You are here

Fen lisesi öğrencilerinin bilişötesi farkındalıkları ile öz yeterlik algılarının bazı kişisel ve akademik değişkenlere göre incelenmesi

Share
Investigating science high school students’ metacognitive awareness and self-efficacy perceptions with respect to the some individual and academic variables

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
246
Page Number-Last: 
259

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, fen lisesi öğrencilerinin bilişötesi farkındalıkları ile öz yeterlik algılarının cinsiyete, sınıf düzeyine, algılanan ebeveyn tutumuna, akademik başarı algısına, ilköğretim çağında BİLSEM’e devam edip etmeme durumuna dayalı farklılıklarını belirlemek; bilişötesi farkındalık düzeyleri ve öz yeterlik algılarının akademik başarı ile ilişkisini değerlendirmektir. Araştırma grubu 261 (%53) kız ve 231 (%47) erkek toplam 492 fen lisesi öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaşları 14 ile 18 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 15.89’dur (Ss: 1.01). Öğrencilerin bilişötesi farkındalık düzeylerini ölçmek amacıyla Bilişötesi Farkındalık Envanteri, öz yeterlik algılarını tespit etmek için Öz Etkililik Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilere ait demografik veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı tekniği, tek yönlü Manova, Mann-Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi, çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, fen lisesi öğrencilerinin bilişötesi farkındalık ve öz yeterlik algıları yukarıda ifade edilen bazı kişisel ve akademik değişkenlere dayalı olarak farklılık göstermektedir. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.
Abstract (2. Language): 
The aim of the study was to investigate the differences in metacognitive awareness and self-efficacy perceptions with regard to the gender, grade level, perceived parental attitudes, perception of academic achievement and the case of attendance of Science and Art Center during primary education; and to assess the relationships among metacognitive awareness, self-efficacy perceptions and academic achievement. The sample of study consisted of a total of 492 science high school students, 261 (53%) of them were female and 231(47%) of them were male. The average age of the participants was 15.89 (Sd: 1.01) with an age which ranges from 14 to 18 years. Metacognitive Awareness Inventory and Self- Efficacy Scale were applied to determine participants’ metacognitive awareness and self efficacy perceptions. Demographic data of the participants were collected with personal information form developed by researchers. Pearson Product Moment Correlation Coefficient, one way MANOVA, Mann- Whitney U Test, Kruskal Wallis Test, multiple linear regression analysis were applied. According to the results, metacognitive awareness and self-efficacy perceptions of high school students differed significantly with respect to the some individual and academic variables. Results of the study were discussed in the light of the relevant literature.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akın, A., Abaci, R., & Çetin, B. (2007). The validity and reliability of the Turkish version of the
metacognitive awareness inventory. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(2), 671-678.
Aktürk, A. O.,& Şahin, İ. (2010). Analysis of Community College Students’ Educational Internet
Use and Metacognitive Learning Strategies. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 5581-
5585.
Al-Harthy, I. S., Was, C. A., & Isaacson, R. M. (2010). Goals, efficacy and metacognitive selfregulation:
A path analysis. International Journal of Education, 2(1), 1-20.
Altun, F. ve Yazıcı, H. (2011). BİLSEM’e devam eden ve etmeyen üstün yetenekli öğrencilerin
benlik kavramları ve akademik öz yeterlik inançları. XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri, 51-52.
Aydın, F.,& Coşkun, M. (2011). Geography teacher candidates’ metacognitive awareness levels: A
case study from Turkey. Archives of Applied Science Research, 3(2), 551-557.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology,
52(1), 1-26. doi: 10.1146/annurev.psych.52.1.1.
Bandura, A.(1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44(9), 1175-1184.
doi: 10.1037/0003-066X.44.9.1175.
Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Multifaceted impact of selfefficacy
beliefs on academic functioning. Child Development, 67(3), 1206-1222. doi:
10.1111/j.1467-8624.1996.tb01791.x.
Butler, D. L.,& Winne, P. H. (1995). Feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis.
Review of Educational Research, 65(3), 245-282. doi: 10.3102/00346543065003245.
Coutinho, S. (2008). Self-efficacy, metacognition, and performance. NorthAmerican Journal of
Psychology, 10(1), 165-172.
Coutinho, S. A.,& Neuman, G. (2008). A model of metacognition, achievement goal orientation,
learning style and self efficacy. Learning Environments Research. 11, 131-151. doi:
10.1007/s10984-008-9042-7.
Darling, N. & Steinberg, L.(1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological
Bulletin, 113(3), 487-496. doi: 10.1037/0033-2909.113.3.487.
Garner, R.,& Alexander, P. A. (1989). Metacognition: Answered and unanswered questions.
Educational Psychologist, 24(2), 143-158. doi: 10.1207/s15326985ep2402_2.
Gözüm, S. ve Aksayan, S. (1999). Öz-Etkililik-Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe formunun güvenirlik ve
geçerliliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Dergisi, 2(1), 21-34.
Hart, J. T. (1965). Memory and the feeling-of-knowing experience. Journal of Educational Psychology,
56(4), 208-216.
Herken, H. ve Özkan, İ. (1998). Sigara alışkanlığı ve anne baba tutumu. Genel Tıp Dergisi, 8(2), 85-89.
Çikrıkci, Ö., Odacı, H. (2013). Fen lisesi öğrencilerinin bilişötesi farkındalıkları ile öz yeterlik algılarının bazı kişisel ve
akademik değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(2), 246-259.
257
Jacobs, J. E.,& Paris, S. G. (1987). Children’s metacognition about reading: Issues in definition,
measurement, and instruction. Educational Psychologist, 22(3&4), 255-278. doi:
10.1080/00461520.1987.9653052.
Kleitman, S.,& Gibson, J. (2011). Metacognitive beliefs, self-confidence, and primary learning
environment of sixth grade students. Learning and Individual Differences, 21(6), 728-735. doi:
10.1016/j.lindif.2011.08.003.
Koriat, A. (2004). Metacognition research: An interim report. In Timothy J. Perfect ve Bennett L.
Schwartz (Eds), Applied metacognition(pp. 261-286), Cambridge: Cambridge University Press.
Lent, R. W., Brown, S. D., & Larkin, K. C. (1984). Relation of self-efficacy expectations to
academic achievement and persistence. Journal of Counselling Psychology, 31(3), 356-362. doi:
10.1037/0022-0167.31.3.356.
Liliana, C.,& Lavinia, H. (2011). Gender differences in metacognitive skills: A study of the 8th grade
pupils in Romania. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 396-401.
Maccoby, E. E,.& Martin, J. A. (1983). Socialization in the contex of the family: Parent-child
interaction. Paul H. Mussen (Ed.). Handbook of Child Psychology (pp-1-101). 4th Edition, New
York: Wiley.
Magno, C., & Lajom, J. A. (2008). Self-regulation, self-efficacy, metacognition, and achievement
goals in high school and college adolescents. Philippine Journal of Psychology, 41(1-2), 1-23.
McMillan, J. H.,& Schumacher, S. (2006). Research in education: evidence-based inquiry, Sixth Edition,
New York: Pearson Education.
Memnun, D. S..,& Akkaya, R. (2009). The levels of metacognitive awareness of primary teacher
trainees. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1, 1919-1923.
Özsoy, G. ve Günindi, Y. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeyleri.
İlköğretim Online, 10(2), 430-440.
Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. Retreived from
http://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/eff.html (25.11.2012).
Rahman, F., Jumani, N. B., chaudry, M. A., Chisti, S. H., & Abbasi, F. (2010). Impact of
metacognitive awareness on performance of students in chemistry. Contemporary Issues in
Education Research, 3(10), 39-44.
Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26(1-2), 113-125.
doi: 10.1023/A:1003044231033.
Schraw, G. (2009). A conceptual analysis of five measures of metacognitive monitoring.
Metacognition Learning, 4(1), 33-45. doi: 10.1007/s11409-008-9031-3.
Schraw, G.,& Graham, T. (1997). Helping gifted students develop metacognitive awareness. Roeper
Review, 20(1), 4-8. doi: 10.1080/02783199709553842.
Schraw, G.,& Sperling-Dennison, R. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary
Educational Psychology, 19(4), 460-470. doi: 10.1006/ceos.1994.1033.
Schunk, D. H. (1984). Self-efficacy perspective on achievement behavior. Educational Psychologist,
19(1), 48-58. doi: 10.1080/00461528409529281.
Sczesny, S.,& Kühnen, U. (2004). Meta-cognition about biological sex and gender-stereotypic
physical appearance: Consequences for the assessment of leadership competence. Personality
and Social Psychology Bulletin, 30(1), 13-21.
Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982).
The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51(2), 663-671. doi:
10.2466/pr0.1982.51.2.663.
Shieh, G. (2013). Confidence intervals and sample size calculations for the weighted eta-squared
effect sizes in one-way heteroscedastic ANOVA. Behavior Research Methods, 45(1), 25-37.
Sternberg, R. J. (2002). Metacognition, abilities, and developing expertise: What makes an expert
student? In H. J. Hartman (Ed.), Metacognition in learning and instruction: theory, research and
practice (pp. 247-260). Second Edition, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Çikrıkci, Ö., Odacı, H. (2013). Fen lisesi öğrencilerinin bilişötesi farkındalıkları ile öz yeterlik algılarının bazı kişisel ve
akademik değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(2), 246-259.
258
Topçu, M. S.,& Tüzün, O. Y. (2009). Elementary students’ metacognition and epistemological
beliefs considering science achievement, gender ans socioeconomic status. Elementary
Education Online, 8(3), 676-693.
Üredi, I. ve Erden, M. (2009). Öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançların yordayıcısı
olarak algılanan anne baba tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 781-811.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com