

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin sonucu olarak toplumun ve kuruluşların ihtiyaçları farklılaşmaktadır. Bu da yeniliklere adapte olabilecek mesleki ve teknik kalifiye ara eleman eksikliğine neden olmaktadır. Üniversiteler eğitim sisteminin vazgeçilmez ve esas unsurudur ve stratejik öneme sahip kurumların başta gelenidir. Üniversitelerin bu misyona uygun çalışmaları ise; başta iyi bir planlama ve bu planlamanın etkin bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. Küresel ölçekte bilim, teknoloji, sosyal ve ekonomik alanda meydana gelen gelişmeler sonucunda Yükseköğretim kurumları da ciddi değişimlerden geçmektedir. Bu durum kalifiye iş gücü yetiştiren Meslek Yüksek Okullarının bilim ve teknolojideki değişim ve yenilikleri eğitim sistemlerine entegre etmek için stratejik planlamalarını zorunlu kılmıştır. Bu stratejik planlarda Meslek Yüksek Okullarının misyon ve örgüt stratejisine uygun öncelikleri ve ihtiyaçları belirlenmektedir. Ayrıca Meslek Yüksek Okullarının güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri tespit edilmekte ve kurumun iç ve dış paydaşlarıyla koordineli bir şekilde buna dair çözüm önerileri aranmaktadır ki buda üniversitelerin üreteceği hizmet değeri ve başarısını arttırmaktadır. Bu çalışmada, Meslek Yüksek Okullarındaki sorunların çözümünü ilgilendiren stratejik yönetim ve stratejik planlamanın önemi genel olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca ilgili çözüm önerileri sunulmaktadır. Meslek Yüksekokullarında yaygın stratejik plan ve stratejik yönetim çalışmalarının yükseköğretimde eğitim çıktısının kalitesini nitelik ve nicelik olarak artıracağı düşünülmektedir.
Abstract (2. Language): 
Needs of society and institutions differentiate as a result of developments in science and technology. This leads to the lack of vocationally and technically qualified secondary employees who can adapt to innovations. Universities are indispensable and fundamental components of education system and they are the primary institutions which possess strategic significance. The actions of universities in accordance with this mission are feasible through a good planning and the effective application of this planning. Higher education institutions are going through serious changes as a result of scientific, technological, social and economic developments on a global scale. This requires Vocational High Schools, which educate qualified labor force, to plan strategically to integrate changes and innovations in science and technology into their education systems. In these strategic plans, the priorities and needs of Vocational High Schools in accordance with their mission and organization strategy are assessed. Additionally, strengths and weaknesses of Vocational High Schools as well as opportunities and threats are determined and solutions are sought through coordination of domestic and foreign stakeholders, which enhances service value and success of universities.In this study, the significance of strategic management and strategic planning regarding the solution of issues in Vocational High Schools is evaluated in general. Besides, relevant solution suggestions are presented. It is thought that widespread practices of strategic management and strategic planning in Vocational High Schools will enhance the quality of educational output in terms of quality and quantity in higher education.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

AKSU, M.,B., Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetimi, Ankara: Anı Yayıncıhk,2002, s.56.
AKTAN, C.C. "Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama", ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yayını, 22 (4): 2008, s. 4-21
ALKAN, R. M., SUİÇMEZ, M., AYDINKAL, M., & ŞAHİN, M. "Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri.", Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 2014, 4(3).
AYBİKE E., "Stratejik Yönetim ve Kamu Örgütlerine Uygulanabilirliği", (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2006),
BAĞDİĞEN, M., "Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Mahalli İdareler", (Ed. Hüseyin Özgür-Muhammet Kösecik), Mahalli İdareler Üzerinde Güncel Yazılar II: Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007, s.78.
Bakanlığı, M. E. Eğitimde stratejik planlama, 2009.
BAYÜLKEN, N. Üniversitelerde Kalitenin Stratejik Yönetimi ve Konu ile İlgili Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
CEYLAN, H, ve ERBİR, M. A. "Meslek yüksekokullarında kalite: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri", Meslek dergisi, 2015, 99.
DİNÇER, Ö., Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.ğ., 1998, s.19.
EREN, E. İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim, İstanbul İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1990.
EREŞ, F., "Eğitim Yönetiminde Stratejik Planlama", Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Say ı: 15, 2004, s.21-29.
GÖZLÜK AY A, T., "Mahalli İdareler ve Stratejik Planlama: Modeller ve Uygulama Örnekleri", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli, 2007, s. 142.
GÜÇLÜ, N. "Stratejik yönetim." Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003, 23(2).
GÜMÜŞ, M. Yönetimde Başar ı İçin Alt ın Kurallar, Alfa Yayınları, İstanbul, 1995.
GÜNAY, D., GÜNAY, A. "1933'den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler." Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2011, 1(1): 1 -22.
KAHRAMAN, Y., "Türkiye'de Yükseköğretim ve Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci", Journal Of Business Economik And Political Science, vol:l,No:l, 2012,s.45-63.
463
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 55 Mayıs - Haziran 2016
KILIÇ, M., Erkan, V. "Stratejik Planlama ve Dengeli Performans Yöntemi Yaklaşımı Bir Arada Olabilir Mi?" Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006, 2 77-93.
KOÇEL, T. İşletme Yöneticiliği, 4. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1993.
Kurulu, Y. Türkiye'nin yükseköğretim stratejisi. TC Yükseköğretim Kurulu. 2007.
KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, R. "Stratejik Planlama Süreci", Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2): 2008, 403-412.
MUCUK, İ., Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2001, s.32.
MÜTERCİMLER, E. Geleceği Yönetmek, İstanbul: Alfa Yayınevi, 2007, s.610.
ÖZÇAM, E. 'Büyük İşletmelerde Stratejik Planlama ve Konuya İlişkin Bir Araştırma,' Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2007.
ÖZDEM, G., "Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi", Giresun Üniversitesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti,
ÖZGÜR, H, ve Acar, M.,(Ed.), "Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim", Kamu Örgütlerde Stratejik Yönetim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2004, s.222-223.
ÖZTOP, S. 'Stratejik Planlamanın Belediyelere Uygulanması,' Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli, 2007.
RACHMAN D., Mescon M., Bovee C. L., Thill J. V. Business Today. New York: McGraw-Hill Inc, 1993.
SARIBIYIK, M., "Meslek yüksekokullarında nitelikli işgücü yetitimek için 3+1 eğiti modeli ",APJES-Academic Platfrm Journal of Engineering and Science, 1, 2013, 39-
ŞAHİN, İ., ve FINDIK, T. "Türkiye'de mesleki ve teknik eğiti: Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri", TSA, 72(3), 2008, 65-86.
ŞENER, T. "Eğitimde stratejik planlama " yüksek lisans tezi, kadir has üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, işletme anabilim dalı, İstanbul, 2009.
ŞENTURK, H, Belediyelerde Stratejik Planlama, Birinci Baskı, İlke Yayınları, İstanbul,
Teşkilatı, D.,P., Kamu İdareleri. İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Ankara, 2006.
ÜLGEN, H, MİRZE, S. K.İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları, İstanbul, 2004.
ÜZÜN, C. Stratejik Yönetim ve Halkla İlişkiler, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları, 2000, s.43.
YÜKSEL, F., "Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C.ll, S.l, Ankara: 2002, s.31 -41.
YÜKSELEN, C. Pazarlama İlkeler-Yönetim, Ankara: 1998, s.29.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com