You are here

Bellek, tarih ve kültür: Murathan Mungan’da Mardin imgesi

Share
Memory, history and culture: The image of Mardin in the works of Murathan Mungan
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-23

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Murathan Mungan’ın eserlerinde, hayatının on yedi yılını geçirdiği Mardin’in kentsel imgesi önemli bir yere sahiptir. Bu kent, birçok tarihî, kültürel öğesiyle onun eserlerine imgesel gerçeklik düzeyinde yansımakla kalmaz, çok yönlü tematik açılımlara da kaynaklık eder. Kültürlerin kesişme alanı olan Mardin, Mungan’ın kendini gerçekleştirmek üzere sıklıkla yöneldiği tükenmez bir kaynaktır. Mezopotamya ile Anadolu kültürlerinin önemli bir kavşak noktasında konumlanmış olmanın sağladığı tarihî ve kültürel zenginlikler; Mungan’ın eserlerindeki mitolojiye, masala, efsaneye, geleneğe yaslanan anlatımların kaynağını oluşturur. Paranın Cinleri, yazarın ben’ini odağa alarak bu geçmişe yaptığı bir yolculuk anlatısıdır. Mardin; sokakları, evleri, yaşam tarzıyla Kafdağı’nın Önü’ne dekoratif düzeyde girer. Mezopotamya Üçlemesi’nde, yörenin yaşamından hareketle, bireylik sorunları gelenek açmazı içinde ele alınır. Mungan’ın mısralarını besleyen hayat da bir ucu Mardin’e dayanan güçlü bir damardan beslenir. Bu yazıda, bir bellek mekânı olarak Mardin’in, Mungan’ın eserlerine yansıma biçimleri ortaya konmaya çalışılmaktadır.
Abstract (2. Language): 
The urban image of Mardin where Murathan Mungan spent seventeen years of his life has a crucial place in his works. Mardin with its historical and cultural richness not only reflects itself at level of symbolic reality in Mungan’s works but also functions as a source for multiple perspectives and themes. Mardin, as a crossroad of different cultures, is an everlasting fountain to which Mungan often returns for self-realisation. Being situated at the crossroad of Mesopotamia and Anatolian cultures, Mardin with its historical and cultural richness provides sources for narrations based on mythology, story, legend and tradition in the works of Mungan. Elves of Money (Paranin Cinleri) is a journey to this past where the author’s self is at the centre. Mardin with its streets, houses and life styles shows itself in a decorative manner in the work of In Front of Kafdağı (Kafdağı’nın Önü). In his work of Mesopotamia Trilogy (Mezopotamya Üçlemesi), Mungan deals with individual problems within the deadlock of traditional life in the light of lifestyle in the region. The perspectives feeding Mungan’s lyrics also find their inspirations from Mardin. In this paper, it is aimed to show how Mardin as a memory setting is reflected in the works of Mungan.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Abbas, Ackbar, Asuman Suner ve Halil Nalçaoğlu, (Söyleşi), “ ‘Yamuk’ Mekânları Okuma Stratejileri Üzerine”, Defter, Sayı: 38, Kış 1999, s.71–87.
Cansever, Turgut, “Şehir”, Cogito, Sayı: 8, Yaz 1996, s.125–129.
Çalışkan, Sevda, “Literary Representations of the Snake Woman Motif: A Comparative Analysis”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XV, Sayı: 2, 1998, s.91–103.
Çoruk, Ali Şükrü, Cumhuriyet Devri Türk Romanında Beyoğlu, İstanbul: Kitabevi, 1995.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Seyit Battal Uğurlu: Bellek, tarih ve kültür: Murathan Mungan’da Mardin imgesi
22
Dündar, Leyla Burcu, “Murathan Mungan’ın Çağdaş Masallarında Cinsiyetçi Geleneğin Eleştirisi”, Ankara: Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2001.
Edgü, Ferit, “Öç”, İşte Deniz Maria, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001, s.52.
Esen, Nüket, “Yaşamı Gerçek Kılan Yazı: Paranın Cinleri”, Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006, s.252–56.
Korkmaz, Ramazan, “Küçürek Öykü”, Türk Edebiyatı Tarihi, C. IV, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006, s. 475–479.
Kökden, Uğur, “Kentler Üreten Tarih- Tarih Üreten Kentler”, Cogito, Sayı: 8, Yaz 1996, s.37–42.
Lynch, Kevin, “Çevrenin İmgesi”, Çev.: İlknur Özdemir, Cogito, Sayı: 8, Yaz 1996, s.153–161.
Mungan, Murathan, “Ay, At ve Kadın”, Murathan ’95, İstanbul: Metis Yayınları, 1996.
Mungan, Murathan, “Ben Aşkı Yazıyorum”. Yeni Gündem, Sayı: 63, Mayıs 1987, s.56–57.
Mungan, Murathan, “Uzun Avlu Uzaklığı”, Sesimiz, Sayı:136, Aralık 1980; Murathan ’95, İstanbul: Metis Yayınları, 1996, s.146–150.
Mungan, Murathan, Mezopotamya Üçlemesi I Mahmut ile Yezida, İstanbul: Metis Yayınları, 5. baskı, 2003.
Mungan, Murathan, Mezopotamya Üçlemesi II- Taziye, İstanbul: Metis Yayınları, 4. baskı, 1999.
Mungan, Murathan, Mezopotamya Üçlemesi III Geyikler Lanetler, İstanbul: Metis Yayınları, 3. baskı, 2000.
Mungan, Murathan, Murathan ’95, İstanbul: Metis Yayınları, 1996.
Mungan, Murathan, Omayra, İstanbul: Metis Yayınları, 3. baskı, 1997.
Mungan, Murathan, Paranın Cinleri, İstanbul: Metis Yayınları, 7. baskı, 2006.
Mungan, Murathan, Sahtiyan, İstanbul: Metis Yayınları, 8. baskı, 2000.
Mungan, Murathan, “Şahmeran’ın Bacakları”, Cenk Hikâyeleri, İstanbul: Metis Yayınları, 2004, s.13–97.
Mungan, Murathan, “Dağlar ve Kapital”, Sahtiyan, İstanbul: Metis Yayınları, 8. baskı, 2000, s.113–4.
Mungan, Murathan, “Karasular”, Sahtiyan, İstanbul: Metis Yayınları, 8. baskı, 2000, s.56–9.
Mungan, Murathan, “Kerbelâ ile Maveraünnehir”, Kum Saati, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1. baskı, 1990, s.64–7.
Mungan, Murathan, “Kerbelâ ile Maveraünnehir”, Kum Saati, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1. baskı, 1990, s.66–7.
Mungan, Murathan, “Mezarlardan Ev”, Şehir, Sayı: 13, Mart 1988; Murathan ’95, İstanbul: Metis Yayınları, 1996.
Murathan Mungan, “Suret Masalı”, Kaf Dağının Önü, İstanbul: Metis Yayınları, 7. baskı, 2005, s.9–72.
Mungan, Murathan, “Unutmadık”, Omayra, İstanbul: Metis Yayınları, 3. baskı, 1997, s.23–9.
Mungan, Murathan, “Uzun Avlu Uzaklığı”, Sesimiz, Sayı: 136, Aralık 1980; Murathan ’95, İstanbul: Metis Yayınları, 1996.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Seyit Battal Uğurlu: Bellek, tarih ve kültür: Murathan Mungan’da Mardin imgesi
23
Mungan, Murathan, “Yaşam, Ölüm ve Kum Saati”, Nokta, 24, 6–12 Ağustos, 1984; Murathan ’95, İstanbul: Metis Yayınları, 1996.
Mungan, Murathan, “Yedi Uyku Üzerine”, Murathan ’95, Metis, İstanbul 1996.
Mungan, Murathan, “Son Göç”, Varlık, Sayı: 893, Şubat 1982; Murathan ’95, İstanbul: Metis Yayınları, 1996.
Pamuk, Orhan, Şehir, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007.
Sayın, Zeynep B., “Murathan Mungan ve Suskunluğun Sözcükleri”, Defter, Sayı: 31, Sonbahar 1997, s.110–119.
Sevinç, Akın, “Murathan Mungan ile Kenti Okumak”, (Söyleşi), XXI Yirmibir, Mimarlık Tasarım ve Kent Dergisi, Sayı: 11, Nisan 2003, s.66–73.
Şklovski,Viktor, “Öykünün ve Romanın Kuruluşu”, Tzvetan Todorov, (Derleyen, Fransızcaya Çeviren, Sunan), Yazın Kuramı: Rus Biçimcilerinin Metinleri, (Çev.: Mehmet Rifat- Sema Rifat), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1995, s.148–170.
Tanpınar, Ahmet Hamdi, Beş Şehir, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1989.
Turan, Güven, “Kent Çarpmasına Uğramak”, Kitap-lık, Sayı: 82, Nisan 2005, s.69–71.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com