You are here

SAĞLIK ALANINDA EĞİTİM GÖREN YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİNİN NASIL VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR?

Share
THE PERCEPTION OF UNIVERSITY AND COLLAGE STUDENTS WHO STUDY HEALTH SCIENCE ON HOW SEXUAL HEALTH EDUCATION PROGRAM SHOULD BE GIVEN?

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-12

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlık alanında eğitim gören yüksekokul öğrencilerinin cinsel eğitimin nasıl verilmesi gerektiğine yönelik düşüncelerini saptamaktır. Yöntem: Bu araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 2005- 2006 akademik yılında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Sağlık Yüksekokulu (n=277) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda (n=119) öğrenimine devam eden toplam 396 öğrenci oluşturmuştur. 41 maddelik anket bu tanımlayıcı çalışma için tasarlanmış ve 322 gönüllü öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizleri için SPSS 10.0 Windows paket program kullanılmıştır. Sonuçlar ve Öneriler: Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin % 41.9’u (n=135) cinsel yol ile bulaşan hastalıklar, % 30.1’i (n=97) gebelikten korunma yöntemleri, % 29,8’i (n=96) kızlık zarı, % 17.4’ü (n=54) ilk cinsel ilişki ve % 14’ü (n=45) gebelik belirtileri konularında eğitim verilmesi gerektiğini düşündükleri saptanmıştır. Öğrenciler Cinsel Sağlık Eğitiminin öncelikle konferans (%44.1) ve yüz yüze (% 28.6) görüşmeler ile sağlık personelleri (%50.6) ya da öğretim elemanları (%41) tarafından verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir.
Abstract (2. Language): 
Purpose: The purpose of this study is to determine the perception of university and collage students who study health science on how Sexual Health Education Program should be given. Method: This survey was conducted at Çanakkale Onsekiz Mart University during 2005-2006 academic year. The population of this study is total 396 students of Nursing High School(n=277) and Health Services Vocational Collage (n=119). A 41-item questionnaire designed for this descriptive study was administered to 322 volunteer students of the population. SPSS 10.0 for Windows package programme were used for statistical analysis of data. Results and Recommends: The results showed that, 41.9 % of the students (n=135) think that they should be educated about sexually transmitted diseases, % 30.1 of them (n=97) about contraceptive methods, %29.8 of them (n=96) about hymen, 17.4 % of them (n=54) about first sexual intercourse, and % 14(n=45) of them about gestation signs. The students report that Sexual Health Education should be given to them primarily through conferences (%44.1) and face to face conversations (%28.6) by the health professionals (%50.6) or academic staff (%41). It is suggested that new educational programs should be prepared according to these findings.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Yavuzer H: Çocuk Psikolojisi.Remzi Kitapevi. 15.basım. İstanbul.123-133, 1996.
2. Yörükoğlu A: Çocuk Ruh Sağlığı. Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.23.Basım. İstanbul, 1998.
3. Gökengin D, Yamazhan T, Özkaya D, Aytuğ S, Ertem E, Arda B, Serter D: Sexual
Knowledge, Attitudes and Risk Behaviors of Students in Turkey. The Journal of School Health
73 (7); 258- 263, 2003.
4. Giray H, Kılıç B: Bekar kadınlar ve üreme sağlığı. Sted 13(8):286-298, 2004.
5. Gölbaşı Z: Adölesan dönem üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörler. Atatürk
Üniversitesi HYO Derg. (81). 101-109, 2005.
6. Ungan M, Yaman H: AIDS knowledge and educational needs of technical university students
in Turkey. Patient Educ Couns. 51 (2);163-167, 2003.
7. Ateş D, Karahan A, Erbaydar T: Üniversite öğrencileri güvenli cinselliği nasıl algılıyor? Sted
14(6):130–134, 2005.
8. Zhang L, Gao X, Dong Z, Tan Y, Wu Z: Premarital sexual activities among students in a
university in Beijing, China. Sex Transm Dis Apr; 29(4):212–215, 2002.
9. Sezgin B, Akın A (1998). Adölesan dönemi üreme sağlığı. Sağlık ve Toplum 8(3-4):27-32.
10. Eroğlu K, Gölbaşı Z: Cinsel eğitimde ebeveynlerin yeri: ne yapıyorlar, Ne yaşıyorlar?.
Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi 8(2):12-21, 2005.
11. Üstüner F, Aydın A, Sakarya N, Gündüz HS, Özdemir B: Karadeniz Teknik
Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin
cinsel eğitim konusundaki bilgilerinin araştırılması. 5.Ulusal hemşirelik Öğrencileri
Kongresi. Kongre Kitabı. 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa, 233, 2006.
12. Öztürk A, Cemek F, Levent S, Gölbaşı Z: Öğretmenlerin okula dayalı cinsel eğitimle ilgili
görüşleri. 5.Ulusal hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Kongre Kitabı. 20-21 Nisan 2006,
Şanlıurfa,195, 2006.
13. Özvarış ŞB, Akın A: Üreme sağlığı. Sağlık ve Toplum 8(3-4):23-26, 1998.
14. ____________ Dünyada ve Türkiye’de gençlerin üreme ve cinsel sağlık
durumları. http://64.233.179.104/search?q=cache:YgtugbgWCn8J:www.tusp.saglik.gov.tr...
e/mudahale_alanlari/genclik/_ Erişim tarihi: Mart 2006.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Ahmet Reşit Ersay, Gülbu Tortumluoğlu, Pınar Şenyüz, Kadriye Pamukçu: Sağlık alanında
eğitim gören yüksekokul öğrencileri cinsel sağlık eğitiminin nasıl verilmesi gerektiğini düşünüyor?
12
15. Arslan H, Engin F, Ekşi Z, Can Ö: Evlilik öncesi çiftlerin üreme sağlığına yönelik eğitim ve
danışmanlık gereksinimlerinin belirlenmesi. 1.Uluslararası, 8.Ulusal Hemşirelik Kongresi.
Kongre Kitabı. 29 Ekim-2Kasım 2000 Antalya/Türkiye. 94-98, 2001.
16. Akın A, Özvarış ŞB: Hacettepe Üniversitesi Beytepe ve Merkez Kampüs Gençlik Danışma
Birimleri’nin çalışmaları, 2001. Erişim Tarihi: Mart 2006.
http://www.sagmer.hacettepe.edu.tr/Eski/rap2003/bolum2.htm
17. Sevil Ü, Karacan Ertem G, Kavlak O, Çoban A, Ünsal Atan Ş: Hemşirelik yüksekokul
birinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin cinselliğe bakış açıları ve cinsel eğitim konusundaki
görüşlerinin karşılaştırılması. Ege Üniversitesi HYO Dergisi 20(1):11-22, 2004.
18. Akın A, Oktay Koçoğlu G: Üreme sağlığı uluslararası kararlar ve Türkiye uygulamaları.
Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni. Temmuz, sayı:3,
http://www.thb.hacettepe.edu.tr/2002/20027.shtml#3, 2002.
19. Lopez Jaime P, Santos Ortiz MC, Davilla Torres RR, Torres L, Diaz L: Knowledge about
sexuality and sex behavior in university students with visual impairment: need of educational
materials. P R Health Sci. J 20(3):269-275, 2001.
20. Bölükbaş N, Abdioğlu H: Üniversite öğrencilerinin AİDS hastalığı hakkındaki bilgileri.
Hemşirelik Forumu Dergisi Kasım-Aralık, 31-35, 2004.
21. Zuloaga Posada L, Soto Velez C, Velez DJ: Sexual behavior and health problems in
university students, University of Antioquia, 1991. Bull Pan Am Health Organ. Dec;29(4);299-
311, 1995.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com